Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

 

afsagt af   Tvistighedsnævnet den 6. september 2000 i sag nr. 28. 1999.

 

 

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 11. november 1976, og   indklagede, virksomhed B, blev der den 14. januar 1998 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren i perioden den 1. januar 1998 til den 31. marts 2001 skulle uddannes som dyreassistent. Klagerens uddannelsesaftale ophørte ved opsigelsen i brev af 30. januar 1999 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 1999.

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, Specialarbejderforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 27. august 1999 nedlagt påstand om, at indklagede skal betale 25.000 kr. med sædvanlig procesrente   for uberettiget at have ophævet den mellem parterne indgåede uddannelsesaftale.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Det fremgår af sagen, at klageren den 20. marts 1998 kom ud for en arbejdsulykke, hvorved en hest beskadigede klagerens højre fod. Hun arbejde med sygeperioder indtil 2. juli 1998, hvor hun blev langtidssygemeldt. Den 4. januar 1999 skulle hun begynde et skoleophold på Landbrugsskole. Hun var på skolen denne dag, og fortalte efter sin egen forklaring alene, at hun var langtidssygemeldt, og at man afventede en udtalelse fra Rigshospitalet. Den 27. januar underrettede Landbrugsskole fejlagtig klageren om, at eleven havde udmeldt sig af skole, idet hun ikke kunne erklære sig rask nok til at følge undervisningen, og heller ikke var rask nok til at genoptage sin praktik. I den anledning ophævede indklagede ved skrivelse af 30. januar 1999 uddannelsesaftalen med virkning fra 4. januar på grund misligholdelse.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), ansættelseschef Anne Kathrine Schøn og arbejdsretskonsulent Peter S. Stenholm (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget forretningsfører Karl Mikkelsen, SiD og kontorchef Birgitte Dember, SALA.

 

 

Uanset det misvisende indhold af Landbrugsskolens skrivelse af 27. januar 1999, påhviler ansvaret for den ulovlige bortvisning indklagede. Det bemærkes i denne forbindelse, at det ikke kan anses for godtgjort, at klagere i begyndelse af januar har gjort sig skyldig i misligholdelse. Herefter skal indklagede betale en godtgørelse til klager, der efter Nævnets praksis fastsættes til kr. 25.000.

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

 

Inden 14 dage skal indklagede, B, til klageren, elev B, betale kr. 25.000 med sædvanlig procesrente fra den 27. august 1999.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.