Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K e n d e l s e

 

afsagt af Tvistighedsnævnet den 23. november 2000 i sag nr. 4. 2000

 

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, født den 26. april 1968, og indklagede, virksomhed B ved C, blev der den 3. marts 1999 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren i perioden fra den 22. februar 1999 til den 22. juni 2000 skulle afvikle den resterende del af uddannelsen som kosmetiker , jf. Erhvervsuddannelsesloven § 48, stk. 5. Uddannelsesaftalen blev ophævet den 7. december 1999 af “D” under henvisning til gentagne uoverensstemmelser og manglende samarbejdsvillighed.

 

Denne sag vedrører spørgsmålet om berettigelsen af denne ophævelse.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, Dansk Frisør & Kosmetikerforbund , ved klageskrift modtaget den 15. februar 2000 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale løntilgodehavende 11.956,93 kr , manglende overtidsbetaling 2.930,95 kr. og feriegodtgørelse 5.027,00 kr , i alt 19.914,88 kr., samt en erstatning på 50.000 kr.

 

C “c/o D” har i skrivelse af 14. marts 2000 til nævnet bl.a. anført, at D pr. 1. oktober 1999 overtog forpligtelserne over for klageren, at der ikke kan blive tale om erstatning, at overarbejde er blevet afspadseret, at løndifference og deraf følgende feriepengeafregning for oktober vil blive bragt i orden og at løndifference samt afregning af feriepenge fra perioden før oktober 1999 vedrører B, der er under opløsning.

 

Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde under den mundtlige forhandling.

 

Klageren har givet personligt møde for Tvistighedsnævnet og har forklaret om sine arbejdsforhold og oplyst, at hun er blevet udlært den 6. august 2000.

 

Det fremgår af sagen, at lønsedlerne for marts til og med september angiver B som arbejdsgiver. En anden lønseddel vedrørende september og en lønseddel vedrørende november angiver D som arbejdsgiver.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), ansættelsesretschef Anne Kathrine Schøn , advokat Tine B. Skyum (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark).   Herudover har som særlig sagkyndig deltaget forretningsfører Pernille Meden fra Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og frisørmester Kaj Lauridsen fra Danmarks Frisørmesterforening.

 

Som sagen foreligger oplyst kan det ikke lægges til grund, at klagerens ansættelsesforhold er overgået til B eller D. Klagerens eventuelle krav kan derfor rettes mod C personlig.

 

Da indklagede ikke har ført bevis for, at ophævelsen af uddannelsesaftalen på grund af klagers forhold var berettiget, bør indklagede betale klageren er erstatning, der efter omstændighederne fastsættes til kr. 40.000.

 

Tvistighedsnævnet har gennemgået den af klageren forelagte opgørelse over sine efterbetalingskrav. Nævnet finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte klagerens opgørelse, hverken helt eller delvist, og tager derfor klagerens krav om betaling af   19.914,88 kr. til følge.

 

Indklagede skal således betale klageren i alt 59.914,88 kr.

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, virksomhed B v. C, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale i alt 59.914,88 kr. med tillæg af procesrente fra den 15. februar 2000.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne   kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.