Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 8. november 2002 i sag 36.2002

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, født den 27. maj 1977, og indklagede,   virksomhed B v/C, blev den 5. september 2000   indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som salgsassistent med uddannelsesperiode fra den 4. september 2000 til den 3. september 2004.

 

 

Klageren har ved sin organisation, HK/Handel, ved klageskrift modtaget den 27. juni 2002, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale til klageren   22.692,21 kr. med tillæg af procesrente af løndele fra forfaldsdato.

 

Indklagede har ikke svaret i sagen og har ikke givet møde for nævnet.

 

Klageren har gennemgået sin opgørelse af kravet.

 

I sagen behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Lise Bardenfleth (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Lars Gulmann og advokat Peter Nisbeth (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget faglig konsulent Hanne Christensen og   advokatfuldmægtig Illa Westrup, DH&S.

 

Nævnet finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte klagerens opgørelse, hverken helt eller delvist, og tager derfor klagerens påstand til følge.

 

 

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Indklagede, virksomhed B v/C, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 22.692,21 kr. med tillæg af procesrenter af løndele fra forfaldsdato.

 

Hver part bærer sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.