Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

(Ændrede tilskudsbestemmelser for handicapundervisning)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§ 1

I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000, som ændret ved § 1 i lov nr. 149 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 4, ændres »7/9« til: »8/9«.

2. I § 44, stk. 5, ændres »bestemmelser om offentlige registre« til: »lov om behandling af personoplysninger«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ulla Tørnæs