Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

afsagt af Tvistighedsnævnet den 10. november   2000 i sag nr. 5.2000

 

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 21. juli 1978, og indklagede, virksomhed B, blev der den 8. marts 1999 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som vognmaler med uddannelsesperiode fra den 1. april 1999 til den 7. december 2000. Indklagede ophævede uddannelsesaftalen den 15. oktober 1999 under henvisning   til strukturelle ændringer.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 3. marts 2000 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen skal betale en erstatning på 25.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens indbringelse for nævnet.

 

Indklagede har i svarskrift af 23. marts 2000 påstået frifindelse under henvisning til, at indklagede - efter vejledning fra skolen og fællesudvalget - ophævede uddannelsesaftalen, idet indklagedes eneste faguddannede maler var udtrådt af virksomheden.

 

Under den mundtlige forhandling for nævnet har direktør C, Foreningen af Auto- og Industrilakerere, givet mødet for indklagede, der ikke har givet personligt møde.

 

Klageren har givet personligt møde for nævnet. Han har bl.a. forklaret, at den faguddannede maler ophørte i firmaet i begyndelsen af september 1999. Firmaet fik på ny en faguddannet maler kort tid efter ophævelsen af uddannelsesaftalen. Klageren er ikke blevet færdiguddannet.

 

Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at den omstændighed, at virksomheden i en kortere periode stod uden faguddannet maler, ikke berettigede til en ophævelse af uddannelsesaftalen. Der er ikke noget krav om, at der ubetinget til enhver tid skal være en faguddannet i virksomheden, og det er under alle omstændigheder indklagedes risiko, hvis man har ment ikke at kunne opfylde uddannelsesaftalen forsvarligt.

 

Indklagede har til støtte for sin frifindelsespåstand gjort gældende, at indklagede berettiget og   i god tro har ophævet uddannelsesaftalen. Da man pludselig stod uden faguddannet maler, rettede man bl.a. henvendelse til det faglige udvalg, og fik den besked, at det var en betingelse for fortsættelsen af uddannelsesforholdet, at der til stadighed var en faguddannet maler i virksomheden. Dette krav fremgår også af   Malerfagets Faglige Fællesudvalgs retningslinjer for godkendelse af malervirksomheder til uddannelse af elever.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand),   ansættelsesretschef Anne Kathrine Schøn , advokat Tine B. Skyum (begge Dansk Arbejdsgiverforening), konsulent Claus Jørgensen, konsulent Evelyn Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særlig sagkyndig dommer deltaget afdelingschef Mogens Berg fra Danske Malermestre og næstformand John Christensen, Malerforbundet i Danmark.

 

Nævnet finder, at indklagede må bære risikoen for at den faguddannede maler forlod indklagede. Indklagede har ikke godtgjort, at ophævelsen medio oktober, kort tid før en ny faguddannet maler tiltrådte, var berettiget. Indklagede bør derfor betale en erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen på 25.000 kr. som påstået.

 

 

 

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

 

Indklagede, virksomhd B, skal inden 14 dage til klageren elev A, betale 25.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 3. marts 2000.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.