Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

 

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 21. oktober 2002 i sag 33.2002

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 6. februar 1969, og indklagede, virksomhed B, blev den 26. maj 1999 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som grafiker med uddannelsesperiode fra den 1. juni 1999   til den 31. maj 2003.

 

 

Klageren har ved sin organisation, HK/Industri, ved klageskrift modtaget den 16. maj 2002, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale klageren 169.720,00 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Af beløbet udgør 30.000 kr. erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen og 139.720 kr. godtgørelse i medfør af ligebehandlingsloven.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Det fremgår af uddannelsesaftalen at denne er “betinget af, at lønudbetaling sker via en § 43 aftale.” Klageren blev ansat som led i en revalidering som følge af psykisk betingede helbredsmæssige problemer. Den kommunale revalideringsydelse indebar, at ansættelsesforholdet var uden udgifter for indklagede.

 

Klageren gennemførte pr. december 1999 2. skoleperiode med karakteren 6 i to fag og karakteren 8 i seks fag samt karakteren 7 i et eksamensfag. Pr. oktober 2000 gennemførte klageren 3. skoleperiode med karakteren 10 i tre fag og karakteren 9 i tre fag. Pr. marts 2001 gennemførte klageren 4. skoleperiode med karakteren 9 i fire fag og karakteren 8 i to fag.

 

Den 3. august 2001 underskrev C som uddannelsesansvarlig et praktikoplysningsskema vedrørende praktikperioden mellem 4. og 5. skoleperiode. Der blev heri givet oplysninger om 11 fagdiscipliner. I skemaet kan det faglige niveau angives ved afkrydsning af en af fire rubrikker betegnet “Intet”, “Kender til”, “Kan” og “Behersker”.   De 11 discipliner var fordelt med én afkrydsning i “Kender til”, 6 afkrydsninger i “Kan” og 4 afkrydsninger i “Behersker”. Der var ikke anført noget på skemaet under “Virksomhedens bemærkninger til skolen”.

 

Pr. september 2001 gennemførte klageren 5. skoleperiode med karakteren 9 i ét fag og karakteren 8 i tre fag.

 

Efter 5. skoleperiode oplyste klageren indklagede om, at hun var gravid. Det fremgår af et telefonnotat fra den 10. november 2001, at AV-gruppens chef D kontaktede studievejleder E   “For at få overblik over hvornår Susanne kan gå op til afsluttende 7. skoleperiode under den gamle grafikeruddannelse der nu er nedlagt, når hun også skal holde barsel og evt. forældreorlov ”

 

Indklagede ophævede uddannelsesaftalen ensidigt ved brev af 17. december 2001 til tekniske Skole, hvori bl.a. anføres:

 

“B beklager at måtte opsige As uddannelsesaftale pr. 31.12.01 da hun rent fagligt ikke kan leve på til de krav som arbejdspladsen stiller, og det forventes derfor ikke, at hun kan bestå den afsluttende eksamen som grafiker.

 

A er under revalidering, og AV-gruppen var derfor klar over, at der skulle udvises særlige hensyn og ekstra tålmodighed, især da det viser sig at A har svært ved at forstå og bruge den faglige vejledning hun får. Hun har store vanskeligheder med kundekontakt og med at skabe sig overblik over opgaverne. Dette forsøger AV-gruppen at løse ved at etablere en fast kontaktperson til hende, minimere kundekontakten og minimere sværhedsgraden af opgaverne.

 

D. 20.3.01 har AV-gruppen møde med studievejleder F, da situationen på dette tidspunkt er klart utilfredsstillende for alle parter. A er fagligt gået i stå, og kan stadig kun løse meget enkle opgaver. På skolen består hun skoleopholdene, og derfor fortsættes uddannelsen, men der afholdes hyppigere evalueringssamtaler. Den seneste d. 3. august. D. 13.9. giver AV-chefen besked til As sagsbehandler om, at A har problemer på praktikstedet, men at AV-gruppen på det tidspunkt forventer at hun fuldfører uddannelsen, da hun består skoleopholdene.

 

Ugen efter meddeler hun at hun er gravid, og AV-gruppen søger om forlængelse af uddannelsesaftalen. D. 5.11. kontakter AV-chefen atter F, og bliver derefter ringet op af E der har overtaget studievejlederfunktionen for området. På dette tidspunkt står A overfor at skulle fremstille en enkel tryksagsopgave. Denne opgave, samt As standpunkt taler AV-chefen atter med E om 10.11. da A trods massiv hjælp ikke har udviklet sig, og stadig ikke magter opgaverne tilfredsstillende.

 

D. 10.12. fortæller AV-chefen A, at AV-gruppen vil opsige uddannelsesaftalen efter forudgående at have orienteret sagsbehandler samt studievejleder E. Det skal understreges at der er fuld opbakning blandt AV-gruppens grafikere bag beslutningen.

AV-chefen har i en redegørelse til Grafisk Fagligt Udvalg af 15. februar 2002 anført bl.a.:

 

 

Ved den første evalueringssamntale med A, brød hun fx grædende sammen da hun fik forelagt de kritikpunkter der var. Denne faglige vejledning har A haft svært ved at forstå og modtage. I   AV-gruppen har den enkelte grafiker stor kundekontakt, og det er et krav til alle ansatte at de kan kommunikere med kunderne. Dette blev A også gjort bekendt med da hun blev ansat. Eleverne støtter sig selvfølgelig til de uddannede, men skal som minimum selvstændigt kunne tage mod besked fra kunderne. Dette har A ikke kunnet magte. Selv telefonbeskeder har hun haft vanskeligheder med til stort besvær for alle på afdelingen. Vi har forsøgt at hjælpe A ved at   minimere kundekontakten og ved at give hende en fast kontaktperson blandt grafikerne, og ved omhyggeligt at vurdere opgavernes sværhedsgrad.

 

Efter ca. 1 års praktik, afbrudt af 2 skoleophold hvor A klarer sig udmærket, er situationen den at A fagligt er gået helt i stå. Hun magter kun de helt enkle opgaver, og disse løses endda ikke altid tilfredsstillende. Hun forstår ikke den faglige vejledning hun får - bygger dokumenterne forkert op og har slet ikke overblik over opgaverne. Vi beslutter derfor at tage kontakt til Tekniske Skole for at få lidt hjælp og vejledning ti at håndtere problemerne, både for vores egen skyld og for As skyld.

 

På dette møde d. 20.3.01 bliver problemerne kortlagt, og A bliver af alle parter bedt om at overveje om hun er helt sikker på at hun vil være grafiker, med den faglige utilstrækkelighed der er til stede, og med den usikkerhed og manglende selvtillid hun har. A svarer bekræftende, og konklusionen bliver at i så fald skal hun arbejde hårdt på at få “knækket kurven”, men at vi, og skolen vil støtte hende heri. Metoden skal være: Enkle opgaver, mindre kundekontakt og ikke flere nye programmer.

 

I april 2001 går det allerede galt igen, hvor A skal fremstille en serie overheads. Hendes håndtering af opgaven og dens udførsel er yderst kritisabel, ligesom hun ikke overholder aftalen om at lade den ansvarlige grafiker gennemgå og kontrollere arbejdet inden det går videre til kunden. Det er helt uacceptabelt at udlevere arbejde til kunderne der er fyldt med fejl og mangler.

 

Det skal her lige tilføjes at undertegnede på dette tidspunkt overfor grafikerne tilkendegav at jeg ønskede at opsige aftalen, men at grafikerne mente at A skulle have endnu en chance og at vi derfor fortsatte.

 

D. 13. september 2001 får As sagsbehandler på hendes anmodning, skriftlig besked om at A har problemer, men at vi på dette tidspunkt forventer at hun kan fuldføre uddannelsen, begrundet i at hun består skoleopholdene.

 

Da As standpunkt er uændret, og med et kommende skoleophold med nye udfordringer ventende, får A stillet en enkelt opbygget tryksagsopgave. Studievejleder E bliver orienteret herom. Den kan hun ikke løse, trods massiv hjælp. Dernæst bliver uddannelsesaftalen sagt op fra vore side, da vi ikke længere kan tage ansvaret for hendes uddannelse og ikke længere forventer at hun kan bestå den afsluttende eksamen som grafiker.

 

I slutningen af september bliver vi bekendtgjort med at A er gravid, men som mødet med studievejleder F også klart fortæller, har vores beslutning intet med dette faktum at gøre. Ligeledes må vi med ovenstående også klart tilbagevise at A først har fået problemer og kritik på arbejdspladsen efter dette tidspunkt.”

 

Klageren   har givet personligt møde for nævnet og har afgivet forklaring. Der er desuden afgivet forklaringer af   AV-gruppens chef D, grafiker G, grafiker C, studievejleder F og studievejleder E, begge Tekniske Skole.

 

Klageren har forklaret bl.a., at prøvetiden forløb udmærket. Der blev ikke foretaget nogen evaluering af hendes arbejde før udløbet af prøvetiden. Efter hendes opfattelse forløb uddannelsen derefter udmærket, såvel fagligt som socialt. Under et møde med F fik hun at vide, at hun ikke behøvede at være så usikker på sig selv. I begyndelsen af september 2001 fortalte hun D og G, at hun var gravid. Derefter følte hun, at stemningen ændrede sig. Hun følte sig ladt mere alene og fik ikke så megen hjælp som tidligere. Det var meningen, at hun kun skulle arbejde med den opgave, som hun fik i november. Hun fik imidlertid andre opgaver sideløbende. Opgaven var ikke færdig, da hun blev sagt op. Opsigelsen kom som et chok for hende.

 

D har forklaret i overensstemmelse med indholdet af hendes redegørelser af   17. december 2001 og 15. februar 2002. AV-gruppen har tidligere haft elever, der var under revalidering. AV-gruppen er godkendt til 2 elever, men der var alene økonomisk normering til én. Man havde således en lønnet elev samtidig med klageren. Oplysningerne i praktikoplysningsskemaet fra august 2001 blev ikke tillagt så stor betydning. Hun havde ikke overvejet en ophævelse af uddannelsesaftalen, da klageren fik stillet opgaven i november 2001. På det tidspunkt ønskede de et vurderingsgrundlag af hensyn til den kommende skoleperiode. Uddannelsesaftalen blev ophævet, fordi de efter at have set, hvor dårligt klageren magtede opgaven, ikke længere kunne tage ansvaret for at uddanne klageren. De regnede ikke med, at klageren ville kunne bestå svendeprøven, og selvom det blev tilfældet, ville de ikke kunne stå inde for at have uddannet klageren. Hun fik oplysning om klagerens graviditet i oktober måned. Graviditeten var helt uden betydning for beslutningen om ophævelse. Klageren havde tidligere haft et højt sygefravær, hvilket aldrig var blevet påtalt. Desuden var ansættelsen af klageren helt uden økonomiske konsekvenser for AV-gruppen .

 

G har i det væsentlige forklaret i overensstemmelse med indholdet af Ds redegørelser af   17. december 2001 og 15. februar 2002. Praktikoplysningsskemaet fra august 2001 blev udfyldt i samarbejde med klageren. Det er naturligvis korrekt udfyldt. Uddannelsesaftalen med klageren blev ophævet, før klageren var færdig med den særlige opgave. De kunne ikke mere, der var brugt for megen energi og for mange ressourcer på klageren, og de kunne ikke tage ansvaret for at sende klageren ud som uddannet grafiker. De ønskede ikke at lægge navn til det. D spurgte grafikerne, om det nu ikke var ved at være nok. Der bredte sig en lettelse blandt dem alle.

 

C har i det væsentlige forklaret i overensstemmelse med indholdet af Ds redegørelser af 17. december 2001 og 15. februar 2002. Der blev ikke anført noget under   “Virksomhedens bemærkninger til skolen” i Praktikoplysningsskemaet fra august 2001 fordi de havde det indtryk, at   skolen ikke brugte oplysningerne. Oplysningerne om   klagerens faglige niveau er korrekte. D talte i begyndelsen af december 2001 med grafikerne om at ophæve uddannelsesaftalen. Alle var enige om, at det ikke var forsvarligt at fortsætte. Beslutningen om ophævelse var rent fagligt begrundet.

 

F har forklaret bl.a., at klageren efter skoleperioden i marts 2001 var usikker og bange for, at hun ikke kunne leve op til forventningerne i AV-gruppen . Hun Hun deltog i et møde på arbejdspladsen, hvor klageren fik at vide, hvilke problemer man mente, der var med hendes arbejde.

Det blev aftalt, at AV-gruppen skulle planlægge forløbet frem til den næste skoleperiode og evt. i praktikoplysningsskemaet anføre særlige bemærkninger. Da hun så skemaet konstaterede hun, at der ikke var nogen bemærkninger. Skemaet bliver brugt af skolerne, og det er selvsagt af betydning, at det er udfyldt korrekt.

 

E har forklaret bl.a., at hun den 9. november 2001 blev kontaktet af D, der bad hende undersøge klagerens krav på barselsorlov og forældreorlov. Det blev desuden   aftalt, at hun skulle medvirke ved evalueringen af opgaven fra november 2001, når klageren var færdig med den. Der var ikke på det tidspunkt nogen antydninger om evt. ophævelse af uddannelsesaftalen. Hun kom imidlertid ikke til at vurdere opgaven, og hun ønskede af principielle grunde ikke at deltage i AV-gruppens møde med klageren om ophævelse af uddannelsesaftalen.

 

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at indklagede til støtte for ophævelsen alene har gjort gældende, at der forelå bristende forudsætninger i form af at klageren skulle være fagligt uegnet. Indklagede har ikke godtgjort dette. Evalueringen af klageren fra august 2001 og klagerens skolekarakterer taler tværtimod klart imod indklagedes begrundelse. Det, som indklagede har hævdet om kvaliteten af den særlige opgave, giver ikke grundlag for indklagedes ophævelse. Meningen med opgaven var udtrykkeligt at forberede klagerens kommende skoleophold. Hvis man skulle mene, at der forelå bristende forudsætninger, må man lægge til grund, at indklagede allerede havde opfattelsen heraf i april 2001, og ophævelsen er således sket for sent, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3.

 

Indklagede har bevisbyrden for, at ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke var begrundet i klagerens graviditet. Indklagedes chef ønskede allerede i april 2001 at ophæve aftalen, men afstod herfra. Efter at indklagede blev bekendt med klagerens graviditet undersøgte man klagerens krav på orlov og først derefter skred man til ophævelse. Under disse omstændigheder har indklagede ikke løftet sin bevisbyrde for, at ophævelsen ikke var begrundet i klagerens graviditet.

 

Indklagede har til støtte for sin frifindelsespåstand gjort gældende, at ophævelsen af uddannelsesaftalen skete efter en rent saglig, faglig evaluering af den opgave, som klageren blev stillet i november 2001. Hele den grafiske gruppe var enig i, at det nu ville være uforsvarligt at lade klagerens fortsætte sin uddannelse. Ophævelsen skete inden for fristen i erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3, for det var først da man i starten af december så, hvorledes klageren klarede opgaven, at det stod klart, at forudsætningerne for uddannelse af klageren ikke var til stede.

 

Der er ikke tale om, at ophævelsen var begrundet i klagerens graviditet. Det er godtgjort, at der var faglige problemer forud for graviditeten, herunder overvejelser om ophævelse allerede i april 2002. Man gav imidlertid klageren endnu en chance. Indklagede var i færd med at forlænge uddannelsesaftalen på grund af graviditeten, og indklagede havde ingen udgifter i forbindelse med ansættelsen af klageren, der heller ikke indgik i indklagedes normering. Der var således intet økonomisk incitament til en afskedigelse af klageren. Indklagede har således godtgjort, at ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke var begrundet i klagerens graviditet.

 

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Susanne Christensen   (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget kontorchef Per Korshøj , Amtsrådsforeningen   og faglig sekretær Preben Aabo Karlsen, HK

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

 

Det fremgår af sagen, at klagerens skolekarakterer under hele uddannelsen har været tilfredsstillende, og at indklagedes vurdering af klagerens faglige niveau i august 2001 ligeledes var, at dette var tilfredsstillende. Det må lægges til grund, at indklagedes motiv til at stille klageren en særlig opgave i november 2001 var at skabe et grundlag for en vurdering af klagerens behov i forbindelse med den kommende skoleperiode. Under disse omstændigheder findes indklagede ikke at have godtgjort, at klagerens faglige niveau i begyndelsen af december 2001 var så ringe, at det berettigede indklagede til at ophæve uddannelsesaftalen under påberåbelse af bristede forudsætninger. Herefter gives der klageren medhold i påstanden om betaling af en erstatning på 30.000 kr. for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.

 

Vedrørende spørgsmålet om ophævelsen af uddannelsesaftalen var i strid med ligebehandlingsloven bemærker 4 medlemmer af nævnet:

 

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at indklagedes ophævelse af uddannelsesaftalen alene var begrundet i en rent faglig vurdering af klageren. Når yderligere henses til, at indklagede som følge af klagerens revalidering var uden økonomisk incitament til en ophævelse af   ansættelsesforholdet, og at D i begyndelsen af november bad studievejleder E være behjælpelig med undersøgelser vedrørende 7. skoleperiode i relation til spørgsmål om barselsorlov mv.,   findes indklagede at have godtgjort, at ophævelsen ikke var begrundet i klagerens graviditet. Vi vil derfor frifinde indklagede for klagerens krav om godtgørelse i medfør af ligebehandlingsloven.

 

Vedrørende dette spørgsmål bemærker 3 medlemmer af nævnet:

 

Indklagede ophævede ansættelsesforholdet på et tidspunkt, hvor man var bekendt med klagerens graviditet. Indklagede havde forud herfor i april 2001 overvejet en ophævelse af ansættelsen, men afstod herfra. Indklagedes faglige begrundelse for ophævelsen er fundet uholdbar, og under disse omstændigheder findes indklagede ikke at have godtgjort, at ophævelsen af ansættelsesforholdet ikke var begrundet i klagerens graviditet. Vi finder derfor at klageren har krav på en godtgørelse i medfør af ligebehandlingsloven. Efter stemmefordelingen har vi ikke anledning til at fastslå størrelsen af godtgørelsen.

 

Der afsiges vedrørende spørgsmålet om godtgørelse i medfør af ligebehandlingsloven kendelse efter stemmeflertallet.

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Indklagede, virksomhed B, tilpligtes til klageren, elev A, inden 14 dage at betale 30.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 16. maj 2002 til betaling sker.

 

Hver part bærer sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.