Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

 

afsagt af Tvistighedsnævnet den 20. oktober 2000 i sag nr. 23.1999B

 

 

 

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 29. august 1978, og   indklagede, virksomhed B, blev der indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer/snedker. Klageren stoppede sit læreforhold den 14. januar 1998.

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 2. juli 1999 nedlagt påstand om, at indklagede skal betale i alt 43.830,46 kr. med sædvanlig procesrente.

 

Det påståede beløb er sammensat således:

 

Efterbetaling af løn for 1997   35.933,80

Efterbetaling af løn for 1998     3.026,60

Efterbetaling af feriepenge for 1997     4.491,73

Efterbetaling af feriepenge for 1998     378,33

i alt   43.830,46

 

 

Indklagede har ikke afgivet svar i sagen, og har ikke givet personlig møde for Tvistighedsnævnet. Han har meldt afbud ved skrivelse af 11. februar 2000 under henvisning til, at han havde nyresvigt og samtidig var i kemobehandling. Ved telefonisk henvendelse fra nævnets sekretær blev det af hans datter oplyst, at han stod på ski i Norge.

 

Klageren har oplyst, at han i alt har fået udbetalt ca. 10.000 kr. Han har ikke fået udleveret lønsedler.

 

 

 

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), ansættelsesretschef Anne Kathrine Schøn og advokat Tine Benedikte Skyum (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget Viggo Ulderup, Forbundet Træ-Industri-Byg og Erik Christiansen, Byggeriets Arbejdsgivere.  

 

Da indklagede ikke har svaret i sagen, lægger nævnet klagerens opgørelse til grund, med bemærkning om, at der i løn- og feriepengekravet skal indeholdes A-skat, idet omfang dette ikke allerede er sket.

 

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

 

Inden 14 dage skal indklagede, B, til klageren, elev A, betale 33,830,46 kr. med sædvanlig procesrente fra den 2. juli 1999.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.