Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. september 2003 i sag 06.2003

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, født den 20. juni 1966, og indklagede, virksomhed B v/C, blev den 1. marts 1999 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som VVS rørsmed med uddannelsesperiode fra den 1. marts 1999 til den 15. februar 2002.

 

Klageren har ved sin organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 22. januar 2003 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale   6.638,99 kr. til klageren med tillæg af procesrente fra klagens indbringelse for nævnet.

 

Kravet er sammensat af et beløb på 2.006,00 kr. som klageren mener at indklagede uberettiget har modregnet i klagerens løn under henvisning til, at klager ikke behørigt skal have afleveret arbejdstøj i forbindelse med afslutningen af ansættelsesforholdet. Derudover fire manglende feriefridage, 3.848,00 kr. med tillæg af   feriepenge og SH-betaling , 775,68 kr. og pension, 213,31 kr.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Klageren har givet personligt møde for nævnet og afgivet forklaring.  

 

DS Håndværk & Industri har givet møde for indklagede.

 

Klageren har forklaret bl.a., at han afleverede alt arbejdstøj, da han ophørte hos indklagede den 15. juni 2002. Der var flere sæt arbejdstøj, både gammelt tøj og de seneste sæt, han havde fået. Han bad i et møde med indklagede den 21. april 2002 om betaling af fire feriefridage efter den 1. maj 2002. Han husker tidspunktet bl.a. fordi han var oppe til svendeprøve få dage efter og fordi mødet var præget af indklagedes store utilfredshed med, at han ikke ønskede at fortsætte i virksomheden.

 

 

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at krav om betaling af feriefridage er fremsat rettidigt og at indklagede ikke har haft noget grundlag for at modregne værdi af arbejdstøj i klagerens løn.

 

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at klageren ikke med tilstrækkelig sikkerhed har dokumenteret, at han rettidigt har fremsat krav om betaling af feriefridage. Klageren har heller ikke sikret sig kvittering for behørig tilbagelevering af arbejdstøj.

 

I   sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum, uddannelseskonsulent Simon Neergaard-Holm (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Astrid Dahl og konsulent Evelyn Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget kontorchef Bo Andersen, DS Håndværk og Industri og sekretær Keld Larsen, Dansk Metal.

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

 

Tvistighedsnævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens erstatningskrav, der er begrundet i klagerens forklaring. Nævnet giver derfor klageren medhold i hans påstand.

 

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Indklagede, virksomhed B v/C, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale   6.638,99 kr. med tillæg af procesrente fra den 22. januar   2003.

 

Hver part bærer sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.