Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 29. august 2003 i sag 26.2003

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 21. april 1977, og indklagede, virksomhed B, nu under konkurs, blev den 7. maj 2002 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 1. februar 2002   til den 28. februar 2005.

 

Klageren har ved sin organisation, RestaurationsBranchens Forbund, ved klageskrift modtaget den 26. maj 2003 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 21.112,65 kr. samt en godtgørelse for brudt uddannelsesforløb til klageren.  

 

I beløbet på 21.112,65 indgår bl.a. differencen mellem elevløn i januar 2002 - hvor klageren ikke var ansat som elev, men modtog et lønbeløb svarende til elevløn - og voksenløn . Dif Differencen udgør inkl. feriepenge 7.265,43 kr. Derudover kræver klageren betaling af   manglende grundløn til og med september 2003, reserveløn , aften- og weekendtillæg samt betaling for kost under skoleophold.

 

Klageren har under nævnsmødet yderligere anmodet om at efterbetalingsbeløbet på 21.112,65 kr. tillægges 7,8 % i pensionsbidrag.

 

Indklagede er den 21. maj 2003 taget under konkursbehandling. Boets kurator, advokat C v/ advokat D, har den 25 august 2003 meddelt nævnet, at boet ikke ønsker at gøre brug af sine partsbeføjelser. Boet har ikke givet møde under sagens behandling i Tvistighedsnævnet.

 

Det fremgår af sagen, at klageren med et brev af 13. august 2002 fra indklagede blev opsagt til udgangen af august 2002. Af opsigelsesbrevet fremgik, at man forventede at genåbne virksomheden den 2. september 2003, og at indklagede tilbød at forhandle en ny ansættelseskontrakt med klageren.

 

Klageren har forklaret om sagens omstændigheder og har gennemgået sin opgørelse af kravet. Klageren har forklaret, at han var på skole, da han fik opsigelsen. Han ønskede ikke at indgå i et nyt elevforhold med indklagede, men gennemførte skoleopholdet. Han fik løn fra indklagede også i september. Fra oktober 2002 indgik han en ny uddannelsesaftale med en anden arbejdsgiver.

 

I   sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum, juridisk konsulent Lise Bardenfleth ( begge Dansk Arbejds- giverforening), samt konsulent Ane K. Lorentzen, konsulent Claus Jørgensen ( begge Landsorgani- sationen i Danmark). Derudover har som særligt sagkyndigt medlem deltaget afdelingschef Morten Brustad , HTS arbejdsgiverforeningen og faglig sekretær Mogens Frederiksen,   RBF.

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

 

Tvistighedsnævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens opgørelse af sit erstatningskrav. Det falder dog uden for nævnets kompetence, at tage stilling til et lønkrav, der vedrører en periode forud for elevforholdets begyndelse. Klagerens efterbetalingskrav reduceres derfor med differencebeløbet inkl. feriepenge vedrørende januar 2002, således at   der gives klageren medhold i efterbetaling af 13.847,23 kr. Da kravet om, at efterbetalingsbeløbet skal tillægges 7,8 % i pensionsbidrag først er fremsat under mødet i nævnet, tages dette ikke til følge.

 

Klageren blev i strid med erhvervsuddannelsesloven opsagt til udgangen af august 2002. Som følge heraf findes klageren yderligere at have krav på en godtgørelse på 25.000 kr. Den omstændighed, at klageren i strid med opsigelsen modtog løn for september 2002 findes ikke at kunne tillægges betydning i denne forbindelse, idet det er konkursboets afgørelse, om et evt. tilbagebetalingskrav skal forfølges.

 

Herefter tilkendes klageren samlet 38.847,23 kr.  

 

 

 

 

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Indklagede, virksomhed B under konkurs, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 38.847,23 kr.

 

Hver part bærer sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.