Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 21. oktober 2002 i sag 31.2002

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 20. januar 1981, og indklagede, virksomhed B, blev den 8. oktober 1998 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som karosserismed med uddannelsesperiode fra den 1. oktober 1998 til den 30. september 2002.

 

 

Klageren har ved sin organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 3. maj 2002, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale til klageren   125.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

 

Klageren har i klageskriftet anført, at beløbet skal betales for uberettiget at have opsagt uddannelsesaftalen, for ikke at have levet op til uddannelsesansvaret og for grov psykisk chikane og vold.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Sagens omstændigheder:

 

Efter at klageren i foråret-sommeren   2001 ikke havde bestået 4. skoleperiode anførte Tekniske Skole i et udateret brev til indklagede bl.a. følgende:

 

“ .

Der er tidligt i skoleforløbet gjort opmærksom på As faglige problemer til virksomheden. Der blev derfor afholdt et møde mellem virksomhed og skole, hvor det blev aftalt at lade A fortsætte skoleopholdet ud og øve sig målrettet mod at forbedre sig i svejsning. Dette har dog ikke ændret på As præstationer som fortsat ligger under grænsen til det acceptable.

 

A er en sød og rar person, der ikke har problemer med at omgås andre. A har desværre store faglige problemer, som nævnt ovenfor med svejsning, men også med udførelse af opretningsopgaver, samt overholdelse af mål på fremstillingsopgaver, som udføres i henhold til arbejdstegninger.

A har ligeledes problemer med at arbejde selvstændigt, hvilket viser sig ved at han ofte virker umotiveret, træt og uoplagt, og går i stå i sin opgaveløsning.

 

Dette har medført at han har afleveret for få opgaver, både i teori og praktik, og at de opgaver som A har afleveret har været af meget ringe kvalitet.

 

 

A har i den kommende praktikperiode i virksomheden især behov for træning i svejsning, opretning og fremstillingsopgaver, for at forberede sig til næste skoleperiode. Det er også af stor betydning at A viser meget større engagement og motivation i forhold til sine arbejdsopgaver, for at kunne opnå de mål som ligger på de fremtidige skoleperioder.”

 

Den 2. juli 2001 skrev indklagede således til klageren:

 

“I henhold til tidligere samtale med værkfører C, driftsleder D samt tillidsrepræsentant E, vedr. fortsættelse af uddannelsesaftale.

Vi skal herved meddele dig at din læretid forlænges med 4. skoleopholds varighed, såfremt du ikke består 4. skoletrin vil din lærekontrakt blive ophævet.

 

Samtidig får du 1. advarsel for tyveri fra dine kollegaer, den 2.7.2001, gentagelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning.”

 

I et møde den 4. september mellem Dansk Metal og klageren på den ene side og indklagede ved værkfører C på den anden side blev ovennævnte advarsel trukket tilbage. Af   referatet fremgår yderligere, at der var enighed om at klagerens faglige niveau og skolepræstationer var meget utilfredsstillende, og at virksomheden ville sætte fokus på klagerens fagligt svage sider. Endelig fremgår det, at der skal afholdes nyt møde for at afgøre videre tiltag i sagen, såfremt 4. skoleperiode ikke bestås med tilfredsstillende niveau og/eller den efterfølgende tid i virksomheden ikke viser tilfredsstillende udvikling. Det fremgår af klageskriftet, at klageren i forbindelse med dette møde fortalte Dansk Metals repræsentant, at der gennem læretiden havde været en række ubehagelige episoder, herunder vold og verbal chikane, ikke mindst med den tidligere værkfører og en tidligere pladesmed. Det fremgår af klageskriftet, at Dansk Metal ikke på dette tidspunkt ville gå dybere ind i spørgsmålet, da det var vigtigt, at klageren fik afsluttet sin uddannelse.

 

Klageren bestod ikke 4. skoleperiode i andet forsøg, og indklagede ophævede uddannelsesaftalen med virkning fra den 23. november 2001. Af et referat af et møde mellem Dansk Metal og indklagede den 26. november 2001 fremgår, at ophævelsen var begrundet i, at klageren ikke havde bestået flere områdefag samt “særlige omstændigheder”.

 

 

Klageren   har givet personligt møde for nævnet og har afgivet forklaring.

 

Indklagede ved værkfører C har givet   møde for nævnet og har afgivet forklaring.

 

Der er endvidere afgivet forklaring af karosserismed F, karosserismed G og H.

 

Klageren har forklaret bl.a., at han i perioden frem mod 3. skoleophold i sommeren-efteråret 2000 blev chikaneret af den tidligere værkfører og en tidligere pladesmed. Værkføreren spurgte hele tiden til, hvad han egentlig ville, og kaldte ham “ Dumme-Stoffer ” og lignede. Han havde svært ved at arbejde ordentligt, når værkføreren var i nærheden. Pladesmeden og værkføreren har hver en enkel gang dasket til ham. Der var også en malersvend, der i beruset tilstand ringede ham op kl. 4 om morgenen og forlangte, at han skulle hente cigaretter til ham. Han gik ikke videre med det til ledelsen eller tillidsmanden, men fortalte sin familie om det. Efter at C blev værkfører i november 2000 blev det bedre, men da han ikke bestod 4. skoleperiode, begyndte C at tale om, at det måske var bedre, om han holdt op. C havde ganske vist sørget for, at karosserismed G blev særligt knyttet til ham, men det blev ikke ført ordentligt ud i livet. Indklagede levede slet ikke op til de særlige tiltag, der blev aftalt med skolen. De satte ham bare til at svejse nogle gamle plader, og den særlige plads, han fik, fungerede reelt kun én dag. Han har i hele uddannelsesperioden haft alt for meget forefaldende arbejde, op til 95% af tiden, der reelt ikke var uddannelsesrelevant.

 

C har forklaret bl.a., at han tiltrådte som værkfører i november 2000. Efter en måneds tid fandt han ud af, at klageren ikke var så langt fremme i sin uddannelse, som han burde være. Han aftalte sammen med klageren, at klageren skulle knyttes til G. Den anden elev, F, blev tilknyttet en anden karosserismed. Op til 4. skoleperiode regnede de ikke med, at klageren ville have særlige problemer. Undervejs i perioden blev de kontaktet af skolen om, at klageren havde problemer. Det blev aftalt, at han de resterende 5 uger skulle koncentrere sig om svejsning. Det gik imidlertid alligevel galt.   Efter at klageren var dumpet på 4. skoleophold blev han fritaget for nogle af de mindre væsentlige opgaver. Han skulle koncentrere sig om svejseopgaver og kunne få den hjælp, han ønskede. Klageren blev imidlertid ved med at have koncentrationsproblemer. Klageren syntes ikke selv, at der var noget problem. Han sagde til klageren, at han ikke havde nogen fremtid i faget, hvis han ikke tog sig alvorligt sammen.   Han gav også udtryk for skepsis over for, om klageren reelt kunne klare det. Mindst 80% af klagerens arbejdstid har været relevant. De har haft mange elever, og klageren er den første, der ikke har bestået en skoleperiode. Klageren har aldrig oplyst noget om at have været udsat for chikane.

 

F har forklaret bl.a., at er uddannet hos indklagede. Han startede   et halvt år før klageren. Han har ikke observeret, at klageren skulle være blevet chikaneret. Den tidligere værkfører kunne godt være irriterende og grov, men ikke mere end   man ofte ser. Forholdene blev dog bedre, efter at C blev værkfører. Det var hans indtryk, at klageren ikke havde evner til at blive karosserismed. Alle prøvede at hjælpe klageren, efter at han var dumpet på 4. skoleophold, men han var ikke rigtig modtagelig for hjælpen.  

 

G har forklaret bl.a., at man ikke havde på fornemmelsen, at klageren ikke ville klare 4. skoleperiode. Klagerens problem var, at han var ukoncentreret. Han kunne finde på at gå midt i en instruktion. Han talte med klageren om det, men det hjalp ikke. Klageren fik rigelige muligheder for at træne i det, han ikke var så god til, men han skulle selv vise noget initiativ, og det gjorde han ikke. Det var kun en meget lille del af arbejdstiden, der ikke var uddannelsesrelevant. Han har ikke observeret nogen chikane over for klageren, og klageren har aldrig sagt noget herom.

 

H har forklaret bl.a., at han er klagerens ven. Han har ofte hentet klageren på arbejdspladsen eller besøgt ham der. En tidligere pladesmed sagde engang, at “Tumpestoffer” var oppe og rense toiletter. Tonen på arbejdspladsen var generelt utroligt nedladende, men han har ikke selv overværet konkrete episoder. Klageren fortalte ikke om det af sig selv, det skulle hales ud af ham.

 

Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at det må lægges til grund, at klageren såvel verbalt som fysisk er blevet groft chikaneret. Klageren er ikke nogen stærk person, og derfor havde chikanen den følge, at klageren gik fagligt i stå. Oven i det blev klageren urimeligt truet med politianmeldelse efter et påstået tyveri af cigaretter. Efter at klageren ikke bestod 4. skoleophold blev det aftalt, at indklagede skulle gøre en særlig indsats over for klageren, men dette blev aldrig realiseret. Desuden gik meget af læretiden med ikke relevant arbejde.

 

Indklagede har til støtte for sin frifindelsespåstand gjort gældende, at indklagede har uddannet mange elever, uden at der tidligere har været problemer hermed. Klagerens reelle problem var manglende evner og engagement for faget. De særlige tiltag, der blev iværksat både på skolen og hos indklagede, hjalp ikke. Indklagede gjorde, hvad man kunne for at hjælpe klageren, men det strandede på hans egen mangel på motivation. Når klageren derefter på ny dumpede på 4. skoleophold, var det berettiget af indklagede at ophæve uddannelsesaftalen. Det er muligt, at den tidligere værkfører og pladesmed har udøvet en vis chikane, men indklagede var ikke bekendt hermed, fordi klageren ikke gjorde nogen i virksomheden, ej heller tillidsmanden, opmærksom på problemerne.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget funktionschef Anne Windfeldt Trolle, DI   og faglig sekretær Keld Larsen, DM

 

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

 

4 medlemmer af nævnet udtaler:

 

Det fremgår af teknisk skoles redegørelse til indklagede, efter at klageren ikke havde bestået 4. skoleperiode, at klageren havde store faglige problemer og problemer med at arbejde selvstændigt, hvilket viste sig ved, at han ofte virkede umotiveret, træt og uoplagt og ved, at han gik i stå i sin opgaveløsning. Skolen anførte, at klageren i den kommende praktikperiode skulle vise meget større engagement og motivation i forhold til sine arbejdsopgaver, for at kunne opnå de mål, der lå i de fremtidige skoleperioder. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at klageren i praktikperioden frem til   den næste 4. skoleperiode i flere tilfælde udviste en tilsvarende mangel på engagement og motivation i tilfælde, hvor indklagedes personale gav ham særlig instruktion i forbindelse med løsningen af konkrete opgaver. Vi finder det ikke godtgjort, at klagerens mangel på koncentration skyldtes forhold, herunder psykisk chikane og vold, som kan tilregnes indklagede. Vi lægger herved vægt på, at de tilfælde af psykisk chikane og vold, som klageren har forklaret om, alle må antages at ligge forud for værkfører Cs tiltræden i november 2000, og at klageren selv valgte ikke at underrette indklagedes ledelse herom. Vi finder endelig ikke grundlag for at antage, at indklagede ikke har levet op til sit uddannelsesansvar, herunder i perioden efter at klageren ikke bestod 4. skoleperiode første gang. Under de således foreliggende omstændigheder, herunder klagerens   mangel på engagement trods indklagedes tilkendegivelse om konsekvenserne af, at klageren ikke bestod 4. skoleperiode anden gang, finder vi indklagedes ophævelse af uddannelsesaftalen berettiget og stemmer for at frifinde indklagede.  

 

3 medlemmer af nævnet udtaler:

 

Efter klagerens forklaring må det lægges til grund, at han i læretiden blev udsat for klart uacceptabel verbal og psykisk chikane fra   bl.a. værkførerens side. Det må endvidere lægges til grund, at disse forhold, som indklagede som arbejdsgiver bærer ansvaret for, medvirkede til klagerens koncentrationsbesvær. Dertil kommer, at   indklagedes særlige indsats over for klageren, efter at han ikke bestod 4. skoleperiode første gang, må karakteriseres som utilstrækkelige. Under disse omstændigheder finder vi indklagedes ophævelse af uddannelsesaftalen uberettiget.

 

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

 

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Indklagede, virksomhed B, frifindes.

 

Hver part bærer sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.