Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 4. marts 2003 i sag 39.2002

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 22. maj 1973, og indklagede, virksomhed B, blev der den 16. marts 2000 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle kontoruddannes med uddannelsesperiode fra den 1. august 2000 til den 31. juli 2002.

 

Klagerens organisation, HK/Service, har ved klageskrift modtaget den 10. oktober 2002 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at   betale 18.166,59 kr. med tillæg af procesrente fra den 10. oktober 2002.

 

Indklagede har påstået frifindelse og har gjort et erstatningskrav på 8.500 kr. gældende til kompensation.

 

Parterne har givet personligt møde for nævnet.

 

Det fremgår af sagen, at HK ved brev af 30. august 2002 indbragte sagen for Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser. Den 16. september 2002 skrev Uddannelsesnævnet til HK bl.a.:

 

“Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser skal meddele, at Udvalget ikke har kompetence til at behandle sagen, når tvisten er opstået efter uddannelsesforholdet er afsluttet.

 

Af sagens fremsendte bilag fremgår det at, HK Roskilde har rejst krav om manglende løn, feriepenge samt pension den 22.marts 2002, og uddannelsesforholdet er afsluttet den 19. marts 2002.

 

Det faglige udvalg skal i denne anledning meddele, at det står parterne frit for at føre sagen videre.

 

Kopi af Undervisningsministeriets brev af 18. april 2002 vedlagt.”

 

Med det nævnte brev af 18. april 2002 havde Tvistighedsnævnet sendt det faglige udvalg kopi af Undervisningsministeriet, Erhvervsskoleafdelingens brev af 27. juni 1997 til Metalindustriens Lærlingeudvalg. I dette brev bemærkede Undervisningsministeriet bl.a.:

“Efter ordlyden af § 63, stk. 1, er et fagligt udvalgs kompetence til at søge et forlig tilvejebragt udtrykkeligt knyttet til løsning af en tvistighed mellem “en elev og praktikvirksomheden”. Dette er for så vidt ikke overraskende, da de faglige udvalg er oprettet til løsning af uddannelsesmæssige opgaver, jf. herom bl.a. lovens §§ 37 og 38.

 

Efter ministeriets opfattelse følger det af bestemmelsens ordlyd, dens formål og den sammenhæng, hvori der indgår,, at tvistigheder mellem en forhenværende elev, der har afsluttet sin uddannelse, og dennes daværende praktikvirksomhed som udgangspunkt falder uden for anvendelsesområdet for § 63, stk. 1”

 

Det fremgår af ministeriets brev, at der kan tænkes to undtagelser. Den ene hvor tvistigheden angår et forhold, der er påtalt fra den krænkedes side inden uddannelsens afslutning. Den anden udtagelse kunne tænkes, hvor der er tale om uddannelsesmæssige mangler, der først har vist sig ved uddannelsens afslutning. I den sidste situation findes klagen at skulle indgives inden for en måned efter, at manglen har vist sig   eller senest en måned efter uddannelsens afslutning.

 

I forbindelse med sagens behandling i Tvistighedsnævnet pegede nævnet af egen drift på spørgsmålet om betydningen af, at sagen ikke havde været behandlet af det faglige udvalg.

 

Klageren påstod sagen fremmet for Tvistighedsnævnet under henvisning til, at klageren havde søgt sagen indbragt for det faglige udvalg, men var blevet afvist.

 

Indklagede havde ikke nogen særlige bemærkninger til formalitetsspørgsmålet, men påstod sig tillagt omkostninger for det tilfælde, at sagen blev afvist eller hjemvist til det faglige udvalg.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), uddannelseskonsulent Simon Neergaard-Holm og konsulent Lise Bardenfleth (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Sne K. Lorentzen og konsulent Astrid Dahl (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget faglig sagsbehandler Jeanette Hahnemann , HK og   juridisk konsulent Illa Westrup, DH&S

 

 

T vistighedsnævnets bemærkninger:

 

Det fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 63, stk. 1, at en tvistighed mellem en elev og praktikvirksomheden alene kan indbringes for det faglige udvalg, der skal søge at tilvejebringe forlig. Af § 63, stk. 2, fremgår, at tvistigheden, hvis der ikke kan opnås forlig efter stk. 1, kan indbringes for Tvistighedsnævnet. Af bekendtgørelse nr. 896 af 6. november 1992 om Tvistighedsnævnet § 7 fremgår, at tvistigheder ikke kan indbringes for Tvistighedsnævnet, forinden forlig har været forsøgt for det faglige udvalg, jf. erhvervsuddannelseslovens § 63. Endelig fremgår det af erhvervsuddannelseslovens § 63, stk. 3, at tvistigheder ikke kan indbringes for domstolene eller i øvrigt for andre myndigheder end dem, der er nævnt i stk. 1 og 2, jf. dog § 65. Af § 65, stk. 4, fremgår, at sagen senest 8 uger efter, at nævnet har truffet afgørelse, kan indbringes for domstolene.

 

Erhvervsuddannelsesloven fastlægger således et konfliktløsningssystem, hvorefter tvister om elevforhold først skal søges løst i det faglige udvalg og derefter kan indbringes for Tvistighedsnævnet og endelig domstolene.   Bestemmelserne i erhvervsuddannelsesloven om de enkelte organer i dette konfliktløsningssystem må fortolkes således, at de faglige udvalgs og Tvistighedsnævnets kompetence vedrørende tvistigheder om elevforhold, der rejses efter, at elevforholdet er afsluttet, er sammenfaldende. Tvistighedsnævnet behandler efter fast praksis sager, der har deres oprindelse i et elevforhold også i de ofte forekommende tilfælde, hvor sagen rejses efter uddannelsesaftalens ophør. Tvistighedsnævnet finder derfor, at de faglige udvalg på linje med Tvistighedsnævnet har kompetence til at behandle tvistigheder, der har deres oprindelse i elevforholdet også i tilfælde, hvor sagen rejses efter elevforholdets afslutning. Da denne sag, der vedrører en tvist om et elevforhold, ikke har været behandlet af det faglige udvalg, kan Tvistighedsnævnet ikke behandle sagen. Som følge heraf hjemvises sagen til behandling i Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser.

 

Allerede som følge af den omstændighed, at klageren oprindeligt har søgt sagen indbragt for det faglige udvalg, men er blevet afvist, er der intet grundlag for at fravige nævnets sædvanlige praksis vedrørende sagsomkostninger.

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Sagen hjemvises til behandling i Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser.

 

Hver part betaler sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan senest 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.