Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

  Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 30. januar 2001 i sag nr. 22.2000.

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, født den 1. september 1980, og indklagede, virksomhed B v/C, blev der den 30. marts 2000 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer/snedker med uddannelsesperiode fra den 30. marts 2000 til den 19. september 2003.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg ved klageskrift modtaget den 21. september 2000, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om betaling af ikke under 46.754,12 kr. Beløbet fremkommer som summen af løn efter indklagedes ophævelse af ansættelsesforholdet den 7. juli 2000 til den 30. september 2000, 17.387,00 kr., feriegodtgørelse af den samlede lønsum under ansættelsen incl . førnævnte beløb, 4.367,12 kr. og et krav om godtgørelse på ikke under 25.000 kr. for uretmæssig ophævelse af ansættelsesforholdet.

 

Klageren har givet personligt møde for Tvistighedsnævnet og har bl.a. forklaret, at indklagedes virksomhed var ferielukket fra den 7. juli 2000, den dag indklagede ophævede uddannelsesaftalen.

 

Indklagede har ikke givet møde for nævnet. Indklagedes advokat har i en skrivelse af   7. december 2000 anerkendt, at indklagedes ophævelse af ansættelsesforholdet var uberettiget. Indklagede vil ikke protestere mod kravet på betaling af 17.387,00 kr., men bestrider, at der er grundlag for feriepengekravet. Indklagede har endelig anført, at kravet på godtgørelse for uberettiget ophævelse af ansættelsesforholdet bør fastsættes til et mindre beløb end krævet.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum, konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening), konsulent Evelyn Jørgensen, konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særlig sagkyndig dommer deltaget faglig medarbejder Viggo Ullerup, Forbundet Træ-Industri-Byg og tømrermester Poul-Erik Pedersen.

 

Tvistighedsnævnet finder, at klageren efter fast nævnspraksis alene har krav på en skønsmæssig fastsat godtgørelse, som følge af indklagedes uberettigede ophævelse af ansættelsesforholdet. Efter sagens omstændigheder fastsættes godtgørelsen til 30.000 kr. Derudover har klageren krav på feriegodtgørelse af den udbetalte løn med 2.193,75 kr.

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, virksomhed B v/C, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 32.193,75 kr.

 

Hver part betale sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger fra modtagelsen indbringes for domstolene.