Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

KENDELSE

afsagt af Tvistighedsnævnet den 29. november 2000 i sag nr. 09.2000

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, født den 24. november 1960, og indklagede, virksomhed B ved C, blev der den 16. december 1997 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for auto og elektro med speciale som automekaniker med uddannelsesperiode fra den 1. februar 1998 til den 31. januar 2001.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, Specialarbejderforbundet i Danmark via samarbejde med Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 22. maj 2000 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om betaling af 56.392,02 kr. Beløbet er opgjort som erstatning svarende til løn i 3 måneder og manglende timeløn.

 

Indklagede har ikke svaret i sagen og har ikke givet møde for Tvistighedsnævnet.

 

Klageren har givet personligt møde for Tvistighedsnævnet.

 

Det fremgår af sagen, at indklagede den 21. december 1999 underskrev blanket om ophævelse af uddannelsesaftalen. Det angives, at ophævelsen er sket ensidigt fra indklagedes side den 17. december med virkning pr. den 10. december 1999.

 

Af et referat fra et forligsmøde den 4. maj 2000, hvori såvel klageren som indklagede deltog, fremgår, at klageren den 6. december 1999 sygemeldte sig til Tekniske Skole, men ikke til arbejdsgiveren. Den 8. december 1999 meddelte klageren skolen, at han ville være sygemeldt resten af året.

 

Klageren har bl.a. forklaret, at han i begyndelsen af december 1999 fik psykiske problemer som følge af et langvarigt, meget dårligt forhold til indklagede, C. Det var ham ikke længere muligt at tale med C, og da han på det tidspunkt var på skole, sygemeldte han sig til skolevejleder, D, der lovede ham at tale med C. Nogle dage derefter ringede D til ham og sagde, at han også selv skulle ringe til C. Det gjorde han, men C ville stort set ikke tale med ham, men meddelte ham blot, at han kunne betragte sig som opsagt. Bagefter orienterede han D om situationen. Han var sygemeldt et par måneder og vendte tilbage til skolen i februar 2000.

 

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klageren havde lovligt forfald på grund af sygdom, der i øvrigt skyldtes indklagedes uacceptable adfærd over for klageren.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), ansættelsesretschef Anne Kathrine Schøn, juridisk konsulent Lise Bardenfleth (begge Dansk Arbejdsgiverforening), konsulent Claus Jørgensen, konsulent Ane Lorentzen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særlig sagkyndig dommer deltaget Preben Kristensen, DI og Keld Larsen, DM.

 

Tvistighedsnævnet finder, at det må lægges til grund, at klageren på ophævelsestidspunktet havde lovligt forfald på grund af sygdom, og at indklagede havde modtaget underretning om sygdommen, dels ved henvendelsen fra D, dels ved klagerens egen henvendelse til indklagede. Indklagedes ophævelse af uddannelsesforholdet var således uberettiget, hvorfor indklagede bør betale en erstatning til klageren, der i overensstemmelse med nævnets praksis fastsættes til 25.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, B ved C, skal inden 14 dage   til klageren, elev A, betale 25.000 kr.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.