Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 19. november 2002 i sag 34.2002

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, født den 30. oktober 1972, og indklagede, virksomhed B v/C, blev den 22. januar 2002   indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som smørrebrødsjomfru med uddannelsesperiode fra den 14. august 2001 til den 30. november 2002.

 

 

Klageren har ved sin organisation, RestaurationsBranchens Forbund, ved klageskrift modtaget den 3. juni 2002, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale til klageren   65.855,80 kr. Beløbet er sammensat af manglende løn for juli/august 2001, kost under skoleophold, HTS-pension samt feriepenge.

 

Indklagede har ikke svaret i sagen og har ikke givet møde for Tvistighedsnævnet.

 

Klageren   har givet personligt møde for nævnet og har gennemgået opgørelsen af kravet.

 

I sagen behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Lise Bardenfleth (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Claus Jørgensen og konsulent Peter Nisbeth (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget konsulent Anne Rugaard , HTS Arbejdsgiverforening og formand for Gastronomigruppen Nils Lønstrup.

 

 

Nævnet finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte klagerens opgørelse, hverken helt eller delvist, og tager derfor klagerens påstand til følge.

 

 

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Indklagede, virksomhed B v/C skal inden 14 dage til klageren elev A betale 65.855,80 kr.

 

Hver part bærer sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.