Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. april 2001 i sag nr. 38.2000

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 29. november 1962, og indklagede, virksomhed B, blev der den 29. september 1998 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som cykelmekaniker med uddannelsesperiode fra den 16. juni 1998 til den 15. marts 2001. Uddannelsesaftalen blev under henvisning til klagerens udeblivelse uden lovlig grund ophævet ensidigt af indklagede ved skrivelse af 30. marts 1999. Klageren havde været sygemeldt fra den 22. februar 1999, men havde trods anmodning herom i skrivelse af 16. marts 1999 fra indklagede ikke fremsendt lægeerklæring. Det er ubestridt, at ophævelsen var berettiget.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 18. december 2000 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede til klageren skal betale 21.697,05 kr. med tillæg af procesrente fra den 7. november 1999.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Klagerens krav fremkommer således:

 

Feriegodtgørelse for 1998       10.658,15 kr.

Feriegodtgørelse for 1999       5.094,00 kr.

Uberettiget modregning i løn november 1998     2.300,00 kr.

Uberettiget modregning i løn marts 1999       2.640,00 kr.

I alt       20.692,15 kr.

 

Modregningen i november lønnen med 2.300 kr. vedrører udgifter til et togkort i forbindelse med et skoleophold. I lønnen for marts 1999 modregnede indklagede 6.349,42 kr. Indklagede har under sagen bekræftet, at dette beløb fremkommer således:

 

Køb af barnecykel   1.004,90 kr.

Køb af diverse varer   644,52 kr.

Køb af cykel   2.060,00 kr.

Køb af togkort   2.640,00 kr.

I alt   6.349,00 kr.

 

Klageren anerkender således den modregning, der blev foretaget i lønnen for marts 1999, bortset fra udgiften til togkort, 2.640,00 kr.

 

Efter at klageren havde fremsat sit betalingskrav over for indklagede udarbejdede indklagede i september 1999 en samlet opgørelse af parternes mellemværende. Efter denne opgørelse har indklagede et tilgodehavende på 13.674,42 kr., der under sagen er gjort gældende til kompensation i klagerens krav. Opgørelsen indeholder bl.a. de beløb, hvormed indklagede har foretaget modregning i klagerens løn. Derudover anføres en række beløb betegnet “difference til korrekt pris”, uerholdelig debetbonnr ., kassedifference   og en “ øreafrundning ” på 3.698,15 kr. Endelig forudsætter opgørelsen, at klageren uberettiget har oppebåret løn for perioden 22. februar - 31. marts 1999, hvilken løn kræves tilbagebetalt.

 

Indklagede anmodede den 24. marts 2000 Tekniske skole om at bekræfte, at klageren aldrig mødte op til undervisningen, der begyndte den 22. februar 1999, ligesom man bad om oplysning om, hvorvidt der var udstedt studiekort til klageren. Den 29. marts 2000 skrev Tekniske Skole således til indklagede:

 

“ Tekniske Skole kan hermed bekræfte, at A ikke har deltaget i undervisningen i tidsrummet 22.02.99 til 26.03.99.

 

Vi kan endvidere oplyse, at der ikke er udstedt studiekort til A.”

 

Klageren har givet personligt møde for Tvistighedsnævnet og afgivet forklaring. For indklagede har direktør C afgivet forklaring.

 

Klageren har forklaret bl.a., at han ved ansættelsen fik oplyst, at han kunne købe varer til indkøbspris med tillæg af moms. Han modtog i august 1998, til brug for køb af togkort i forbindelse med skoleundervisning på .. tekniske skole, 2.300 kr. af forretningsføreren, D. Han købte et togkort for beløbet. Det viste sig med det samme, at han ikke havde behov for undervisningen, og han meldte sig derfor straks på arbejdspladsen. D drøftede med C om togkortet skulle refunderes, men beskeden var, at han skulle vente, da det kunne være, at han i stedet skulle til undervisning på Tekniske Skole. Dette blev imidlertid ikke til noget, men da var det for sent at få togkortet refunderet. I februar 1999 tog   han efter aftale med D 2.640 kr. af kassen   til betaling af togkort i forbindelse med undervisning i Han skulle starte den 22. februar 1999, men nåede kun at give besked til en dame på kontoret om, at han var syg. Han sygemeldte sig også til indklagede og var derefter syg resten af måneden og i marts. C var nogle gange på bopælen og talte med klagerens kone.

 

C   har forklaret bl.a., at de ansatte kan købe varer kontant til indkøbspris med tillæg af moms. Man må naturligvis ikke betjene sig selv. D bad, efter aftale med ham, klageren sørge for, at de 2.300 kr. til togkort i august 1998 blev refunderet. Det skete imidlertid ikke, og beløbet blev derfor modregnet i lønnen. Klageren protesterede ikke i den anledning. Han har af trafikselskabet fået oplyst, at der ikke har været udstedt togkort til klageren. I februar 1999 sygemeldte klageren sig ikke. De fik besked om hans fravær fra skolen. Han opsøgte klageren i dennes hjem. Han virkede ikke syg og sagde, at han ville tage på skole igen den følgende uge. Dette skete imidlertid ikke, og til sidst bad han om en lægeerklæring, men fik ikke nogen. Da klageren fremsatte krav om betaling af feriepenge mv. blev der udarbejdet en samlet opgørelse af mellemværendet. Han kan ikke nu redegøre nærmere for de enkelte poster i opgørelsen, men den er korrekt.

 

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klageren har krav på feriepenge som opgjort til udgangen af marts 1999. Ophævelsen af ansættelsesforholdet havde først virkning fra udgangen af marts, og der er ikke grundlag for at kræve lønnen fra den 22. februar tilbagebetalt. Det skyldes ikke klagerens forhold, at de erhvervede togkort ikke kom til nytte, og indklagedes modregning med disse beløb er derfor uberettiget. Man kan under alle omstændigheder ikke modregne i krav på feriepenge.

 

Indklagede   har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren har accepteret modregning med de 2.300 kr. i lønnen for november 1998. Det må derudover lægges til grund, at klageren blev pålagt at søge togkortet refunderet, men undlod dette. Klageren har end ikke godtgjort, at han har købt et togkort. Klageren har erkendt, at han misligholdt ansættelsesforholdet i forbindelse med sin sygdom i februar-marts 1999. Han har derfor ikke krav på løn og feriepenge vedrørende denne periode. Indklagede er berettiget til erstatning som følge af misligholdelsen, ligesom klageren må tilbagebetale det beløb, han modtog til dækning af togkort. Klageren tog selv pengene fra kassen, men har ikke dokumenteret, at det er blevet anvendt til køb af togkort. Indklagedes opgørelse af den øvrige del af mellemværendet må lægges til grund, og klageren har således ikke noget krav.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget cand.jur. Niels Grøn Sørensen, Dansk Industri og sekretær Keld Larsen, Dansk Metal.

 

 

Tvistighedsnævnet finder, at klageren har krav på feriepenge af sin løn til og med marts 1999, idet ophævelsen af ansættelsesforholdet havde virkning fra udgangen af marts måned. Der er ikke grundlag for at kræve løn fra den 22. februar og frem til udgangen af marts 1999 tilbagebetalt, men klageren har som følge af sin misligholdelse pådraget sig et erstatningsansvar over for indklagede. Klageren protesterede ikke over modregning i lønnen for november 1998 med 2.300 kr., og klageren har ikke dokumenteret, at det af ham hævede beløb på   2.640 kr. er anvendt med rette. Indklagedes modregning med disse beløb findes derfor berettiget. Derimod har indklagede ikke godtgjort af have yderligere modregningskrav udover de beløb, som klageren har anerkendt.

 

Klagerens krav udgør herefter et samlet feriepengetilgodehavende på 15.752,15 kr. med fradrag af en skønsmæssigt fastsat erstatning til indklagede som følge af klagerens misligholdelse af ansættelsesforholdet. Tvistighedsnævnet tilkender herefter klageren i alt 12.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, virksomhed B, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 12.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 7. november 1999 til betaling sker.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger fra modtagelsen indbringes for domstolene.