Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 25. september 2002 i sag   18.2002

 

Elev A mod frisørmester B

 

Mellem klageren, elev A, født den 19. maj 1983, og indklagede, frisørmester B, blev den 16. november 2000 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som frisør med uddannelsesperiode fra den 20. november 2000   til den 6. august 2004.

 

Klageren ophævede uddannelsesaftalen ensidigt pr. 10. november 2001.

 

Klagerens organisation, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, har ved klageskrift modtaget den 18. marts 2002 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale løntilgodehavende 2.154,88 kr. og feriepenge 5.393,90 kr., i alt 7.548,78 kr. med tillæg af renter af feriepenge med 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet den 10. december 2001 til betaling sker.

 

Indklagede   har ikke svaret i sagen og har ikke givet møde for nævnet.

 

Klageren har givet personligt møde for nævnet.

 

Klageren har til støtte for sin påstand om forrentning af feriepengebeløbet henvist til ferielovens § 28, stk. 2.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), Konsulent Pernille Knudsen og konsulent Lise Bardenfleth (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget direktør John Petersen, Sammenslutningen af mindre arbejdsgiverforeninger i DK og faglig sekretær Gitte Freund-Poulsen, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

 

Tvistighedsnævnet lægger klagerens beregning af manglende løn og feriepenge til grund. Nævnet finder ikke, at der i ferielovens § 28, stk. 2, er hjemmel til at tilkende en lønmodtager renter som påstået. Der tilkendes procesrente af feriepengene fra sagens indbringelse for nævnet

 

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Indklagede, frisørmester B, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 7.548,78 kr. med tillæg af procesrente af   5.393,90 fra den 18. marts 2002 til betaling sker.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan senest 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.