Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 1.oktober 2003 i sag 14.2003

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 27. juni 1979, og indklagede, virksomhed B, blev den 8. juni 1998 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som   klejnsmed med uddannelsesperiode fra den   1. juni 1998 til den 31. maj 2002.

 

Klageren har ved sin organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 17. marts 2003 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale   33.558,75 kr. til klageren med tillæg af procesrente fra klagens indbringelse for nævnet.

 

Indklagede har påstået   frifindelse.

 

Parterne, indklagede ved forretningsfører C, har givet   møde for nævnet og afgivet forklaring.  

 

Sagens omstændigheder:

 

Grundlaget for kravet er en beregning af klagerens samlede lønkrav, hvis klagerens løn fra ansættelsesforholdets start var blevet reguleret årligt den 5. december i stedet for 5. juni det følgende år. Klagerens synspunkt er, at dette følger af princippet i § 8, stk. 2, 2. pkt. i Industriens Overenskomst om afkortning i de laveste satser for merit.

 

Parterne er enige om, at Industriens Overenskomst ikke finder direkte anvendelse på ansættelsesforholdet, idet dette var omfattet af overenskomsten mellem Dansk Metalarbejderforbund og Sammenslutningen af Karosseribyggere og Autooprettere i Danmark (SKAD). Parterne er endvidere enige om, at SKAD-overenskomsten ikke indeholder nogen bestemmelse med en ordlyd svarende til § 8, stk. 2, 2. pkt. i Industriens Overenskomst.

 

Indklagede er enig i den beløbsmæssige opgørelse af klagerens krav for det tilfælde, at § 8, stk 2., 2. pkt. eller princippet i denne bestemmelse finder anvendelse. Indklagede gør imidlertid gældende, at Industriens Overenskomst § 8, stk. 2, 2. pkt. eller princippet heri ikke finder anvendelse på ansættelsesforholdet, hverken direkte eller i øvrigt.

 

 

I   sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), konsulent Pernille Knudsen, juridisk konsulent Lise Bardenfleth (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Astrid Dahl og konsulent Ane K. Lorentzen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særlige sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Erling Maglegaard Sørensen, Dansk Industri og sekretær Keld Larsen, Dansk Metal.

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

 

Nævnets faste medlemmer finder det efter det oplyste overvejende sandsynligt, at en afgørelse af sagen indebærer stillingtagen til spørgsmål om fortolkning i hvert fald af SKAD-overenskomsten . Da Da der ikke er enighed blandt de faste medlemmer om, at nævnet kan tage stilling til dette fortolkningsspørgsmål, kan nævnet ikke behandle sagen, jf. erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 2. Nævnet afviser derfor sagen.

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Sagen afvises.

 

Hver part bærer sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.