Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

afsagt af Tvistighedsnævnet den 30. juni 2000

i sag nr. 43.1999.

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 9. juli 1969, og indklagede, virksomhed B, blev der den 12. januar 1999 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren i perioden fra den 10. januar 1999 til den 14. april 2000 skulle uddannes som bygningsmaler. Klagerens uddannelsesaftale ophørte ved skriftlig opsigelse den 24. september 1999.

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation Malernes Fagforening/ Storkøbenhavn, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 27. oktober 1999 nedlagt påstand om, at indklagede skal betale kr. 20.557 i løntilgodehavende og ferietillæg for perioden fra den 29. september 1999 til 14. april 2000, ferietillæg 1 % for perioden 10. januar 1999 til 29. september 1999 kr.1.590 og manglende indbetaling af pensionsbidrag kr. 8.431 - i alt kr. 30.578.

 

Indklagede gik den 4. januar 2000 konkurs. Indklagede mødte ved kurator advokat C.

 

Det er ikke oplyst, at indklagede skulle have søgt at skaffe klager en ny uddannelsesaftale, efter at klageren skriftligt blev opsagt på grund af arbejdsmangel.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), ansættelseschef Anne Kathrine Schøn og arbejdsretskonsulent Peter S. Stenholm (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Astrid Dahl (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget Jørgen Søgaard-Hansen fra Malerforbundet og afdelingschef Mogens Berg fra Danske Malermestre.

 

I denne sag skal indklagede i overensstemmelse med Nævnets faste praksis betale en erstatning, der skønsmæssigt fastsættes til kr. 20.000. Hertil kommer efterbetaling af ferietillæg og pension i alt kr. 10.021. Indklagede skal herefter i alt betale 30.021 hvoraf kr. 8.431 indbetales til B&A-penson .

 

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

 

Inden 14 dage skal indklagede, B, nu under konkurs, til klageren, elev A, betale kr. 21.590, samt kr. 8.431 til B&A pension med sædvanlig procesrente fra den 27. oktober 1999.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.