Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 23. september i sag 25.2002

 

Mellem klageren, elev A, født den 1. oktober 1981, og indklagede, virksomhed B v/C, blev den 21. november 1998 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 1. januar 1999 til den 30. juni 2002.

 

Klagerens organisation, ResteaurationsBranchens Forbund, har ved klageskrift modtaget den 4. april 2002 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbagebetale uretmæssigt opkrævet ATP til A med 1689,00 kr.

 

Indklagede har påstået principalt afvisning og subsidiært frifindelse.

 

Parterne har givet personligt møde for nævnet.

 

Det omhandlede ATP-beløb er fratrukket klagerens løn i september 2000 med 447 kr., december 2000 med 894 kr. og februar 2001 med 348 kr.

 

Det fremgår af klagerens lønsedler, at der i månederne marts og april 1999 blev trukket 74,55 kr. i ATP. I månederne maj og juli til december 1999 blev der trukket 24,85 kr. I månederne februar til august 2000 blev der ikke trukket ATP. I oktober til december 2000 blev der trukket 74,55 kr. i ATP.

 

Indklagede har oplyst, at der i alt rettelig burde være trukket 1.863,75 kr. i ATP, men der er i alt blevet trukket 2.410,55 kr. Indklagede har rettet henvendelse til ATP og anmodet om tilbagebetaling af det for meget indbetalte.

 

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at indklagede har pligt til at sørge for   korrekt opkrævning af de ansattes ATP-bidrag og at beløbet opkræves korrekt hver måned. Dette har indklagede forsømt, og under disse omstændigheder kan indklagede ikke efterfølgende opkræve det manglende beløb hos klageren, der har været i god tro.

 

Indklagede har til støtte for afvisningspåstanden anført, at betaling af ATP er lovreguleret og ikke underlagt bestemmelser i overenskomst eller erhvervsuddannelsesloven. Som følge heraf   er denne sag ikke omfattet af Tvistighedsnævnets kompetence. Indklagede har herved fremhævet, at ATP-loven fastsætter regler for afgørelser af tvistigheder om ATP-bidrag.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Claus Jørgensen og konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget juridisk konsulent Ulf Steen Neitzel , HORESTA og gruppeformand Niels Lønstrup, RBF.

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

 

Sagen vedrører spørgsmålet, om indklagede har været berettiget til at foretage fradrag i klagerens løn for ATP, som indklagede skulle have fradraget på tidligere tidspunkter. Dette spørgsmål findes at   være omfattet af Tvistighedsnævnets kompetence, hvorfor der ikke er grundlag for at afvise sagen.

 

5 medlemmer af nævnet bemærker:

Pligten til korrekt opkrævning og indbetaling af klagerens ATP-bidrag påhviler indklagede. Indklagede er kun berettiget til at afkræve klageren de ikke korrekte opkrævede beløb, hvis det kan lægges til grund, at klageren ikke har været i god tro om, at hendes løn var rigtigt opgjort. Når henses til den meget uregelmæssige karakter af indklagedes administration af ATP-opkrævningerne hos klageren, finder vi ikke grundlag for at antage, at klageren har været i ond tro. Vi vil derfor give klageren medhold i hendes påstand.

 

2 medlemmer af nævnet bemærker:

Vi er enige i det af flertallet anførte om indklagedes pligt til at foretage korrekt opkrævning af ATP. Vi finder imidlertid at klageren, bl.a. fordi der i en længere periode slet ikke blev fratrukket ATP på lønsedlerne, i hvert fald burde have været klar over, at hendes løn ikke var beregnet korrekt. Under disse omstændigheder finder vi, at indklagede var berettiget til efterfølgende at afkræve klageren hendes andel af ATP-beløbet.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Indklagede, virksomhed B v/C skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 1689 kr.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan senest 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.