Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 9. december 2002 i sag 37.2002

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, født den 15. oktober 1971, og indklagede, virksomhed B v/C, blev i juli 2000   indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 24. juli 2000   til den 24. oktober 2000, senere forlænget til den 18. oktober 2001.

 

 

Klageren har ved sin organisation, Malernes Fagforening Storkøbenhavn, ved klageskrift modtaget den 12. juli 2002, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale til klageren   33.406 kr. Beløbet udgøres af manglende indbetaling af   B&A pension med 5.996 kr., manglende indbetaling af søgnehelligdagspenge med 2.410 kr. og bod på grund af misligholdelse af reglerne for lønudbetaling med 25.000 kr.

 

Indklagede har i et svarskrift påstået frifindelse, men har ikke givet møde for Tvistighedsnævnet.

 

Klageren har gennemgået sin opgørelse af kravet.

 

I sagen behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Lise Bardenfleth (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Lars Gulmann og konsulent Ane Lorentzen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget afdelingschef   Mogens Berg , Danske Malermestre og konsulent Carsten Niebuhr , Malerforbundet.

 

Nævnet finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte klagerens opgørelse af sit løntilgodehavende . Der Derimod finder nævnet ikke grundlag for at give klageren medhold i kravet om betaling af 25.000 kr. i “bod”. Klagerens påstand tages derfor til følge for så vidt angår et samlet krav på   8.406 kr.

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Indklagede, virksomhed B v/C skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 8.406 kr.

 

Hver part bærer sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.