Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

  afsagt af Tvistighedsnævnet den 7. maj 2002 i sag nr. 45.2001

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, født den 13. august 1979, og indklagede, virksomhed B v/C, blev der den 17. juli 2001 indgået tillæg til uddannelsesaftale, hvorefter indklagede ved virksomhedsoverdragelse overtog Cafesius , hvor klageren fra den 2. januar havde været i uddannelse som kok med uddannelsesperiode til den 1. juli 2004.

 

Ved klageskrift modtaget den 21. december 2001 har klagerens organisation, RestaurationsBranchens Forbund, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om at indklagede til klageren skal betale 18.868,75 kr. Beløbet udgøres af manglende løn, overtidsbetaling, værktøjstilskud og feriegodtgørelse, alt fra den 2. januar 2001 til udgangen af august 2001.

 

Indklagede har ikke svaret i sagen og har ikke givet møde for nævnet.

 

Klageren har givet personligt møde for nævnet og redegjort nærmere for opgørelsen af kravet.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Susanne Christensen (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Peter Nisbeth (begge Landsorganisationen i Danmark) Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget juridisk konsulent Annemette Sønnichsen, HORESTA og Flemming Hansen, RBF.

 

Nævnet finder ikke grundlag for at anfægte klagerens opgørelse af kravet, hvorfor der gives klageren medhold.

 

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Indklagede, virksomhed B v/C, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 18.868,75 kr.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan senest 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.