Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 11. februar 2002 i sag nr. 41.2001

 

Elev A mod C ved virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 5. maj 1980, og indklagede, C ved virksomhed B, blev den 5. april 2000 indgået tillæg til oprindelig uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes til jordbrugsassistent med uddannelsesperiode fra den 24. november 1998 til den 5. april 2002. Fra den 10. april 2001 fortsatte klageren sit uddannelsesforhold hos en ny arbejdsgiver.

 

Klagerens organisation, Specialarbejderforbundet i Danmark, har ved klageskrift modtaget den 15. november 2001 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede til klageren skal betale 26.890,99 kr., med tillæg af procesrente fra sagens indbringelse for nævnet.

 

Kravet er opgjort som overenskomstmæssig løn, herunder lørdags-/søndagstillæg med fradrag af udbetalt løn og med tillæg af feriegodtgørelse. Beregningen af udbetalt løn, der er sket kontant og ved checks, er bl.a., foretaget på grundlag af oplysninger fra indklagede under et mæglingsmøde. Der var ikke udstedt lønbilag for hele ansættelsesperioden.

 

Indklagede, der ikke har givet møde under sagens behandling i nævnet, har skriftligt bestridt, at klageren har noget tilgodehavende.

 

Klageren har givet personligt møde for nævnet og uddybet sin opgørelse af kravet.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Claus Jørgensen og konsulent Peter Nisbeth (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget forretningsfører Hanne Gram, SiD og kontorchef Birgitte Dember , SALA.

 

 

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

 

Nævnet finder ikke grundlag for at anfægte klagerens opgørelse af sit krav og tager derfor klagerens påstand til følge, jf., erhvervsuddannelseslovens § 65.

 

 

  T h i   b e s t e m m e s :

 

Indklagede, C, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 26.890,99 kr. med tillæg af procesrente fra den 15. november 2001 til betaling sker.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.