Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

 

afsagt af   Tvistighedsnævnet den 23. oktober 2000 i sag nr. 51.1999.

 

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, og indklagede, virksomhed B v/C, blev der den 25. juni 1997 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kosmetiker med uddannelsesperiode fra den 29. juli 1997 til den 28. juli 1999.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, ved klageskrift modtaget den 3. januar 2000 indbragt sagen med endelig påstand om betaling af 1334,36 kr. udgørende manglende løn og feriegodtgørelse.

 

Indklagede har ikke afgivet svarskrift.

 

Der blev den 10. maj 2000 afholdt mæglingsmøde mellem Frisørfagets Fællesudvalg og indklagede. I mødet gjorde indklagede gældende, at hun fuldt ud havde afregnet klagerens løn og feriepenge.

 

Klageren har givet personligt møde for Tvistighedsnævnet.

 

Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde under den mundtlige forhandling.

 

Klageren har for nævnet fremlagt opgørelse over manglende løn og feriegodtgørelse for årene 1997, 1998 og 1999 på i alt 24.232,33 kr.   Efter indklagedes indbetaling af løn og feriegodtgørelse den 3. februar 2000 udgjorde klagerens krav manglende løn 743,01 kr. og feriegodtgørelse 4. 476,60 kr. (1998) og 1.514,75 kr. (1999),   i alt   6.734,36 kr. Indklagede betalte i juni 2000 yderligere 5.400,00 kr., der ikke var specificeret. Herefter er klagerens påstand betaling af   1334,36 kr.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), ansættelsesretschef Anne Kathrine Schøn og konsulent Tine B. Skyum (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særlig sagkyndig deltaget Lissi Thomsen fra Dansk Frisørmesterforening og   Hanne Marcher fra Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.

 

Nævnet finder intet grundlag for at anfægte den af klageren foretagne opgørelse af tilgodehavende løn og feriegodtgørelse og tager derfor klagerens påstand til følge.

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, B ved C, betaler inden 14 dage til klageren, elev A, 1.334,36 kr. med tillæg af procesrente fra den   3. januar 2000.

 

Hver part bærer sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger fra modtagelsen indbringes for domstolene.