Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 10. januar 2001 i sag nr. 25.2000

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, født den 23. februar 1981, og indklagede virksomhed B v/C, blev der den 24. november 1999 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for landbrug med specialet dyreassistent med uddannelsesperiode fra den 3. januar 2000 til den 28. marts 2003.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, Specialarbejderforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 13. september 2000, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede skal betale 25.000 kr. med procesrente fra sagens indbringelse for Tvistighedsnævnet.

 

Klageren har givet personligt møde for Tvistighedsnævnet.

 

Indklagede har ikke svaret i sagen og har ikke givet møde for nævnet.

 

Klageren har forklaret, at indklagede den 11. april 2000, da hun kom tilbage efter en uges ferie, meddelte hende, at han var utilfreds med, at hun havde for mange sygedage og   ikke arbejdede godt nok. Han sagde, at hun burde finde sig et andet arbejde. På hendes spørgsmål bekræftede indklagede, at hun var afskediget, og indklagede sagde også, at hun ikke skulle blive på arbejdspladsen.

 

Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at indklagede uberettiget har ophævet ansættelsesforholdet.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum, konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening), konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særlig sagkyndig dommer deltaget forretningsfører Karl Mikkelsen, SiD og Poul Vejby-Sørensen, SALA.

 

Tvistighedsnævnet finder intet grundlag for at tilsidesætte klagerens forklaring, hvorefter hun uberettiget er blevet bortvist fra ansættelsesforholdet. Som følge heraf bør indklagede som påstået betale klageren en godtgørelse på 25.000 kr. med tillæg af procesrente.

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, virksomhed B v/C, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 25.000 kr. med tillæg af procesrente fra den   13. september 2000.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger fra modtagelsen indbringes for domstolene.