Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende
voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet
(folkeoplysningsloven) og lov om ungdomsskoler

(Frivilliggørelse af folkeoplysningsudvalgene)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000, som ændret ved § 1 i lov nr. 149 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 3, 2. pkt., udgår, og i stedet indsættes:

»Kommunalbestyrelsen kan under hensyntagen til de af undervisningsministeren fastsatte regler fastsætte nærmere retningslinjer for anvendelse af puljen. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, skal fastsættelsen af de nærmere retningslinjer ske efter indstilling fra udvalget.«

2. § 22, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen inden for den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4, eller det frivillige folkeoplysende foreningsområde, jf. kapitel 5, yder frivillige supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningens egne eller lejede private lokaler, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler, herunder haller og udendørsanlæg. Gebyret skal indgå i den pulje, som kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, træffes beslutningen efter høring af udvalget.«

3. I § 24, stk. 1 og 2, og § 26, stk. 1-3, udgår »efter indstilling fra eller høring af folkeoplysningsudvalget«.

4. I § 24 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, træffes beslutningen efter stk. 1 og 2 efter indstilling fra eller høring af udvalget.«

5. § 25, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, skal udvalget høres, før kommunalbestyrelsen træffer beslutning efter stk. 5, nr. 4.«

6. I § 26 indsættes som stk. 4 :

»Stk. 4. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, træffes beslutningen efter stk. 1-3 efter indstilling fra eller høring af udvalget.«

7. § 33, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler om tilskud til virksomhed inden for lovens område og om anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, skal udvalget høres, inden beslutningen træffes.«

8. I overskriften til § 34 og til § 36 ændres »Folkeoplysningsudvalgets« til: »Et nedsat folkeoplysningsudvalgs« .

9. I § 34, stk. 1, 1. pkt., ændres »nedsætter« til: »kan nedsætte«.

10. Efter § 35 og før overskriften til § 36 indsættes:

»§ 35 a. Er der ikke nedsat et folkeoplysningsudvalg i henhold til § 34, udøver kommunalbestyrelsen udvalgets kompetencer efter § 5, stk. 1, 2. pkt., og stk. 8, 1. og 2. pkt., § 8, stk. 4, § 10, stk. 1, § 18, stk. 1, § 21, § 23, stk. 1 og 2, § 25, stk. 2 og 3, § 28, § 37, stk. 3-5 og 9, og § 38, stk. 1 og 2.«

11. I § 37 indsættes som stk. 10 :

»Stk. 10. Stk. 1, 2 og 6-8 finder alene anvendelse, hvis der i henhold til § 34 er nedsat et folkeoplysningsudvalg.«

12. I § 38, stk. 3, 1. pkt., ændres »Folkeoplysningsudvalget skal« til: »Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, skal udvalget«.

13. § 38, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, kan udvalget afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om de spørgsmål, der vedrører virksomheden efter lovens kapitel 1. Et sådant udvalg skal afgive udtalelse i alle sager om de nævnte spørgsmål, der forelægges af kommunalbestyrelsen.«

14. § 39 affattes således:

»§ 39. Er der i henhold til § 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, kan udvalget stille forslag til kommunalbestyrelsen om, at der nedsættes underudvalg, og at en del af et udvalgs beføjelser overlades disse. Medlemmer af underudvalg kan udpeges uden for et folkeoplysningsudvalgs medlemskreds.«

15. I overskriften til § 40 ændres » folkeoplysningsudvalgets« til: » et nedsat folkeoplysningsudvalgs « .

§ 2

I lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000, som ændret ved § 1 i lov nr. 274 af 8. maj 2002 og § 5 i lov nr. 1043 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, udgår »efter indhentet udtalelse fra kommunens folkeoplysningsudvalg, jf. lov om støtte til folkeoplysning,«.

2. I § 3, stk. 3, udgår »efter indhentet udtalelse fra folkeoplysningsudvalget«.

3. I § 3, stk. 4 , ændres »lov om støtte til folkeoplysning« til: »folkeoplysningsloven«.

4. § 7, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en tilforordnet deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Folkeoplysningsudvalg, der er nedsat efter §§ 34 og 35 i folkeoplysningsloven, videreføres indtil udgangen af indeværende valgperiode. Kommunalbestyrelsen kan dog med virkning fra den 1. januar 2004 eller senere i indeværende valgperiode beslutte at nedlægge folkeoplysningsudvalget. Kommunalbestyrelsen fastsætter, fra hvilket tidspunkt folkeoplysningsudvalget skal nedlægges. Folkeoplysningsudvalgets kompetencer og pligter overgår fra dette tidspunkt til kommunalbestyrelsen.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ulla Tørnæs