Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

  afsagt af Tvistighedsnævnet den 27. juli 2001 i sag nr. 14.2001

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, født den 28. august 1981, og indklagede, virksomhed B v. C, blev der den 30. maj 1998 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes til AV-assistent med uddannelsesperiode fra den 3. august 1998 til den 2. februar 2003.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, Film- og TV-arbejderforeningen , ved klageskrift modtaget den 6. februar 2001 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede til klageren skal betale 83.520 kr. Beløbet udgøres af tabt elevløn for perioden 1. juli 1999 til 1. juni 2000, i alt 78.300 kr. med tillæg af feriegodtgørelse, 5.220 kr.

 

Klageren har gjort gældende, at han ikke er blevet bortvist den 6. maj 1999, subsidiært at en bortvisning denne dag ikke var berettiget, og at indklagede uberettiget nægtede at modtage klagerens arbejdsydelser i begyndelsen af august 1999. Klagerens arbejde ophørte de facto ved udgangen af juni 1999, uden at dette kan tilregnes klageren.

 

Indklagede har påstået frifindelse. Indklagede har i et processkrift af 21. marts 2001 alene gjort gældende, at klageren har misligholdt uddannelsesaftalen ved i fællesskab med sin far at vægre sig ved at modtage relevante instrukser med henblik på at forbedre klagerens faglige evner, navnlig ved den 6. maj 1999 fremsatte meddelelse om at samarbejdet måtte ophøre.

 

I et af indklagede udarbejdet notat vedrørende “episode 99-05-06” hedder det:

 

“A og D har været på optagelse dagen forud.

 

Under fælles gennemsyn af optagelserne som, efter mit skøn, er ubrugelige, fortæller jeg A at optagelserne skal laves om, hvorefter D siger at jeg ikke er kompetent til at kritisere As arbejde, da mine egne evner er under al kritik, og at jeg næppe vil kunne lære A noget som helst.

 

Endvidere udtrykker D utilfredshed med planlægger E, (som i flere tilfælde har kontaktet for at få ham i gang med at producere) og forlanger, at i fremtiden vil han selv planlægge produktionerne.

D siger også, at hvis jeg vil kritisere hans søn, så må alt samarbejde høre op.

 

Dette forstår jeg som en opsigelse af kontraktforholdet, eftersom han nægter at lade B lede og fordele arbejdet.

 

Samme dag kontakter E TV2/Bornholm med forespørgsel om de kan overtage A som elev, hvilket vil blive overvejet.

 

Efter nogen tid svarer de nej, hvorefter A meddeles at ansættelsen ophører pr. 99-07-01.”

 

Klageren og indklagede har givet personligt møde for Tvistighedsnævnet og afgivet forklaring. Endvidere har E afgivet forklaring.

 

Klageren har forklaret bl.a., at det er rigtigt, at der den 6. maj 1999 var mangler ved det arbejde, han havde udført sammen med sin far. C omtalte hans arbejde i meget nedsættende vendinger, og klagerens far påtalte Cs ordvalg.   Dagen efter var han på arbejde igen, og han og faderen færdiggjorde optagelserne i den følgende uge. I starten af juni ringede E til ham og sagde, at han var opsagt pr. 30. juni på grund af svigtende omsætning. Hun sagde, at de ville prøve at få ham ind på TV2/Bornholm. Han havde ferie fra den 18. juni. Fra den 1. juli arbejdede han for TV2 i en måned som udlånt fra indklagede. Derefter mødte han primo august på ny op hos indklagede, men blev afvist.

 

Indklagede har forklaret bl.a., at klagerens far den 6. maj sagde, at hvis indklagede ville kritisere hans søn måtte samarbejdet ophøre. Klageren sagde ikke meget under dette møde. Klagerens problem var, at han kun kunne arbejde, hvis han var sammen med sin far. I øvrigt havde indklagede ikke mange problemer med klageren. Der var ikke tale om, at klageren i juli måned var udlånt af indklagede til TV2. I begyndelsen af august kom klageren sammen med sin mor for at få penge.

 

E har forklaret bl.a., at de i maj måned forsøgte at få TV2/Bornholm til at overtage klageren, men det lykkedes ikke. Hun ringede i juni til klageren og meddelte ham, at han måtte ophøre pr. 30. juni. Det skyldtes, at det var umuligt at lære klageren noget.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og juridisk konsulent Lise Bardenfleth (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Steven Vallik (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget sekretær Henrik Kjærgaard, Dansk Metalarbejderforbund og konsulent Annie Meineche , Dansk Industri.

 

Tvistighedsnævnet finder ikke grundlag for at antage, at klageren har misligholdt sit ansættelsesforhold den 6. maj 1999 eller i øvrigt. Det må lægges til grund, at ansættelsesforholdet ophørte med udgangen af juni 1999 på indklagedes foranledning, men uden at indklagede havde noget berettiget grundlag herfor. Indklagede skal som følge heraf betale erstatning til klageren. Denne fastsættes efter sagens omstændigheder til 30.000 kr.

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, virksomhed B v. C, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 30.000 kr.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger fra modtagelsen indbringes for domstolene.