Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

  afsagt af Tvistighedsnævnet den 27. juli 2001 i sag nr. 13.2001

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den   26. januar 1973, og indklagede, virksomhed B, blev der den 12. november 1999 indgået uddannelsesaftale, inden for smedeuddannelsen, hvorefter klageren skulle uddannes som smed, speciale som VVS-rørsmed , med uddannelsesperiode fra den 8. november 1999 til den 7. maj 2002. Det fremgår af uddannelsesaftalen, at lønnen er højere end den gældende mindstebetaling for elever og er fastsat til 95 kr. pr. time.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget   den 22. januar 2001 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede til klageren skal betale 11.248,00 kr. med tillæg af procesrente samt en bod på 10.000 kr.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Klageren og indklagedes direktør, C, har givet personligt møde for nævnet.

 

Klageren har til støtte for sit krav gjort gældende, at klageren ubestridt ikke har fået fuld løn under sin ferie i ferieåret 2. maj 2000 til 1. maj 2001, men alene løn i 9 dage, idet indklagede har henvist til, at klageren har krav på feriedagpenge fra A-kassen i en periode på 16 dage.   Klageren er imidlertid ikke berettiget til feriedagpenge, når han er under uddannelse, jf. ferielovens § 7. Da indklagede har tilsidesat en lovbestemmelse og ikke har villet ændre standpunkt, selvom klageren har gjort indklagede bekendt med Tvistighedsnævnets kendelse i sag nr. 33.1999 i en lignede sag, bør indklagede tillige betale en bod som påstået.

 

Indklagede har til støtte for sin frifindelsespåstand gjort gældende, at det af ferielovens § 7, stk. 1, 2. pkt., fremgår, at arbejdsgiveren alene skal betale løn under ferien i det omfang, eleven ikke har optjent løn under ferie eller feriegodtgørelse. Da klageren har krav på feriedagpenge i 16 dage er det med rette, at indklagede har nægtet at betale yderligere ferie. Under alle omstændigheder er klagerens krav for højt, idet ferielønnen i givet fald skal beregnes som sædvanlig elevløn .

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Henrik W. Olsen, Dansk Metal og uddannelseskonsulent Birger Christiansen, Dansk VVS.

 

Klageren var som følge af den pr. 8. november 1999 påbegyndte uddannelse ikke berettiget til at oppebære feriedagpenge i ferieåret 2000 - 2001. Indklagede har derfor pligt til at betale løn under hele klagerens ferie, jf. ferielovens § 7, stk. 1., idet klageren ikke havde optjent løn under ferie eller feriegodtgørelse, jf. § 7, stk. 1, 2. pkt. Klageren har derfor krav på 11.248 kr. med procesrente fra den 22. januar 2001. Tvistighedsnævnet har ikke hjemmel til at pålægge bodsansvar og finder derudover ikke, at der er grundlag for at tilkende klageren erstatning.

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

Indklagede, virksomhed B, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 11.248 kr. med tillæg af procesrente fra den 22. januar 2001 til betaling sker.

 

Hver part bærer sine omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.