Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

 

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. marts 2002 i sag nr. 38.2001

 

Elev A mod virksomheden B

 

Mellem klageren, elev A, født den 10. august 1978, og indklagede, virksomhed B, blev der den 2. december 1998 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 15. november 1998 til den 15. april 2001.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, RestaurationsBranchens Forbund, ved klageskrift modtaget den 13. november 2001 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede til klageren skal betale 109.208 kr. Beløbet er sammensat af manglende løn mv. under uddannelsen opgjort til i alt 104.150 kr., samt transportudgifter, 5.058 kr., i forbindelse med forgæves fremmøde til forligsmøde med virksomheden .

 

Indklagede har ikke svaret i sagen og har ikke givet møde ved sagens behandling i Tvistighedsnævnet.

 

Klageren har givet møde i Tvistighedsnævnet og har gennemgået opgørelsen af sit krav.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og adv.fm. Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget cand.merc.jur. Ulf Steen Neitzel, HORESTA og jurist Ilse Werrenrath, RBF.

 

Nævnet finder intet grundlag for at anfægte den af klageren foretagne opgørelse af manglende løn mv. og tager derfor klagerens påstand herom til følge.

 

Nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at fravige sædvanlig praksis, hvorefter hver part bærer sine egne omkostninger. Indklagede frifindes derfor for kravet om betaling af transportudgifter med 5.058 kr.

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, virksomhed B, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 104.150 kr.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan senest 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.