Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 10. januar 2001 i sag nr. 26.2000

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den10. november 1967, og indklagede, virksomhed B, blev der den 15. juli 1998 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 1. september 1998 til den 14. december 2001.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, Malernes Fagforening i Storkøbenhavn, ved klageskrift modtaget den 19. september 2000 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om betaling af   68.127,08 kr.

 

Beløbet fremkommer således:

Manglende løn i ugerne 34-35 2000   6.127,20 kr.

Manglende løn for ugerne 36-37 samt 18.-19. september 2000   7.369,00 kr.

Manglende betaling af B&A pension 1. marts 1999-19. september 2000   12.356,90 kr.

Manglende betaling for juledag og nytårsdag 1998     1.102,78 kr.

Manglende betaling af 1% feriepenge optjeningsårene 1998 og 1999   2.002,20 kr.

Feriepenge optjent fra 1. januar til 19. september 2000     14.169,00 kr.

Godtgørelse for afbrudt uddannelse   25.000,00 kr.

 

I alt     68.127,08 kr.

 

Klageren har givet personligt møde for Tvistighedsnævnet.

 

Indklagede har ikke svaret i sagen og har ikke givet møde for Tvistighedsnævnet.

 

Det fremgår af et mødereferat af 29. august 2000 for fagretslig sag i malerfaget, at klageren som følge af manglende løn mv. ønskede ophævelse af uddannelsesforholdet ved skoleopholdets afslutning den 19. september 2000.

 

Klageren modtog den 15. september 2000 en af indklagede underskrevet blanket vedrørende ophævelse af uddannelsesaftalen med angivelse af, at uddannelsen   den 18. august 2000 var ophævet efter gensidig aftale. Klageren har ikke underskrevet blanketten.

 

Klageren har forklaret bl.a., at hun den 20. september 2000 har fortsat sin uddannelse hos en ny arbejdsgiver. Hun var på skole i 7 uger fra den 2. august til den 19. september 2000. Under ferien udeblev hendes løn.

 

Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at klageren ubestridt har krav på manglende løn mv. som opgjort. Klageren har, som følge af indklagedes manglende evne og vilje til at betale løn, tillige krav på godtgørelse for afbrydelse af uddannelsen, idet afbrydelsen må tilregnes indklagede.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum, konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening), konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særlig sagkyndig dommer deltaget afdelingschef Mogens Berg, Danske Malermestre og sekretær Jørgen Søgaard-Hansen.

 

Tvistighedsnævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens opgørelse af manglende løn mv. Klageren har dog ikke nu krav på kontant betaling af feriegodtgørelse optjent i 2000, 14.169,00 kr. Som følge af indklagedes misligholdelse med betaling af løn m.v findes indklagede at være ansvarlig for afbrydelsen af uddannelsesforholdet, hvorfor indklagede tillige bør betale en godtgørelse på 25.000 kr. Klageren har således i alt krav på betaling af   53.958,08 kr.

 

 

 

 

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, virksomhed B, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 53.958,08 kr.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger fra modtagelsen indbringes for domstolene.