Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 23. juni 2003 i sag 10.2003.

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, født den 1. oktober 1981, og indklagede, virksomhed B v/C, blev den   21. november 1998 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som   kok med uddannelsesperiode fra den 1. januar 1999 til den 30. juni 2002.

 

Det fremgår af sagen, at ansættelsesforholdet ophørte med udgangen af marts 2002.

 

Klageren har ved sin organisation, RestaurationsBranchens Forbund, ved klageskrift modtaget den 14. februar 2003 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 22.315 kr. til klageren.

 

Kravet er sammensat af krav vedrørende betaling for overarbejde, friweekends , forskudt arbejdstid, søgnehelligdagstillæg, kost under skoleophold og arbejdsmarkedspension og er opgjort på grundlag af den overenskomst, der er indgået mellem RestaurationsBranchens Forbund og HORESTA.

 

Indklagede har vedrørende sagens formalitet gjort gældende, at sagen principalt skal behandles af Tvistighedsnævnets formand alene, subsidiært af formanden og nævnets 4 faste medlemmer alene og mere subsidiært, at de 2 medlemmer af nævnet, der i medfør af   erhvervsuddannelseslovens § 64, stk. 2, udpeges af de forhandlingsberettigede organisationer, for den enes vedkommende skal udpeges af Restauratørernes Arbejdsgiverforening, der har indgået en overenskomst for Hotel & Restauration med Kristelig Fagforening, og for den andens vedkommende ikke bør være udpeget af RestaurationsBranchens Forbund. Indklagede har i forlængelse heraf gjort gældende, at kravene i sagen skal opgøres på grundlag af Overenskomst for Hotel & Restauration indgået mellem Kristelig Fagforening og Restauratørernes Arbejdsgiverforening, som indklagede er medlem af.

 

Vedrørende sagens realitet har indklagede påstået frifindelse for klagerens krav og selvstændigt påstået klageren tilpligtet at betale 33.575 kr. til indklagede. Indklagedes krav er opgjort på grundlag af   den nævnte Overenskomst for Hotel & Restauration.

 

Parterne har givet personligt møde for nævnet og har på nævnets anmodning i første række redegjort for de formelle spørgsmål, herunder hvilken overenskomst, der finder anvendelse ved afgørelsen af sagen.

 

Det fremgår af Overenskomst for Hotel & Restauration § 24, at overenskomsten   er trådt i kraft pr. 1. oktober 2002. Indklagede var ikke overenskomstdækket i den periode, hvori klageren var ansat.

 

Indklagede har om sagens formalitet nærmere anført, at de organisationsvalgte medlemmer af nævnet ikke er uvildige, idet indklagede ikke er medlem af   nogen af de organisationer, der i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 64 har stillet medlemmer til nævnet i den konkrete sag, jf. herved også arbejdsretslovens § 8, der efter implementering af den europæiske menneskerettighedskonvention regulerer spørgsmålet om uvildighed så situationer som den foreliggende undgås.   Indklagede har herunder anført, at den relevante overenskomst for ansættelsesforholdet er Overenskomst for Hotel & Restauration, der er den mest udbredte overenskomst inden for restaurationsvirksomhed på slotte og herregårde.

 

Klageren har   anført, at det er overenskomsten mellem RestaurationsBranchens Forbund og HORESTA, der finder anvendelse på det foreliggende ansættelsesforhold. Klageren finder ikke, at nogen af Tvistighedsnævnets medlemmer er inhabile.

 

Nævnet har besluttet at træffe særskilt afgørelse om indklagedes indsigelser vedrørende nævnets sammensætning og spørgsmålet om, hvilken overenskomst, der regulerer ansættelsesforholdet.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand),   og konsulent Pernille Knudsen og uddannelseskonsulent Simon Neergaard-Holm (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Ane K. Lorentzen   (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget advokatfuldmægtig Anne Rugaard , HTS Arbejdsgiverforeningen og faglig sekretær Mogens Frederiksen, RBF.

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

 

Vedrørende overenskomstspørgsmålet:

 

Elevforholdet ophørte den 31. marts 2002. Overenskomst for Hotel & Restauration trådte i kraft den 1. oktober 2002. Allerede som følge heraf findes denne sag at skulle afgøres på grundlag af overenskomst mellem RestaurationsBranchens Forbund og HORESTA.

 

Vedrørende spørgsmålet om Tvistighedsnævnets sammensætning:

 

Det fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 64, stk. 1, at nævnet “består af en formand, der skal være dommer, og 4 faste medlemmer, hvoraf 2 beskikkes efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening og 2 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark. Formanden og de 4 faste medlemmer beskikkes for 4 år” .     Af § 64, stk. 2, fremgår, at nævnet for hver sag tiltrædes af   “2 medlemmer, udpeget af   de forhandlingsberettigede organisationer inden for det pågældende uddannelsesområde”.

 

Det fremgår af lovens § 64, stk. 4, at undervisningsministeren efter indstilling fra Tvistighedsnævnet og Erhvervsuddannelsesrådet fastsætter nærmere regler om Tvistighedsnævnets virksomhed. Denne bemyndigelse er udmøntet i bekendtgørelse nr.   896 af 6. november 1992 om Tvistighedsnævnet. Efter bekendtgørelsen træffer nævnets formand alene afgørelse om udsættelse af Tvistighedsnævnets møder og spørgsmål om klageren har lovligt forfald, jf. bekendtgørelsen §§ 13 og 14.

 

Det fremgår således utvetydigt af erhvervsuddannelseslovens § 64 og   bekendtgørelsen om Tvistighedsnævnet, at nævnet ved behandlingen og afgørelsen af en sag består af 7 medlemmer.   Det vil således være ulovligt og ugyldigt, såfremt en afgørelse, som begæret af indklagede, blev truffet af formanden alene eller af formanden og de 4 faste medlemmer alene. Som følge heraf afvises den principale og subsidiære del af indklagedes krav.

 

Herefter er spørgsmålet, om de to medlemmer, der i medfør af § 64, stk. 2, er udpeget til den konkrete sag, skal udpeges som beskrevet af indklagede.

 

Af interesse for fortolkningen af § 64, stk. 2,   fremgår af forarbejderne til   erhvervs- uddannelsesloven §§ 63 og 64 alene, at det foreslås, at det under efg-loven etablerede tvistighedsnævn videreføres (FT 1988-89, till . A, sp . 126 1269). Af efg-lovens § 11, stk. 2, 2. pkt., fremgik, at nævnet for hver sag skulle tiltrædes af   “2 medlemmer, udpeget af de forhandlingsberettigede organisationer inden for det pågældende erhvervsområde.”   I de almindelige bemærkninger til efg-loven, afsnit III om Undervisningsministeriets bemærkninger til forslagene i betænkningen [Betænkning nr. 764/1976 om Revision af lov om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser] hedder det:

 

“Undervisningsministeriet kan tilslutte sig det af lovrevisionsudvalget i betænkningen, side 70-71, om tvistighedsnævnet anførte. Uanset de betænkeligheder der fra flere sider har været rejst over for et sådant nævn,   er man enig i, at der må lægges afgørende vægt på den sagkundskab, som et tvistighedsnævn får tilført gennem udpegning af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter som medlemmer af nævnet.” ( FT 1976-77, till. A, sp. 4039. )

 

I betænkning 764/1976 s. 70 hedder det bl.a.:

 

“Uanset den kritik, der fra dommerside har været rettet mod lærlingevoldgiftsretterne , en kritik som har peget i retning af afskaffelse af disse voldgiftsretter og overførsel af   sagsområdet til de almindelige domstole, er det udvalgets opfattelse, at der må lægges afgørende vægt på den sagkundskab, som voldgiftsretterne får tilført gennem udpegning af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter som medlemmer af retten. Udvalget mener derfor ikke, at de almindelige domstole er et velegnet forum til afgørelse af de særlige stridsspørgsmål, som en lærekontrakt eller en praktikaftale kan medføre.”

 

Af bemærkningerne til efg-lovens § 11 fremgik blot, at bestemmelsen svarer til forsøgslovens § 14, bortset fra en bestemmelse om offentlige møder ( sp . 4056).

 

Af lov om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser § 14, stk. 2, 2. pkt.,   fremgik, at nævnet for hver sag skulle tiltrædes af   “2 medlemmer med særligt kendskab til det pågældende erhvervsområde, udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark.”   I bemærkningerne til § 14 henvises til betænkningen side 33 (“Til § 13”), (FT 1971-72, till . A, sp . 318 3185). Den betænkning, der henvises til i bemærkningerne, er betænkning nr. 612/1971 om erhvervsfaglige grunduddannelser. Der er ikke det anførte sted noget, der nærmere belyser baggrunden for indholdet af forsøgslovens § 14, stk. 2 .

 

På baggrund af forarbejderne til erhvervsuddannelseslovens § 64, stk. 2, herunder den forudgående lovgivning som omtalt ovenfor, finder Tvistighedsnævnet, at kriteriet for udpegning af medlemmer af nævnet i medfør af bestemmelsen først og fremmest må være, at disse medlemmer skal kunne tilføre Tvistighedsnævnet en sagkundskab vedrørende den konkrete sag. I det foreliggende tilfælde, hvor alene den overenskomst, der er indgået mellem RestaurationsBranchens Forbund og HORESTA finder anvendelse, findes nævnets aktuelle sammensætning at være i overensstemmelse hermed.

 

Efter det anførte skal sagen herefter afgøres af nævnet i dets aktuelle sammensætning og således, at grundlaget for afgørelsen er den overenskomst, der er indgået af RestaurationsBranchens Forbund og HORESTA .

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Indklagedes indsigelser over for nævnets sammensætning tages ikke til følge. Sagen fremmes til afgørelse på grundlag af den overenskomst, der er indgået RestaurationsBranchens Forbund og HORESTA.