Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

 

 

 

afsagt af Tvistighedsnævnet den 15. juni 2000 i sag nr : 37.1999

 

 

 

 

Virksomhed B mod elev A

 

Mellem klageren, virksomhed B, og indklagede elev A, født den 17. oktober 1970, blev der den 18. august 1997 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter indklagede i perioden fra den 4. august 1997 til den 31. februar 2001 skulle uddannes som vognmaler. Indklagede ophævede sin uddannelsesaftale med virkning fra den 11. juni 1999.  

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, Foreningen af Auto- og Industrilakerere, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 24. september 1999, nedlagt påstand om, at indklagede skal betale erstatning svarende til 6 måneders elevløn .

 

Indklagede, der ikke har afgivet svarskrift i sagen, har under den mundtlige forhandling for Nævnet nedlagt påstand om frifindelse.

 

Det er oplyst, at indklagede forud for uddannelsesaftalen, var ansat 1 år som arbejdsmand hos klager. Indklagedes elevløn var aftalt til kr. 96,00 i timen.

 

Indklagede har for Tvistighedsnævnet påberåbt sig, at det psykiske arbejdsmiljø hos klager ikke var acceptabelt.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), ansættelseschef Anne Kathrine Schøn og konsulent Lise Bardenfleth (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har Mogens Berg fra Danske Malermestre og Jørgen Søgård-Hansen fra Malerforbundet i Danmark deltaget som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag.

 

Efter Nævnets opfattelse har indklagede ikke godtgjort, at klager har gjort sig skyldig i forhold, der kan karakteriseres som væsentlig misligholdelse.

 

Da indklagede herefter ikke har været berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen, skal han efter Nævnets praksis betale ½ måneds elevløn eller kr. 8.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Inden 14 dage skal indklagede, A, til klageren, B, betale ½ måneds elevløn eller kr. 8.000.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter Tvistighedsnævnets afgørelse indbringes for domstolene.