Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 23. januar 2002 i sag nr. 19.2001

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, født den 7. juni 1982, og indklagede, virksomhed B v/C, blev der den 13. juni 1999 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes i detailhandel med specialet salgsassistent og med uddannelsesperiode fra den 9. august 1999 til den 8. august 2002.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, HK København, ved klageskrift modtaget den 23. februar 2001 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede til klageren skal betale 92.277,54 kr., med tillæg af procesrente af 65.000 kr., fra sagens indbringelse for nævnet og med tillæg af procesrente af 27.277,54 kr., fra de enkelte løndeles forfaldstidspunkt, subsidiært betaling af 65.000 kr., med procesrente som påstået ovenfor og mere subsidiært et mindre beløb med tillæg af procesrente som påstået ovenfor.

 

Klagerens påstand er sammensat af et beløb på 65.000 kr., der udgør godtgørelse for tab af uddannelsesgode og 27.277,54 kr., svarende til løn i perioden 1. december 2000 - 28. februar 2001, 24.246,69 kr., med tillæg af feriegodtgørelse 3.030,84 kr.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Den 21. november 2000 skrev HK København til indklagede og oplyste, at klageren havde rettet henvendelse til forbundet og anført, at indklagede efter hendes opfattelse ikke efterlevede de bestemmelser, der var grundlaget for godkendelsen af indklagede som praktikvirksomhed.

 

Samme dag skrev indklagede til klageren, der da var sygemeldt, vedrørende erklæring om klagerens sygdom og samtidig fremsendte indklagede et “udgiftsbilag, påført vort tilgodehavende hos dig, idet vores Revisor har efterlyst dette. ” Det nævnte udgiftsbilag angav dels “computer modtaget i 1999, 2000,-“ og “Lån (kr. 800,-) rest 400,-“.

 

Den 25. november 2000 skrev indklagede således til klageren:

 

“Undertegnede bekræfter hermed modtagelsen af udlånt Computer, afleveret Fredag d. 24/11-2000, af Christina Larsen.

 

Vi må desværre konstatere, at der mangler div. Ramblokke-Computerkort, plus at Harddisken er skruet løs, hvilket gør computeren ubrugelig,

Det betragtes som tyveri og hærværk, og derfor, til Din orientering, er blevet anmeldt til Gladsaxe Politi .”

 

HK meddelte i brev af 28. november 2000 indklagedes arbejdsgiverorganisation, at klageren, som følge af politianmeldelsen mod hende og manglende tiltro til, at indklagede magtede at foretage en oplæring i henhold til gældende bestemmelser, ophævede uddannelsesforholdet med virkning fra den 30. november 2000, idet klageren gjorde gældende, at indklagede således havde misligholdt ansættelsesforholdet groft.

 

Klageren og indklagede har givet personligt møde under sagens behandling i nævnet. Der er afgivet forklaring af klageren, medindehaver af virksomhed B D, samt af E, F, G og H.

 

Klageren har forklaret nærmere om forholdene under uddannelsen. Om computeren har klageren forklaret bl.a., at indklagede i september 1999 tilbød hende, at hun kunne købe computeren for 2.000 kr. Betalingen kunne ordnes hen ad vejen. Dette accepterede klageren, men efter ca. 14 dage gik computeren “kold”. En af hendes venner, E, der har forstand på computere, spurgte, om han måtte tage den med og se nærmere på den. Det gav hun ham lov til. På et senere tidspunkt sagde E, at computeren ikke var mere end 500 kr. værd. Hun ville have sagt det til D, men turde ikke rigtig. E havde stadig computeren, da hun fik brevet af   21. november 2000, hvor indklagede krævede underskrift på et bilag for sit tilgodehavende vedrørende computeren. Hun følte ikke, at det ville være rimeligt, om hun skulle betale 2.000 kr., for en computer, der kun var 500 kr., værd og alene havde virket i kort tid. Derfor ringede hun til E og sagde, at computeren skulle afleveres omgående. Det skete, men E sagde ikke i den forbindelse noget om, at der manglede noget af computeren. Da hun fik brev om, at hun var blevet anmeldt til politiet, gik hun helt i panik. Hun ringede til politiet, der sagde, at hvis de ting, der manglede, blev afleveret, ville sagen være slut. Derefter sørgede hun for, at de manglende dele blev afleveret. Efter ophævelsen af uddannelsesforholdet har hun fået arbejde som pædagogmedhjælper.

 

D har forklaret om uddannelsesforholdene hos indklagede. Om computeren har hun forklaret bl.a., at klageren købte computeren i september 1999. Computeren fungerede udmærket på det tidspunkt, og den havde forud for salget været igennem et serviceeftersyn. Klageren har aldrig fortalt hende, at computeren ikke virkede. Da de pludselig fik computeren retur, virkede den ikke. Den raslede, og de fandt ud af, at der manglede forskellige dele. Samtidig havde hun efter klagerens sygemelding og henvendelsen fra HK af 21. november 2000 en klar fornemmelse af, at klageren ikke ville komme tilbage på arbejde. Hun anmeldte forholdet til politiet, fordi der manglede dele af computeren og computeren var uanvendelig. Hun kontaktede ikke klageren før anmeldelsen, for hun var ikke i tvivl om, at der var tale om tyveri.

 

E og G har forklaret, at de er klagerens venner. De har samstemmende forklaret som klageren om computerens tilstand og tilbageleveringen af den.

 

F har forklaret om uddannelsesforholdene hos indklagede. Hun var ansat fra den 13. juli 1998 til oktober 1999.

 

H har forklaret bl.a., at han er direktør i bagergruppen. Han har talt med klageren, der på et tidspunkt gav udtryk for, at hun var træt af uddannelse og hellere ville have med børn at gøre.

 

Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at indklagedes uddannelse af klageren var mangelfuld. Dertil kommer, at indklagedes politianmeldelse af klageren var klart grundløs og krænkende, og at klageren som følge af begge forhold var berettiget til at ophæve uddannelsesforholdet som groft misligholdt.

 

Indklagede har anført, at klageren ikke har godtgjort, at uddannelsen var mangelfuld. Politianmeldelsen af klageren var berettiget, idet der i hvert fald var udøvet hærværk. Desuden manglede væsentlige dele af computeren. Klageren havde således objektivt foretaget handlinger, som beskrevet i straffelovens bestemmelser om tyveri og hærværk..

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), Tine B. Skyum og konsulent Pernille Knudsen (Begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Ane K. Lorentzen (Begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særlig sagkyndigt medlem deltaget Bente Andersen, HK og advokatfuldmægtig Marianne Søgaard Jensen, Dansk Handel & Service.

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

 

Indklagede gav ikke klageren lejlighed til at forklare sig nærmere om computerens tilstand ved tilbageleveringen. Nævnet finder ikke, at indklagede havde grundlag for at anmelde klageren for tyveri og hærværk. Klageren var, som følge af den uberettigede og krænkende politianmeldelse, berettiget til at ophæve uddannelsesforholdet som groft misligholdt fra indklagedes side.

 

Tvistighedsnævnet finder det herefter ikke fornødent, at tage stilling til spørgsmålet, om klageren var berettiget til at ophæve uddannelsesforholdet som følge af mangelfuld uddannelse. Klageren har efter ophævelsen fået arbejde som pædagogmedhjælper, og der er ikke oplysninger om, at hun har haft vanskeligheder som følge af politianmeldelsen. Efter en samlet vurdering, hvorved der også er taget hensyn til, at indklagede under sagen har fastholdt beskyldningerne, tilkendes klageren en erstatning på 45.000 kr.

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Indklagede, virksomhed B v/C, skal inden 14 dage til klageren elev A, betale 45.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 23. februar 2000 til betaling sker.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne sag kan senest 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.