Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 6. september 2002 i sag 14.2002

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 21. april 1974, og indklagede, virksomhed B, blev der den 12. februar 2001 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tag- og facademontør med uddannelsesperiode fra den 1. januar 2001 til den 30. juni 2003.

 

Af uddannelsesaftalen fremgår, at klageren pr. 22. december 2000 havde gennemgået Vvs-grundforløb. Det fremgår endvidere, at erhvervsskolen efter aftale med indklagede ændrede sluttidspunktet for uddannelse til den 30. juni 2004.

 

Den 16. maj 2001 blev uddannelsesaftalen ophævet pr. 30. april 200l efter gensidig aftale under henvisning til “ny kontrakt til 2-årig voksenudd . ove over 25 år”.   Samme dag indgik parterne en uddannelsesaftale med aftaleperiode fra den 1. maj 2001 til den 30. april 2003. Under “bemærkninger” anførtes: “2-årig specielle voksenuddannelse over 25 år”. Kontrakten indeholdt sædvanlig standardvilkår om prøvetid i de første tre måneder.

 

Den 30. juli 2001 ophævede indklagede uddannelsesaftalen af 16. maj 2001 med angivelse af, at ophævelsen skete i prøvetiden.

 

Ved klageskrift modtaget den 22. februar 2002 har klagerens organisation, Blik og Rør, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om betaling af 30.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Klageren og indklagede ved direktør C har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

 

Klageren har forklaret bl.a., at han ikke var involveret i ændringen af uddannelsesperioden på den første kontrakt. Da han blev bekendt med, at uddannelsesperioden var blevet forlænget med et år, henvendte han sig til sin klubformand, der tog sig af sagen. Senere oplyste skolen ham om, at han i henhold til særlige regler kunne nøjes med en 2-årig uddannelsesperiode. Dette blev aftalt mellem skolen og indklagede. Han modtog blot ophævelsen af den første aftale og den nye aftale til underskrift. Spørgsmålet om evt. ny prøvetid har slet ikke været drøftet i den forbindelse.

 

C har forklaret bl.a., at ændringen af uddannelsesperioden på den første kontrakt skete på foranledning af skolen. Klageren blev ikke kontaktet i den forbindelse. Klagerens tillidsmand henvendte sig derefter og sagde, at klagerens uddannelsesperiode var for lang. Kort efter kontaktede skolen ham og oplyste, at klageren havde krav på en 2-årig uddannelsesperiode. Det var skolen, der foreslog, at man rent praktisk kunne løse problemet ved at ophæve den første kontrakt og indgå en ny aftale med en 2-årig uddannelsesperiode. Spørgsmålet om evt. ny prøvetid blev ikke drøftet med nogen.

 

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at ændringen af den første aftale ikke bevirker, at der opstår en ny prøvetid. Indklagede var derfor ikke berettiget til at ophæve aftalen, hvorfor klageren har krav på erstatning som påstået.

 

Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at den første kontrakt blev ophævet. Derefter blev der indgået en ny kontrakt, og i denne er det udtrykkeligt anført, at de tre første måneder i virksomheden er prøvetid. Derfor havde indklagede ret til at ophæve kontrakten den 31. juli 2001, idet dette skete inden udløbet af prøvetiden.

 

I sagen behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Susanne Christensen (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Lars Gulmann (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget faglig medarbejder i Blik- og Rørarbejderforbundet afdeling 8 Ole Wiil-Andersen og overenskomstchef Birger Hermansson , TEKNIQ Installatørernes Organisation.

 

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

 

4 medlemmer af nævnet finder, at ophævelsen af den første kontrakt og den samtidige indgåelse af en ny kontrakt alene var motiveret af den omstændighed, at klageren oprindeligt var berettiget til en 2-årig uddannelsesperiode. Det var ikke tanken og ej heller drøftet parterne imellem, at der samtidig skulle etableres en ny prøvetid. Under disse omstændigheder må der ses bort fra standardbestemmelsen om prøvetid i den anden kontrakt. Som følge heraf var indklagedes ophævelse af uddannelsesaftalen uberettiget. Efter sagens omstændigheder bør indklagede som følge heraf alene betale en erstatning på 25.000 kr.  

 

3 medlemmer af nævnet finder, at parterne ved indgåelsen af den nye kontrakt aftalte, at de første tre måneder var prøvetid. Klageren tog ikke noget forbehold i relation hertil, og indklagede var derfor berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen i prøvetiden som sket. Disse medlemmer stemmer derfor for at frifinde indklagede.

 

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, virksomhed B, skal inden 14 dage til klageren, elev A betale 25.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 22. februar 2002 til betaling sker.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.