Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

 

afsagt af Tvistighedsnævnet den 1. september 2000 i sag nr. 40.1999

 

 

Virksomhed B mod elev A

 

Mellem klageren, virksomhed B, og indklagede, elev A, født den 14. august 1979, blev der den 26. november 1996 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter indklageren i perioden den 18. december 1980 til den 17. juni 2000 skulle uddannes som elektriker. Indklagede ophævede uddannelsesaftalen med virkning fra den 6. juli 1998.

 

Under denne sag har klageren, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 13. oktober 1999, nedlagt påstand om, at indklagede skal betale 38.691,00 kr.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

B har forklaret, at indklagede ikke har protesteret mod, at udføre “ L.AUS-arbejde ”. Han mener ikke, at indklagede er sat til at udføre farligt arbejde, men han vil ikke udelukke, at der på den seddel han har givet til indklagede har været enkelte farlige arbejder imellem. Disse arbejder skulle eleven blot undlade at udføre. Han har ikke kastet en kasse med dækskinner efter indklagede. Han har blot skubbet den hen ad gulvet mod indklagede.  

 

Indklagede har nærmere anført, at han blev sat til såkaldt “L-AUS” arbejde, hvilket er arbejde ved lavspændingsanlæg under spænding, uden at han modtog den fornødne instruktion om arbejdets udførelse. Uddannelse heri finder sted i den sidste del af elevtiden . Da han overfor klageren protesterede mod at udføre dette arbejde, sagde klageren, at dette arbejde skulle udføres eleverne i firmaet. Hertil kommer, at han blev nedladende og hovent behandlet af B. Den dag han sagde op, kastede Lebech en papkasse med dækskinner efter ham.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), chefkonsulent Anne Kathrine Schøn og advokat Tine Benedikte Skyum (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget konsulent Bent Lindgren, ELFO og Ejner K. Holst, Dansk El-Forbund .

 

Fire af Nævntes medlemmer udtaler: Da det må lægges til grund, at klageren har sat indklagede til at udføre farligt arbejde uden at give den fornødne instruktion og oplæring, har indklagede været berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen.

 

Tre af Nævnets medlemmer finder ikke, at det er dokumenteret, at indklagede blev sat at udføre farligt arbejde uden den fornødne instruktion og oplæring .

 

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

 

 

Thi bestemmes

 

 

Indklagede elev A frifindes.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.