Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. august 2003 i sag 11.2003

 

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, født den 22. februar 1975, og indklagede, virksomhed B v/C, blev den 1. februar 2000   indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som datamekaniker med uddannelsesperiode fra den 15. februar 2000   til den 30. juni 2004 .

 

Klageren har ved sin organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 18. februar 2003, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 510.566,03 kr. til klageren med tillæg af procesrente fra klagens indbringelse for nævnet.

 

Det fremgår af klageskriftet, at uddannelsesaftalen aldrig er blevet indsendt til teknisk skole til registrering og godkendelse, og at klageren ikke på noget tidspunkt i ansættelsesperioden har været indkaldt til undervisning på skolen.

 

Indklagede har ikke svaret i sagen og har ikke givet møde for nævnet

 

Klageren har afgivet forklaring om sagens omstændigheder og har gennemgået sin opgørelse af kravet.

 

Det fremgår af sagen, at indklagede i et udateret brev opsagde klageren med fire måneders varsel til fratræden ved udgangen af november 2002.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand),   og konsulent Pernille Knudsen og uddannelseskonsulent Simon Neergaard-Holm (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Ane K. Lorentzen   (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget cand.merc.jur . Jesper Kofod, Dansk Industri og Keld Larsen, Dansk Metal.

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

Tvistighedsnævnet finder, at indklagede har misligholdt ansættelsesforholdet groft ved ikke at sørge for, at klagerens uddannelse blev registreret af teknisk skole, ved ikke at sikre, at klageren modtog skoleundervisning, ved manglende oplæring og ved sin uberettigede opsigelse af uddannelsesforholdet.   Som følger heraf skal indklagede betale klageren en erstatning, der fastsættes til 50.000 kr. Ved fastsættelsen af dette beløb er der på den ene side lagt vægt på karakteren af indklagedes misligholdelse og på den anden side den omstændighed, at klageren i en meget lang periode ikke har reageret over for manglerne ved uddannelsesforholdet. Derudover skal indklagede betale manglende løn, 2 måneder á 14.590,33 kr. samt feriepenge 2001 med 11.738,25 kr. og feriepenge 2002 med 19.219,95 kr. eller i alt 110.138,86 kr.

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, virksomhed B v/C, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 110.138,86 kr. med tillæg af procesrente fra den 18. februar 2003.

 

Hver part bærer sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.