Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K e n d e l s e

 

afsagt af Tvistighedsnævnet den 5. september 2000 i sag nr. 33.1999

 

 

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 14. marts 1972, og indklagede, virksomhed B, blev der den 20. december 1997 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som medieteknikmekaniker med uddannelsesperiode fra den 1. januar 1998 til den 15. marts 2002. Efter gensidig aftale af   4. og 5. maj 2000 ophævedes uddannelsesaftalen med virkning fra den 30. april 2000.

 

Denne sag vedrører spørgsmålet om klagerens ret til betalt ferie i ferieåret 2. maj 1998 til 1. maj 1999.

 

Klagerens faglige organisation, Dansk Metalarbejderforbund,   har ved klageskrift modtaget den 2. september 1999 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 11.603,20 kr. med tillæg af procesrente fra den 31. august 1998. Beløbet svarer til betalt ferie i 24 dage. Indklagede har betalt klageren ferie i 6 dage.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Det fremgår af sagen, at Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse i april 1998 meddelte klageren, at han i ferieåret 1998/99 havde ret til 24 dage med feriedagpenge. Feriedagpengene er ikke blevet udbetalt til klageren.

 

På aftalen af 4. og 5. maj 2000 om ophævelse af   uddannelsen er ved pkt. 2 med håndskrift tilføjet: “Bortset feriepengeafregning for 1999, findes intet økonomisk mellemværende parterne imellem.”

 

Klageren har bl.a. forklaret, at den håndskrevne tilføjelse i ophævelsesaftalens pkt. 2 ikke er påført af ham. Han underskrev aftalen den 4. maj 2000 og afleverede den til C. Da han nogle dage senere modtog aftalen fra C, hæftede han sig alene ved, at virksomheden havde underskrevet aftalen. Han bemærkede ikke den nævnte tilføjelse. Han har ikke aftalt med virksomheden, at hans krav vedrørende løn under ferie i 1998/99 er frafaldet i forbindelse med aftalen om ophævelse af uddannelsen.

 

Forretningsfører C har bl.a. forklaret, at tilføjelsen i pkt. 2 er påført af ham. Dette gjorde han på grundlag af den drøftelse han og A havde, da A afleverede aftalen til ham. De drøftede forskellige udeståender, men talte dog ikke specifikt om de 24 feriedage.

 

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at han i medfør af ferielovens § 7 har krav på betalt ferie i 30 dage i ferieåret 1998/99. Han havde ikke ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, der kunne fradrages i indklagedes betalingsforpligtelse. Som følge af uddannelsesforholdet havde han heller ikke krav på feriedagpenge. Han har ikke frafaldet sit krav ved aftale med indklagede.

 

Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren alene har pligt til betaling af ferie i 6 dage som sket, idet klageren havde krav på feriedagpenge for den øvrige ferieperiode. Under alle omstændigheder var det et led i aftalen om ophævelse af uddannelsen - som indklagede egentlig var imod - at bl.a. det omhandlede krav på betalt ferie i 24 dage blev frafaldet af klageren.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer er Tvistighedsnævnet deltager Mogens Kroman (formand), ansættelseschef Anne Kathrine Schøn og advokat Tine B. Skyum (begge Dansk Arbejdsgiverforening) og konsulent Claus Jørgensen og konsulent Evelyn Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Som særlig sagkyndige dommer deltog sekretær Kels Bækkelund Hansen fra Dansk Metal og Britt. Kannegaard fra Dansk Industri.

 

Således som sagen er oplyst for nævnet, har indklagede ikke godtgjort, at klageren ved aftale har frafaldet sit krav under nærværende sag.

 

Klageren havde i ferieåret 1998/99 ret til 24 dage med feriedagpenge, men havde ikke optjent løn under ferie eller feriegodtgørelse, jf. ferielovens § 7, stk. 1, 2. pkt. Det følger herefter af ferielovens § 7, stk. 1, 1. pkt., at klageren som påstået har krav på betalt ferie i 24 dage, idet det bemærkes, at klageren, som følge af den pr. 1. januar 1998 etablerede uddannelse, ikke havde krav på udbetaling af feriedagpenge. Der gives herefter klageren medhold, dog således, at procesrente beregnes fra sagens indbringelse for nævnet.

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 11.603,20 kr. med tillæg af procesrente fra den 2. september 1999.

 

Hver part bærer sine omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.