Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 28. maj 2002 i sag nr. 06.2002

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 21. juli 1969, og indklagede, virksomhed B, blev der den 3. januar 2001 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som teknisk designer med speciale inden for byggeri og med en uddannelsesperiode fra den 3. januar 2001 til den 2. juli 2002.

 

Klageren har ved sin faglige organisation, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, ved klageskrift modtaget den 21. januar 2002 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om at indklagede til klageren skal betale en godtgørelse på 50.000 kr., med tillæg af procesrente fra sagens indbringelse for nævnet, subsidiært et mindre beløb efter nævnets skøn.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Klageren har givet personligt møde for nævnet. For indklagede har direktør C givet møde.

 

C skrev den 29. juni 2001 således til klageren:

 

“Pga. lukning af tømrervirksomheden lukker vi samtidig tegnestuen, og A fritstilles fra dags dato.”

 

Indklagede har samme dato underskrevet en blanket om ophævelse af uddannelsesaftalen med afkrydsning af rubrikken om ensidig ophævelse. Det er ikke markeret, hvem af parterne, der ensidigt har ophævet aftalen. Det er på blanketten anført, at ophævelsen har virkning pr. den 1. juli 2001.

 

Indklagede har fremlagt opkaldslister fra Tele Danmark vedrørende opkald fra indklagedes kontor i perioden fra den 14. april til den 29. juni 2001. Endvidere har indklagede fremlagt fakturaer vedrørende køb af   2 computere mv. leveret til klagerens privatadresse i februar og april 2001.

 

Klageren har forklaret bl.a., at hun de første måneder af ansættelsesforholdet, frem til medio april 2001, arbejdede fra sit hjem, idet indklagedes kontor ikke var indrettet med en arbejdsplads til hende. Efter kort tid brød hendes egen computer sammen. Det blev herefter aftalt med C, at der skulle købes 2 computere. Den ene skulle opstilles i hendes hjem og forblive der, den anden, der blev leveret i april, blev ikke pakket ud, men flyttet over til indklagedes kontor sammen med det øvrige materiale, der havde beroet i hendes hjem. C sagde, at den computer, der blev opstillet i hendes hjem, var hendes ejendom. Hun var i hele ansættelsesperioden helt alene om at klare tegnearbejde, myndighedsbehandling, lønkørsel mm., og hun var derfor nødt til at telefonere i et betydeligt omfang, herunder med C, der kun var på kontoret en enkelt gang om ugen. I slutningen af juni 2001 ringede C til hende og sagde, at hun skulle ophøre med sit arbejde dagen efter, da firmaet skulle lukke pr. 1. juli. Det er rigtigt, at hun har fået udbetalt løn, brutto 8.500 kr., netto 7.658 kr. for juli måned. Hun har ikke tilbagebetalt denne løn, da hun mente at det, alt taget i betragtning, var mest fair, at hun beholdt beløbet. Efter ansættelsesforholdets ophør meldte indklagede hende til politiet for bedrageri. Hun har været til afhøring hos politiet, der har oplyst, at der ikke vil blive rejst tiltale mod hende.

 

Indklagede har forklaret bl.a., at det er rigtigt, at klageren arbejdede fra sit hjem indtil medio april, hvor hun begyndte at arbejde på virksomhedens kontor. I forbindelse med flytningen blev den computer, der var opstillet hos indklagede, flyttet. Han er ikke bekendt med den anden computer, der efter klagerens forklaring skulle have stået hos klageren uden at være pakket ud. Han har aldrig set noget hertil og mener, at indklagede uberettiget har tilegnet sig en computer for hans regning. Han anmeldte derfor klageren til politiet for bedrageri, men politiet har meddelt, at man ikke vil gøre noget ved sagen. Telefonudskrifterne viser, at klageren i et helt uacceptabelt omfang har ført uvedkommende telefonsamtaler, herunder med familie og venner. I slutningen af juni 2001 talte han med klageren om firmaets dårlige økonomi. Klageren fik lov til at søge andet arbejde i arbejdstiden, men skulle i øvrigt stadig passe sit arbejde. Skrivelsen af   29. juni 2001 og ophævelsesblanketten af samme dato blev alene afsendt, for at der skulle være orden i sagerne og efter opfordring fra skolen. Det var alene tegnestuen, der lukkede pr. 1. juli. Tømrervirksomheden fortsatte. Han forsøgte dog i en måneds tid derefter ved hjælp af en elev at få nogle tegninger færdige, men det strandede på at skolen ikke ville acceptere, at den pågældende både skulle tegne og beskæftige sig med tømrerarbejde.

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Susanne Christensen (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Claus Jørgensen og konsulent Lars Gulmann (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget faglig sagsbehandler Jeanette Hahnemann , HK og Søren Lund Hansen, Byggeriets Arbejdsgivere.

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

 

Efter indholdet af indklagedes skrivelse af   29. juni 2001 til klageren og blanketten om ophævelse af uddannelsesaftalen lægges det til grund, at indklagede pr. 1. juli 2001 ensidigt ophævede uddannelsesaftalen. Indklagede har ikke godtgjort nogen grov misligholdelse fra klagerens side, der kunne berettige ham hertil. Klageren er derfor berettiget til erstatning, jf. erhvervsuddannelseslovens § 65. Ved fastsættelsen af denne har nævnet lagt vægt på sagens samlede omstændigheder, idet det bemærkes, at denne kendelse ikke afskærer indklagede fra at søge tilbagebetaling af løn fra juli måned, hvor klageren ikke længere var ansat i virksomheden. Herefter tilkendes der klageren en erstatning på 40.000 kr.

 

 

 

    T h i   b e s t e m m e s :

 

Indklagede, virksomhed B, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 40.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 21. januar 2001 til betaling sker.

 

Hvert part betale sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan, senest 8 uger efter at nævnet har truffet afgørelsen, indbringes for domstolene.