Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 22. februar 2002 i sag nr. 32.2001

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 7. juni 1962, og indklagede, virksomhed B, blev der den 5. april 1999 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 19. april 1999 til den 27. september 2002.

 

Indklagede ophævede med skrivelse af 30. juli 2001 elevforholdet pr. 31. juli 2001.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, Specialarbejderforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 21. november 2001 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om at indklagede til klageren skal betale 98.211,93 kr. Beløbet er sammensat af løn for perioden 30. juli til 30. september 2001, 33.540,50 kr., feriepenge af lønnen fra den 1. januar til 30. september 2001, 14.600,23 kr., erstatning for forlængelse af læreforholdet med 4 måneder, 25.071,20 kr., og erstatning for ensidigt ophævet lærerforhold, 25.000 kr.

 

Indklagede har erkendt at skulle betale feriegodtgørelse af lønnen fra den 1. januar til 30 juli 2001 med i alt 11.245,92 kr. og har i øvrigt påstået frifindelse.

 

I indklagedes ophævelsesskrivelse af 30 juli 2001 anføres bl.a.:

 

“Overordnet er opsigelsen begrundet i følgende:

 

Jeg mener ikke at det er muligt for dig at nå målene for den del af mureruddannelsen som foregår i firmaet, og som ansvarlig for denne del af din uddannelse, mener jeg at det er uforsvarligt at lade dig fortsætte.

Jeg mener ikke, at du er i stand til at varetage det arbejde som det kunne forventes af dig, på nuværende tidspunkt og vurderer derfor, at du ikke vil være i stand til at udføre et stykke selvstændigt og kvalitetsmæssigt arbejde, selvom det lykkes at bestå fremtidige prøver på skolen.

 

 

 

Som eksempler på ovennævnte kan jeg nævne:

 

Du er ikke i stand til at udføre et selvstændigt og fagligt korrekt stykke arbejde, men har til stadighed brug for hjælp og vejledning.

 

Du viser meget lidt initiativ og har dårligt overblik over det arbejde du er i gang med, samt dine fremtidige opgaver. Ligeledes er der situationer hvor du ikke har udført de opgaver, som du er blevet stillet.

 

På trods af gentagne opfordringer til at vise større motivation og initiativ er, der efter min mening, ingen fremgang sket i det sidste års tid.”

 

Det fremgår af sagen, at indklagede i december 2000 ønskede læreforholdet bragt til ophør omgående under henvisning til, at klagerens faglige kunnen og rutiner ikke forbedredes. Af et referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for murerfaget af 21. december 2000 fremgår, at skolen oplyste, at der ikke havde været problemer for klageren i 3. skoleperiode, hvor der var opnået karakterer i praktiske discipliner mellem 7 og 8. Det blev under mødet aftalt, at uddannelsesaftalen skulle fortsætte og genvurderes efter 4. skoleperiode, der sluttede 16. marts 2001.

 

Klageren og indklagede har givet personligt møde under sagens behandling i nævnet.

 

Klageren har forklaret bl.a., at han kun mener at hans arbejde har været forbundet med mindre fejl, der er blevet rettet op undervejs. Dette gælder også et arbejde vedrørende en carport, der blev bygget lige før hans sommerferie i juli.

 

Indklagede har forklaret bl.a., at klagerens arbejde generelt led af de mangler, han har omtalt i sit brev af 30. juli 2001. Lige før klagerens sommerferie skulle han sammen med en lærling opmure en carport med blokke. Hjørnerne var blevet udført af en svend, så opgaven var for så vidt enkel. Ikke desto mindre led arbejdet af skævheder, så en af hans svende måtte rette det. Dette eksempel er karakteristisk for manglerne ved klagerens arbejde. Indklagede troede til sidst ikke på, at kvaliteten af   klagerens arbejde kunne blive tilfredsstillende.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Claus Jørgensen og konsulent Peter Nisbeth (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget Erling Olsen, SiD og Søren Lund, BYG.

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

 

Indklagede opsagde ved skrivelse af 30. juli 2001 uddannelsesaftalen med virkning fra den 31. juli 2001. Der var således reelt tale om en ophævelse af elevforholdet. Det fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 61, at en uddannelsesaftale kan hæves, hvis modparten misligholder sine forpligtelser væsentligt. Indklagede har ikke godtgjort, at klageren har gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser, og indklagedes ophævelse af uddannelsesaftalen var derfor uberettiget. Som følge heraf skal indklagede i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 65 betale en erstatning, der efter nævnets praksis udmåles som en godtgørelse på 25.000 kr. Derudover skal indklagede, som af ham anerkendt, betale 11.245,92 kr. i feriegodtgørelse for perioden 1. januar til 30. juli 2001.

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, virksomhed B, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 36.245,92 kr.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan senest 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.