Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

 

K E N D E L S E

 

 

afsagt af   Tvistighedsnævnet den 23. oktober 2000 i sag nr. 41.1999.

 

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, født den 25. juli 1976, og indklagede, virksomhedB v/C, blev der den 11. juni 1997 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kosmetiker med uddannelsesperiode fra den 16. juni 1997 til den 27. juli 1998.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, ved klageskrift modtaget den 13. oktober 1999 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 14.066,50 kr.

 

C har i svarskrift af 10. december 1999 afvist klagerens påstand.

 

Der afholdtes den 10. maj 2000 mæglingsmøde mellem Frisørfagets Fællesudvalg og indklagede. Af mæglingsmødereferatet fremgår, at indklagede erkendte klagerens krav.

 

Klageren har givet personligt møde for Tvistighedsnævnet.

 

Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde under den mundtlige forhandling.

 

Klageren har for nævnet fremlagt opgørelse over løn- og feriegodtgørelsestilgodehavende hvoraf fremgår, at klager for 1997 har et løntilgodehavende på 4.974,00 kr. og for 1998 et løntilgodehavende på 3.371,50 kr. Desuden har klageren et feriegodtgørelseskrav for 1998 på 5.721,00 kr., således at det samlede tilgodehavende udgør 14.066,50 kr.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), ansættelsesretschef Anne Kathrine Schøn og konsulent Tine B. Skyum (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særlig sagkyndig deltaget Lissi Thomsen fra Dansk Frisørmesterforening og   Hanne Marcher fra Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.

 

Nævnet finder intet grundlag for at anfægte den af klageren foretagne opgørelse af tilgodehavende løn og feriegodtgørelse og tager derfor klagerens påstand til følge.

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, C, betaler inden 14 dage til klageren, elev A, 14.066,50 kr. med tillæg af procesrente fra den 13. oktober 1999.

 

Hver part bærer sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.