Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

 

K E N D E L S E

 

afsagt af   Tvistighedsnævnet den   6. september 1999 i sag nr : 46.1999

 

 

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren,   elev A, født den   11.08.1980, og   indklagede, virksomhed B, blev der den 16.06.1998 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren fra den   01.07.1998 tilden   30.06.2000 skulle uddannes som salgsassistent. Uddannelsesaftalen blev ophævet af B den 05.11.1999.  

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 16. 11.1999, nedlagt påstand om, at indklagede skal betale kr. 102.400 med sædvanlig procesrente fra sagens indbringelse for Nævnet.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Det fremgår af sagen, at klageren den 5.   januar 1999 havde medtaget et par Addidas sko fra indklagedes butik. Da indklagede blev klar over dette, blev politiet tilkaldt. Indklagede underskrev i butikken en erklæring om, at hun havde stjålet skoene. Denne tilståelse blev senere gentaget på politistationen tillige med en tilståelse af at have stjålet et mindre kontantbeløb. Klageren blev i den   anledning bortvist. Senere har klageren tilbagekaldt sin tilståelse og er ved Esbjergs Rets dom af 17. juli 1999 i det hele blevet frifundet.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand) ansættelseschef Anne Kathrine Schøn , arbejdsretskonsulent   Peter   S. Stenholm (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og   konsulent Astrid Dahl (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har deltaget som særligt sagkyndige medlemmer deltaget faglig sekretær Bente Andersen fra HK samt Laurits Rønn fra Dansk Handel og Service.

 

Da klageren ved sin tilståelse dels i forretningen dels overfor politiet har givet indklagede rimelig føje til at anse sigtelserne for sande, har klageren   - uanset den frifindende dom -   været berettiget til at bortvise klageren.

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede frifindes.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.