Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

 

Kendelse

  afsagt af Tvistighedsnævnet den 2. april 2003 i sagerne 02.2003 og 03.2003

 

Elev A og A1 mod virksomhed B

 

Mellem klageren elev A, født den 16. januar 1982, og indklagede, virksomhed B, blev den 8. januar 2001 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som cykelmekaniker med uddannelsesperiode fra den 27. december 1999 til den 26. september 2002.

 

Mellem klageren elev A1, født den 11. februar 1951 og samme indklagede blev den 30. marts 2001 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som cykelmekaniker med uddannelsesperiode fra den 9. april 2001 til den 30. juni 2003.

 

Af begge uddannelsesaftaler fremgår, at virksomheden er beliggende i Guldborg og at arbejdsstedet er Maribo. Der er ikke afkrydset i feltet for skiftende arbejdssteder.

 

Klagerne har ved deres organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrifter modtaget den 8. januar 2003 indbragt sagerne for Tvistighedsnævnet.

 

A har påstået indklagede tilpligtet at betale 64.401,00 kr. med tillæg af feriepenge af 51.958,28 kr. og med tillæg af procesrenter fra den 8. januar 2003.

 

A1 har påstået indklagede tilpligtet at betale 78.264,56 kr. med tillæg af feriepenge af 65.844,87 kr. og med tillæg af procesrenter fra den 8. januar 2003.

 

Klagernes krav vedrører overarbejde, herunder navnlig i forbindelse med ikke afholdte spisepauser, betaling for transporttid til en arbejdsplads i Rødbyhavn og kørselsgodtgørelse i forbindelse hermed.

 

Indklagede har i begge sager påstået frifindelse.

 

Klagerne har givet personligt møde for nævnet.

 

Indklagede blev den 6. marts 2003 taget under konkursbehandling. Indklagedes advokat har den 7. marts 2003 meddelt, at kurator er advokat C, Nykøbing F, og at boet ikke indtræder i tvistighedsnævnssagen.

 

Klagerne har redegjort for deres krav. Der er desuden afgivet forklaring af butiksbestyrer D.

 

A har forklaret bl.a., at han i et par uger i begyndelsen af april og nogle dage før den 16. juni 2001 arbejdede som arbejdsmand i indklagedes forretning i

Rødbyhavn, der skulle renoveres og gøres klar til åbning den 16. juni 2001. Efter åbningen af forretningen i Rødbyhavn var han som altovervejende hovedregel alene, når han arbejdede dér. Han kunne kun holde frokostpause, når dette var muligt af hensyn til kunderne. Når han arbejdede i Maribo var han som regel sammen med butiksbestyrer D. Når de var to i butikken i Maribo kunne det ofte godt lade sig gøre at holde frokost, men frokosttidspunktet lå ikke fast, og det skete, at en frokostpause blev afbrudt.

 

A1 har i det væsentlige forklaret i overensstemmelse med A.

 

Butiksbestyrer D har forklaret bl.a., at han ganske få gange har arbejdet i butikken i Rødby. Direktør E var yderst sjældent i Rødby eller Maribo. I Maribo kunne klagerne godt afholde deres frokostpauser uforstyrret, men tidspunktet lå ikke fast. Klagerne var af og til alene også i Maribo, f.eks. når han afholdt ferie.

 

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Pernille Knudsen (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Ane K. Lorentzen   og konsulent Astrid Dahl (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget Svend-Aage Kroman, Dansk Industri og Keld Larsen, Dansk Metal.

 

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger.

 

Nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav vedrørende løn og kørselsgodtgørelse i forbindelse med kørsel til Rødbyhavn.

 

For så vidt angår klagernes krav vedrørende overarbejde bemærkes, at opgørelserne i relation til spisepauser i Rødbyhavn lægges til grund, dog således, at der ikke medtages krav vedrørende perioden fra den 9. april til den 16. juni 2001, hvor butikken ikke var åben. Det lægges til grund, at klagerne som altovervejende hovedregel kunne afholde frokost, når de arbejdede i Maribo, men frokosttidspunktet lå ikke fast. Klagerne findes i mindre omfang at burde kompenseres herfor. På denne baggrund, og henset til den usikkerhed, der generelt er forbundet med klagernes opgørelser over meget lange perioder, fastsættes overarbejdskravet skønsmæssigt som nedenfor bestemt.

 

Der tilkendes A 20.000 kr. vedrørende overarbejde, 2.500 kr. i feriepenge heraf og 12.442,72 kr. i kørselsgodtgørelse, i alt 34.942,72 kr.

 

Der tilkendes A1 35.000 kr. vedrørende overarbejde, 4.375 kr. i feriepenge heraf og 25.467,98 kr. i kørselsgodtgørelse, i alt 64.842,98 kr.

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, virksomhed B, skal inden 14 dage til klageren A betale 34.942 kr. med tillæg af procesrente fra den 8. januar 2003 til betaling sker og til klageren A1 betale 64.842,98 kr. med tillæg af procesrente fra den 8. januar 2003 til betaling sker.

 

Hver part bærer sine egne omkostninger

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.