Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 1. oktober 2003   i sag 18.2003

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 30. september 1967, og indklagede, virksomhed B, blev den   12. januar 1998 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som   klinikassistent med uddannelsesperiode fra den   19. januar 1998 til den 18. juli 2000.

 

Klageren har ved sin organisation, Handels og Kontorforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 18. marts 2003 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale   2.763,15 kr. til klageren med tillæg af procesrente af 250 kr. fra   den 31. oktober 1998, af 250 kr. fra den 30. november 1998, af 130 kr. fra den 31. december 1998, af 130 kr. fra den 31. januar 1999, af 130 kr. fra den 28. februar 1999, af   130 kr. fra den 31. marts 1999, af 380 kr. fra den 30. april 1999, af 2 kr. fra den 31. maj 1999, af 1,18 kr. fra den 30. juni 1999, af 1,18 kr. fra den 31. juli 1999, af 1,18 kr. fra den 31. august 1999, af 1,18 kr. fra den 30. september 1999, af 1,18 kr. fra den 31. oktober 1999, af 1,18 kr. fra den 30. november 1999, af 1,18 kr. fra den 31. december 1999, af 1,18 kr. fra den 31. januar 2000, af 1,18 kr. fra den 29. februar 2000, af 1,18 kr. fra den 31. marts 2000, af   351,18 kr. fra den 30. april 2000, af   351,18 kr. fra den 31. maj 2000, af   293,28 kr. fra den 30. juni 2000 og af   353,75 kr. fra den 1. maj 2001, subsidiært fra sagens anlæg, alt til betaling sker.

 

Indklagede har i foreløbigt svarskrift principalt påstået afvisning, subsidiært henvisning til faglig voldgift. Tvistighedsnævnet har efter indholdet af svarskriftet lagt til grund, at indklagede mere subsidiært har påstået frifindelse.

 

Klagerens advokat har ved behandlingen af sagen den 19. september 2003 oplyst, at klageren ikke kunne give møde for nævnet, idet hun som følge af kollegers sygdom på arbejdspladsen og operation af en patient ikke har kunnet få fri. Klagerens advokat anmodede om, at sagen fremmes uden klagerens tilstedeværelse.

 

Indklagede var   skønt lovligt tilsagt ikke mødt.

Nævnets formand traf bestemmelse om, at sagen kunne fremmes uden klagerens tilstedeværelse, jf. bekendtgørelse nr. 896 af 6. november 1992 om Tvistighedsnævnet, § 14.

 

Af sagen fremgår bl.a., at klageren har opfordret indklagede til at fremlægge manglende lønsedler for oktober, november og december 1998 og for januar - november 1999. Indklagede har ikke imødekommet klagerens anmodning.

 

Klagerens advokat har forklaret om sagens omstændigheder og har gennemgået opgørelse af kravet.

 

I   sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), konsulent Pernille Knudsen, juridisk konsulent Lise Bardenfleth (begge Dansk Arbejdsgiverforening), samt konsulent Astrid Dahl og konsulent Ane K. Lorentzen (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget cand. jur. Charlotte Prip , Dansk Tandlægeforening og sagsbehandler Jeanette Hanemann , HK

 

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

 

Tvistighedsnævnet finder ikke grundlag for at afvise sagen eller henvise denne til faglig voldgift. Nævnet finder heller ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens opgørelse af erstatningskravet. Nævnet giver derfor klageren medhold i hendes påstand.

 

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Indklagede, virksomhed B, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 2.763,15 kr. med tillæg af procesrente af 250 kr. fra   den 31. oktober 1998, af 250 kr. fra den 30. november 1998, af 130 kr. fra den 31. december 1998, af 130 kr. fra den 31. januar 1999, af 130 kr. fra den 28. februar 1999, af   130 kr. fra den 31. marts 1999, af 380 kr. fra den 30. april 1999, af 2 kr. fra den 31. maj 1999, af 1,18 kr. fra den 30. juni 1999, af 1,18 kr. fra den 31. juli 1999, af 1,18 kr. fra den 31. august 1999, af 1,18 kr. fra den 30. september 1999, af 1,18 kr. fra den 31. oktober 1999, af 1,18 kr. fra den 30. november 1999, af 1,18 kr. fra den 31. december 1999, af 1,18 kr. fra den 31. januar 2000, af 1,18 kr. fra den 29. februar 2000, af 1,18 kr. fra den 31. marts 2000, af   351,18 kr. fra den 30. april 2000, af   351,18 kr. fra den 31. maj 2000, af   293,28 kr. fra den 30. juni 2000 og af   353,75 kr. fra den 1. maj 2001.

 

Hver part bærer sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.