Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. april 2001 i sag nr. 37.2000

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 21. juli 1982, og indklagede virksomhed B, blev der den 12. april 2000 indgået aftale om virksomhedsforlagt undervisning/skolepraktik inden for tømreruddannelsen i henhold til erhvervsuddannelseslovens kap. 7a om skolepraktik med aftaleperiode fra 10. april - 7. juli 2000.

 

Aftalen blev på foranledning af Tekniske Skole ophævet med virkning pr. den 18. maj 2000.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 13. december 2000 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede skal betale klageren 14.753,22 kr. Beløbet angives at vedrøre manglende løn, feriepenge og køretid. Ved opgørelsen af overarbejdet er anvendt satserne for voksenløn .

 

Klageren har tilstillet Tvistighedsnævnet en skrivelse af 28. februar 2001 fra indklagede til klagerens organisation hvoraf fremgår, at indklagede tilbyder betaling af et mindre beløb end af klageren krævet.

 

Klageren har givet personligt møde for Tvistighedsnævnet og forklaret bl.a., at der ikke var nogen aftale med indklagede om snarlig afspadsering af overarbejdet. Han var ikke blevet bedt om at udfærdige ugesedler . Han fik fri fredag i uge 19, fordi indklagedes kone havde jubilæum.

 

Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for Tvistighedsnævnet.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget trækonsulent Erik Christiansen, Byggeriets Arbejdsgivere og faglig medarbejder Per Nielsen, Træ-Industri-Byg .

 

Tvistighedsnævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens opgørelse af overarbejdstimer, men finder, at der ved beregningen af klagerens krav bør tages udgangspunkt i satserne for elever. herefter fastsættes klagerens samlede krav skønsmæssigt til 13.000 kr.

 

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, virksomhed B, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 13.000 kr.

 

Hver part betaler sine egne sagsomkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger fra modtagelsen indbringes for domstolene.