Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet   den 25. oktober 2002 i sagerne 15.2002 og 16.2002

 

Elev A og A1 mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 11. februar 1951, og indklagede, virksomhed B, blev den 30. marts 2001 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som cykelmekaniker med uddannelsesperiode fra den 9. april 2001   til den 30. juni 2003.

 

Mellem klageren, elev A1, født den 16. januar 1982, og indklagede blev den 8. januar 2000 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som cykelmekaniker med uddannelsesperiode fra den 27. december 1999 til den 26. september 2002.

 

 

Klagerne har ved deres organisation, Dansk Metalarbejderforbund , ved klageskrifter modtaget den 28. februar 2002, indbragt sagerne for Tvistighedsnævnet med endelige påstande om, at indklagede til A tilpligtes at betale 91.466,70 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker og til A1 tilpligtes at betale 71.714,47 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

 

Indklagede har principalt påstået afvisning og subsidiært frifindelse.

 

Over for indklagedes afvisningspåstande har klagerne påstået sagerne fremmet for Tvistighedsnævnet.

 

Klagerne og indklagedes direktør C har givet personligt møde for nævnet.

 

Indklagedes afvisningspåstande er begrundet med, at sagerne ikke har været behandlet i det faglige udvalg, og at sagerne vedrører fortolkning af den for uddannelsesaftalerne gældende overenskomst.

 

Tvistighedsnævnet har besluttet at træffe særskilt afgørelse vedrørende den del af afvisningspåstanden, der vedrører spørgsmålet om manglende behandling af sagerne i det faglige udvalg.

 

Det fremgår af sagerne, at parterne, efter at klagerne den 16. november 2001 havde indbragt sagen for Metalindustriens Lærlingeudvalg (det faglige udvalg for transportområdet), afholdt møde den 29. november 2001 uden at nå til enighed. Det faglige udvalg indkaldte parterne til møde den 7. januar 2002. Den 4. januar 2002 skrev indklagede til det faglige udvalg, at man ikke så sig i stand til at møde, idet indklagede ønskede at møde med bisidder, og denne havde endnu ikke haft den fornødne lejlighed til at sætte sig ind i detaljerne. Den 16. februar 2002 skrev indklagede til det faglige udvalg, at man efter den 11. marts 2002 bedre så sig i stand til at give møde. Det faglige udvalg sendte den 19. februar 2002 en kopi af indklagedes brev af 16. februar til Dansk Metal med bemærkning, at udvalget så frem til en tilbagemelding. Herefter indbragte klagerne sagerne for Tvistighedsnævnet den 28. februar 2002.

 

Direktør C har forklaret, at han i forbindelse med sagens indbringelse for det faglige udvalg kontaktede Dansk Industri, der oplyste ham om, at der i det faglige udvalg ville være en egentlig sagsbehandling. Som følge af sagernes karakter, ønskede han at have en bisidder ved mødet i det faglige udvalg, og han kontaktede en advokat i Nykøbing Falster herom. Denne havde først tid til at medvirke ved et møde i det faglige udvalg efter den 11. marts 2002.

 

Indklagede har til støtte for afvisningspåstanden gjort gældende, at indklagede har udvist fornøden forhandlingsvilje, og at der således ikke er grundlag for at fravige erhvervsuddannelseslovens § 63, hvorefter behandling af sager i Tvistighedsnævnet forudsætter forudgående indbringelse for det faglige udvalg, der skal søge at mægle forlig. Indklagede har yderligere henvist til bekendtgørelse nr. 896 af 6. november 1992 om Tvistighedsnævnet, § 7 og § 17, stk. 2, i overenskomsten mellem CO-industri og Dansk Industri.

 

Klagerne har til støtte for påstanden om at sagerne skal fremmes for Tvistighedsnævnet anført, at indklagede, mod hvem der verserer flere sager, ikke har kunnet være i tvivl om, hvad der nærmere skulle ske i forbindelse med mødet i det faglige udvalg. Indklagedes udsættelse af mødet den 7. januar 2002 skete reelt alene for at trække tiden ud, hvilket også har vist sig ved den omstændighed, at indklagede først den 16. februar 2002 meddelte, at han ikke kunne give møde før efter den 11. marts 2002. Dette skal også ses i lyset af, at klagerne allerede fra slutningen af august 2001 har søgt at komme i forhandling med indklagede, der imidlertid hele tiden har vægret sig ved at få sagerne løst. Under disse omstændigheder var det velbegrundet at indbringe sagerne direkte for Tvistighedsnævnet således som det skete den 28. februar 2002.

 

I sagernes behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Susanne Christensen (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget konsulent Marianne Krabbe Olesen, Dansk Industri og   sekretær Keld Larsen, Dansk Metal.

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

 

Det følger af erhvervsuddannelseslovens § 63, jf. § 7 i bekendtgørelsen om Tvistighedsnævnet, at indbringelse af   en sag for Tvistighedsnævnet forudsætter, at sagen først er søgt forligt for det faglige udvalg. Disse bestemmelser må fortolkes således, at hvis forligsbestræbelser i det faglige udvalg ikke har været mulige, fordi en af parterne uden lovlig grund har undladt at give møde for det faglige udvalg, vil sagen kunne indbringes for Tvistighedsnævnet, der under disse omstændigheder kan behandle sagen, uanset at denne ikke har været behandlet i det faglige udvalg.

 

4 medlemmer af nævnet udtaler herefter:

 

Indklagede gav i sit brev af   4. januar 2002 til det faglige udvalg udtryk for, at han havde behov for en udsættelse af mødet den 7. januar 2002, fordi han ønskede at have en bisidder med til mødet i det faglige udvalg. Indklagede har forklaret, at han rettede henvendelse til en advokat, der først kunne give møde efter den 11. marts 2002. Der var ikke af det faglige udvalg fastsat nogen ny mødedato efter den 7. januar 2002. Under disse omstændigheder finder vi ikke, at der er grundlag for at fastslå, at sagerne ikke kunne behandles i det faglige udvalg som følge af indklagedes forhold. Vi tager derfor indklagedes afvisningspåstand til følge.

 

3 medlemmer af nævnet udtaler:

 

Vi finder af de grunde, der er anført af klagerne, at indklagedes adfærd i relation til klagernes ønske om forhandlinger, herunder i det faglige udvalg, reelt er udtryk for, at indklagede ønsker at trække tiden ud, bl.a. ved at undgå at berammede møder i det faglige udvalg bliver gennemført. Under disse omstændigheder finder vi, at klagerne har været berettiget til at indbringe sagerne for Tvistighedsnævnet uden forudgående behandling i det faglige udvalg.

 

 

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Sagerne afvises.

 

Hver part bærer sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.