Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

KENDELSE

afsagt af Tvistighedsnævnet den 10. januar 2001 i sag nr. 07.2000

 

Elev A mod Virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, født den 3. oktober 1981og indklagede, virksomhed B ved C, blev der den 16 juli 1999 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 20. juni 1999 til den 19. december 2002.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, RestaurationsBranchens Forbund, ved klageskrift modtaget den 12. april 2000 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om betaling af 37.699 kr. Beløbet vedrører for lidt udbetalt løn, manglende udbetaling af overtid, forskudttids- og søndagstillæg samt kompensation for mistede fridage og friweekends samt feriepenge.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Parterne har givet personligt møde for Tvistighedsnævnet.

 

Indklagede ophævede ved skrivelse af 8. september 1999 uddannelsesaftalen med virkning fra den 19. september 1999. I skrivelsen anførte indklagede, at optjent overarbejde var afregnet. Klageren underskrev følgende anførsel på skrivelsen: “Ovenstående accepteres.”

 

Det fremgår af klagerens opgørelse af sit krav, at der bl.a. kræves betaling for løn i perioden 16. - 31. juli 1999.

 

Klageren har bl.a. forklaret, at hun ikke selv bestemte sine arbejdstider. De blev fastlagt efter aftale med C, og det var også C, der sagde, hvornår arbejdstiden de enkelte dage ophørte. Hun kan ikke huske, om lønnen for perioden 16. - 31. juli 1999 er blevet udbetalt til hende. Hun er alene sikker på, at hun ikke har fået nogen lønseddel. I forbindelse med opsigelsen fik hun 14 dages ferie med løn og 8000 kr. til dækning af det overarbejde, hun havde haft, og hun mente da, at det var dækkende.

 

Indklagede har bl.a. forklaret, at A havde meget frie forhold. Hun kunne i vidt omfang selv tilrettelægge sit arbejde og sin arbejdstid. Line havde et værelse på kroen, fri kost og hendes venner nød også godt af forholdene.

 

Indklagede foreviste materiale fra sin revisor vedrørende lønnen for perioden 16. - 31. juli hvoraf fremgår, at der er udbetalt 3.777 kr. Hun forklarede, at hendes revisor har oplyst, at lønnen er udbetalt.

 

I forbindelse med opsigelsen af klageren tilbød hun betaling af 8000 kr. samt to ugers ferie med løn til dækning af overarbejde. Dette accepterede klageren og klagerens forældre.

 

Klageren har til støtte for sin påstand henvist til opgørelsen af kravet og anført, at denne er i overensstemmelse med den gældende overenskomst. Arbejdet har været tilrettelagt af arbejdsgiveren, og klageren har derfor krav på betaling af det opgjorte beløb. Klagerens accept på opsigelsesskrivelsen afskærer hende ikke fra at kræve betaling i overensstemmelse med overenskomsten.

 

Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren selv tilrettelagde sine arbejdstider og i øvrigt havde forskellige goder ud over lønnen. Hun har derfor ikke krav på yderligere betaling, idet hun jo også accepterede fratrædelsesvilkårene. I hvert fald skal klagerens krav reduceres med 14 dages løn vedrørende perioden 16.-31 juli, og kravet bør reduceres med værdien af betalt ferie i 14 dage i forbindelse med opsigelsen.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), ansættelsesretschef Anne Kathrine Schøn, advokat Tine B. Skyum (begge Dansk Arbejdsgiverforening), konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som sagkyndige dommer deltaget Morten Brustad, HORESTA og Peter Ulsøe, RBF.

 

Tvistighedsnævnet finder, at klageren som udgangspunkt har krav på betaling i overensstemmelse med principperne i klagerens opgørelse af sit krav, og at der ikke under de foreliggende omstændigheder bør tillægges afgørende vægt på klagers accept af vilkårene for afregning af overarbejde i forbindelse med elevforholdets ophør. Efter bevisførelsen må det imidlertid lægges til grund, at klageren har fået udbetalt løn for sidste halvdel af juli måned ligesom klageren i forbindelse med opsigelsen, som en del af kompensationen for overarbejde, fik 14 dages ferie med løn. Som følge heraf skal klagerens krav reduceres med 7.500 kr., således at klageren tilkendes i alt 30.199 kr.

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, virksomhed B ved C, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale   30.199 kr.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.