Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

 

Herved bekendtgøres lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 11. marts 2001, med de ændringer, der følger af § 50 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, § 1 i lov nr. 1081 af 17. december 2002 og § 1 i lov nr. 1228 af 27. december 2003.

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Arbejdsgivernes Elevrefusion er en selvejende institution, der har til formål at administrere refusions- og tilskudsordninger, der skal medvirke til at skaffe det fornødne antal praktikpladser for uddannelsessøgende.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Elevrefusion bidrager endvidere til finansiering af godtgørelse i henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

§ 2. Loven omfatter alle arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Undtaget fra loven er religiøse samfund, der er fritaget for afgiftspligt i medfør af § 2 a, stk. 1, nr. 1, i lov om afgift af lønsum m.v. samt Julemærkefonden. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætte regler om fremgangsmåden ved ansøgning om at blive undtaget fra loven.

§ 3. Arbejdsgivernes Elevrefusion ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 16 andre medlemmer. Heraf udpeger Dansk Arbejdsgiverforening 4, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger 1, Landsorganisationen i Danmark 5, staten 1, kommunerne 1, amtskommunerne 1, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 1, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 1 og Centralorganisationernes Fællesudvalg 1. Udpegning af medlemmer sker efter reglerne i lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeger selv sin formand, som ikke må have tilknytning til en arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisation. Formandens stemme er udslaggivende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 3. Bestyrelsens formand og øvrige medlemmer udpeges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 67. år.

Stk. 4. Såfremt de i stk. 1 nævnte udpegningsberettigede ikke afgiver indstilling i overensstemmelse med reglerne for udpegning i stk. 1 og 3, kan undervisningsministeren beslutte, at bestyrelsen kan fungere uden de pågældende medlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens administration.

Stk. 6. Bestyrelsen kan overlade administrationen til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kapitel 2

Lønrefusion

§ 4. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder refusion til de i § 2 nævnte arbejdsgivere, der i henhold til uddannelsesaftale har udbetalt løn under skoleophold til elever under erhvervsuddannelse, landbrugets grunduddannelse og grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i overensstemmelse med lovgivningen for disse uddannelser og til elever under uddannelser, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion kan sidestilles med erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Refusion ydes ikke, såfremt der for arbejdsgiveren udføres produktivt arbejde som led i skoleopholdene af et omfang svarende til den udbetalte løn.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætter betingelserne for udbetaling af refusionsbeløb, herunder nærmere betingelser for anvendelse af en særlig sats for voksne elever, samt regler om helt eller delvist bortfald af lønrefusion, når arbejdsgiveren samtidig modtager støtte til praktikpladsen i henhold til anden lovgivning.

§ 5. Taksterne for lønrefusion fastsættes i de årlige finanslove efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Stk. 2. Staten afholder en del af de udgifter til lønrefusion efter stk. 1, som vedrører valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende, i en erhvervsuddannelses grundforløb og hovedforløb, jf. § 24, stk. 3 og 4, i lov om erhvervsuddannelser. Statens tilskud beregnes med en sats svarende til SU-stipendiesatsen for udeboende, der er fyldt 20 år, og udbetales kvartalsvis til Arbejdsgivernes Elevrefusion. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion nærmere regler om ordningen, herunder om revisorattestation af oplysninger fra skolerne.

Kapitel 3

Tilskud til befordringsudgifter

§ 6. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgiveren har afholdt i forbindelse med elevens skoleophold. Beløbene ydes for elever i erhvervsuddannelser, landbrugets grunduddannelse og grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og i uddannelser, der efter § 4, stk. 1, er sidestillet med erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Tilskuddet til befordringsudgifter, herunder befordringsudgifter, der afholdes for andre elever i medfør af § 12, kan højst udgøre 80 pct. af de af arbejdsgiveren afholdte udgifter.

§ 7. I uddannelsesområder eller dele af et uddannelsesområde vil der kunne indgås kollektive overenskomster mellem uddannelsesområdets arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer vedrørende befordringsgodtgørelse til elever under erhvervsuddannelse, som arbejdsgiveren har afholdt i forbindelse med uddannelse af disse elever. Hvis sådanne overenskomster findes inden for uddannelsesområdet eller dele af uddannelsesområdet, skal de heri fastsatte ydelser udredes af alle arbejdsgivere inden for området.

§ 7 a. Hvis en elev på grund af arbejdsgiverens konkurs, virksomhedsophør eller dødsfald ikke har mulighed for at få udbetalt overenskomstmæssig befordringsudgift, jf. §§ 6 og 7, udbetaler Arbejdsgivernes Elevrefusion beløbet til eleven efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 15.

Stk. 2. Indtil anden uddannelsesaftale måtte blive indgået, dækker Arbejdsgivernes Elevrefusion endvidere i de i stk. 1 nævnte situationer elevers krav på refusionsberettiget løn, jf. § 4, stk. 1, og feriegodtgørelse under igangværende skoleophold ud over den periode, Lønmodtagernes Garantifond udbetaler erstatning for, jf. lov om Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion kan fastsætte nærmere retningslinjer for anmeldelse af krav i henhold til stk. 2, herunder frist for indgivelse af anmeldelse, samt for dokumentation af kravet og udbetaling af pengene.

Kapitel 4

Mobilitetsfremmende ydelser

§ 8. Med henblik på indgåelse af uddannelsesaftaler vedrørende erhvervsuddannelser og landbrugets grunduddannelse yder Arbejdsgivernes Elevrefusion økonomisk støtte til elever i form af:

1)   Rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads.

2)   Flyttehjælp ved overtagelse af en praktikplads.

3)   Tilskud til forsørgere til merudgifter til dobbelt husførelse.

4)   Tilskud i særlige tilfælde til andre boligudgifter.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse vedrørende skolepraktik i erhvervsuddannelserne.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder tillige anvendelse for elever, der ønsker at fortsætte i en uddannelse til social- og sundhedshjælper eller den pædagogiske grunduddannelse efter lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i stedet for i skolepraktik efter lov om erhvervsuddannelser.

§ 9. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder økonomisk støtte til elever under erhvervsuddannelse, jf. § 5, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser og i modul 2 i landbrugets grunduddannelse med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber eller inden for Den Europæiske Frihandelsorganisation (EFTA).

Stk. 2. Støtten ydes i form af:

1)   Tilskud m.v. nævnt i § 8, stk. 1, nr. 1-3.

2)   Rejsehjælp til rejsen til Danmark ved praktikperiodens afslutning.

3)   Tilskud til boligudgifter.

4)   Tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion kan beslutte at yde tilskud til rejseudgifter til elever, der ønsker at indgå en aftale med en arbejdsgiver om gennemførelse af en faglig grunduddannelse i et af de i stk. 1 nævnte lande.

Stk. 4. Reglerne i § 8, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for støtte efter denne bestemmelse.

§ 10. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder hel eller delvis refusion af udgifter, som en arbejdsgiver har afholdt i forbindelse med udstationering af elever med en erhvervsuddannelsesaftale og elever i modul 2 i landbrugets grunduddannelse i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber eller inden for Den Europæiske Frihandelsorganisation (EFTA) eller andre særlige udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af praktikpladser i udlandet.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion kan stille som vilkår for ydelse af refusion, at arbejdsgiveren i udstationeringsperioden ansætter en elev under skolepraktik i erhvervsuddannelserne.

§ 11. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder godtgørelse til elever under 3. og følgende skoleperioder, jf. § 5, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser, og til elever på skole i modul 2 i landbrugets grunduddannelse, når eleverne er optaget på grundlag af praktik i et af de i § 9, stk. 1, nævnte lande. Godtgørelsen udgør samme beløb, som en arbejdsgiver efter § 5, stk. 1, er berettiget til at modtage som lønrefusion for den pågældende elev.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion kan beslutte at give tillæg til godtgørelsen efter stk. 1. Den samlede godtgørelse må dog højst udgøre et beløb, der svarer til fuld elevløn.

Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætter retningslinier for udbetaling af godtgørelsen.

Stk. 4. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder tilskud til de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver for erhvervsuddannelseselever uden uddannelsesaftale, der er optaget til afsluttende skoleundervisning på grundlag af praktik i et af de i § 9, stk. 1, nævnte lande.

§ 12. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion kan beslutte, at bestemmelserne i §§ 6-10 finder tilsvarende anvendelse for andre elever end elever i erhvervsuddannelser og landbrugets grunduddannelse.

§ 12 a. Arbejdsgivernes Elevrefusion kan yde tilskud til en eller flere institutioner eller en styrelse eller anden offentlig institution under Undervisningsministeriet, som er bemyndiget til at varetage ordningens administration, eller personer, der varetager formidling af praktikpladser i udlandet, jf. også §§ 9 og 10.

§ 12 b. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse m.v. for elever og praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb til hovedforløb i erhvervsuddannelserne. Udvalgene samarbejder med institutionerne og de lokale og regionale interessenter herom.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætter nærmere regler om ordningen i stk. 1, herunder om størrelsen af den økonomiske støtte samt betingelserne for ydelse af støtte.

§ 12 c. Staten yder tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder. Der ydes et tilskud pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser, herunder kombinationsaftale, eller som kommer i praktik i udlandet, jf. § 31, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Der ydes dog ikke tilskud for uddannelsesaftaler i henhold til § 66 f i lov om erhvervsuddannelser. Retten til tilskud bortfalder, hvis uddannelsesaftalen eller praktikken i udlandet ikke får en varighed på mindst 3 måneder.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion administrerer ordningen og fastsætter nærmere regler om udbetalingen. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om institutionernes regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 3. Undervisningsministeren udbetaler et foreløbigt beløb til dækning af udgiften til tilskud efter stk. 1 og administrationsudgifter til Arbejdsgivernes Elevrefusion. Beløbet udbetales kvartalsvis forud. Der gennemføres en efterfølgende regulering efter årets afslutning.

Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion udarbejder et særligt regnskab for udbetalinger i løbet af året, jf. § 24. Regnskabet revideres efter bestemmelserne i § 25.

Kapitel 5

Skolepraktik m.v.

§ 13. Arbejdsgivernes Elevrefusion administrerer udbetaling til skolerne af skolepraktikydelse, befordringstilskud og tilskud til værktøj, værnemidler og lignende til elever i skolepraktik samt tilskud til de faglige udvalgs udgifter til afholdelse af svendeprøver for elever i skolepraktik, jf. § 66 k, stk. 1, og § 67 a, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser samt støtte efter § 8, stk. 2. Arbejdsgivernes Elevrefusion administrerer endvidere udbetalingen af elevgodtgørelse til elever, der har påbegyndt skolepraktik inden den 1. januar 2004.

§ 14. Ophævet.

§ 15. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætter størrelsen af den økonomiske støtte efter §§ 6-10, § 11, stk. 4, og § 12 a samt betingelserne for ydelse og udbetaling af støtten.

§ 15 a. Ophævet.

Kapitel 5 a

Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse m.v.

§ 15 b. Arbejdsgivernes Elevrefusion bidrager til finansiering af godtgørelse i henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Kapitel 6

Tilskud til praktikpladser

§ 16. Arbejdsgivernes Elevrefusion yder tilskud til de i § 2, stk. 1, nævnte arbejdsgivere for ansættelse af elever, der i perioden fra den 1. juli 1992 til den 31. december 1996 er begyndt praktikuddannelse hos arbejdsgiveren på grundlag af en skriftlig aftale om at gennemføre en uddannelse. Det er en betingelse, at eleven modtager løn fra arbejdsgiveren i praktiktiden. Der ydes endvidere tilskud til arbejdsgivere for elever, hvis praktikuddannelse er påbegyndt i nævnte tidsrum hos en tidligere arbejdsgiver, når den nye arbejdsgiver indtræder i den eksisterende uddannelsesaftale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Stk. 2. For 1993 er tilskuddet 20.000 kr. pr. elev. For elever, der er begyndt praktikuddannelse i 1992, 1993, 1994 og 1995, er tilskuddet i 1994 og følgende år 16.000 kr. årligt pr. elev. For elever, der er begyndt praktikuddannelse i 1996, er tilskuddet 12.000 kr. årligt pr. elev.

Stk. 3. Der ydes tilskud efter ansøgning for følgende uddannelsessøgende, der har en skriftlig aftale med arbejdsgiveren om gennemførelse af et uddannelsesforhold:

1)   Elever i erhvervsuddannelser, landbrugets grunduddannelse, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og erhvervsgrunduddannelser.

2)   Uddannelsessøgende i uddannelser, hvor både skoleophold og praktikophold er reguleret ved eller i henhold til lov.

3)   Uddannelsessøgende i indtil 3 år i praktikuddannelse, der

a)   er aftalt eller godkendt af vedkommende overenskomstparter eller anerkendt af vedkommende brancheorganisation eller

b)   er fastsat af en offentlig myndighed som betingelse for at opnå en autorisation eller lignende eller som betingelse for at deltage i eller afslutte en videregående uddannelse.

Stk. 4. Det er en betingelse, at den i stk. 3 nævnte lønnede uddannelsestid er led i en samlet uddannelse.

Stk. 5. For andre uddannelser end de i stk. 3, nr. 1, nævnte uddannelser kan undervisningsministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion bestemme, at tilskuddet alene beregnes på grundlag af den lønnede praktikperiodes længde.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion regler om, hvilke uddannelser der berettiger til tilskud, samt regler for registrering af aftaler efter stk. 3.

§ 17. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion regler om betingelserne for tilskuddet, om dets beregning, om dets udbetaling og eventuelle tilbagebetaling ved uddannelsesforholdets ophør og om administrationen af ordningen.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud, at uddannelsesaftalen ikke er ophævet inden prøvetidens udløb, dog skal uddannelsesforholdet have varet mindst tre måneder. Ansættes eleven eller ophører uddannelsesforholdet i løbet af kalenderåret, ydes tilskuddet forholdsmæssigt.

§ 17 a. Ophævet.

Kapitel 7

Arbejdsgiverbidrag

§ 18. Alle arbejdsgivere, jf. § 2, betaler et bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion til dækning af udgifterne efter denne lov, herunder de med ordningen forbundne administrationsudgifter. Staten dækker dog udgiften i medfør af § 5, stk. 2.

Stk. 2. Bidraget efter stk. 1, 1. pkt., udgør 1.480 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget. Af dette bidrag overføres 530 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget til Undervisningsministeriet til hel eller delvis finansiering af godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. § 15 b.

§ 19. Overskydende midler vedrørende den del af arbejdsgiverbidraget, der medgår til dækning af udgifterne efter § 1, stk. 1, overføres til efterfølgende år. Den del af bidragene, der ikke omgående viderebetales til ordningerne efter loven, skal anbringes som indestående i danske banker eller sparekasser eller eventuelt i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat eller af danske kommuner, i obligationer udstedt af danske realkreditinstitutioner, der er godkendt af staten, eller i værdipapirer, som i øvrigt efter deres art og sikkerhed kan stilles i klasse hermed.

Stk. 2. Kan bidrag efter § 18 vedrørende den del af arbejdsgiverbidraget, der medgår til dækning af udgifterne efter § 1, stk. 1, ikke fuldt ud dække udgifterne i det pågældende år, dækkes underskuddet midlertidigt af Undervisningsministeriet og indregnes med tillæg af renter, jf. stk. 3, i bidraget for det følgende år.

Stk. 3. Statens udlæg efter stk. 2 forrentes årligt med 1 pct. over den til enhver tid fastsatte officielle diskonto.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 kan undervisningsministeren godkende, at Arbejdsgivernes Elevrefusion kan optage lån i et pengeinstitut eller lignende til dækning af et midlertidigt likviditetsunderskud i løbet af året, såfremt lån kan optages på samme eller billigere vilkår end nævnt i stk. 2 og 3. Beløbet indregnes med tillæg af renter i bidraget for det følgende år.

§ 20. Bidrag beregnes kvartalsvis i forhold til antallet af fuldtidsbeskæftigede i det foregående kvartal. Antallet af fuldtidsbeskæftigede opgøres svarende til det fra arbejdsgiverne modtagne ATP-bidrag i en forudgående 3-måneders-periode, inkl. bidrag indbetalt i henhold til § 2 a, stk. 2, 1. pkt., i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. I det kvartalsvis beregnede arbejdsgiverbidrag fratrækkes for hver arbejdsgiver et beløb, der svarer til ¼ af det årlige bidrag for een lønmodtager. Dette gælder, uanset hvor mange kvartaler det ATP-bidrag, der danner grundlag for beregningen, vedrører. Herudover fratrækkes et beløb, der svarer til ¼ af det årlige bidrag for en lønmodtager, for hver gang der er modtaget et ATP-bidrag svarende til 50 fuldtidsansatte lønmodtagere. Ved beregningen af bidraget medtages kun ATP-bidrag, der vedrører beskæftigelse efter den 1. april 1991, jf. dog § 36, stk. 2.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 og 2 betales ikke bidrag, hvis arbejdsgiveren ud over elever, som nævnt i stk. 4, har ansatte, hvis samlede beskæftigelse i kvartalet højst svarer til en fuldtidsansat.

Stk. 4. Der betales ikke bidrag for elever, der er nævnt i § 16, samt for elever, der gennemgår uddannelsen til træningsterapeut på Optræningscentret i Karlslunde. Bestemmelsen omfatter også elever, der påbegynder uddannelse efter den 31. december 1996.

§ 21. Bidrag efter § 18 indbetales til Arbejdsgivernes Elevrefusion fire gange årligt. Indbetaling af bidrag for mindre end 4 ansatte kan dog ske een gang årligt.

Stk. 2. Sker indbetaling ikke rettidigt, kan Arbejdsgivernes Elevrefusion pålægge arbejdsgiveren at betale renter af bidragene med l 1/2 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion regler om betaling af bidrag, herunder frist for indbetalingen.

§ 22. Det i § 18, stk. 2, nævnte bidrag på 530 kr. indbetales kvartalsvis af Arbejdsgivernes Elevrefusion til Undervisningsministeriet som en forholdsmæssig andel af de af Arbejdsgivernes Elevrefusion modtagne arbejdsgiverbidrag i den foregående 3-måneders-periode. Beløb til dækning af de ordninger, der administreres af institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., udbetales månedsvis af Arbejdsgivernes Elevrefusion til disse skoler.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om udbetalingen fra Arbejdsgivernes Elevrefusion og om revision og afgivelse af regnskab for institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. vedrørende de i stk. 1, 2. pkt., nævnte udgifter, jf. dog stk. 3, 4. pkt.

Stk. 3. Undervisningsministeriet dækker Arbejdsgivernes Elevrefusions udgifter til elevgodtgørelse, skolepraktikydelse, befordringstilskud, værktøj, værnemidler og lignende samt tilskud til de faglige udvalgs udgifter til svendeprøve for skolepraktikelever samt mobilitetsfremmende ydelser, jf. § 13, herunder administrationsudgifter. Arbejdsgivernes Elevrefusion indsender et budget til Undervisningsministeriet over de forventede udgifter til ordningerne. Udbetalingen til Arbejdsgivernes Elevrefusion sker forskudsvis én gang i kvartalet med en efterfølgende årlig regulering på grundlag af et regnskab for det pågældende år. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse aflægger regnskab for disse udgifter til Undervisningsministeriet som en del af skolernes årsregnskab.

§ 23. Uanset bestemmelserne i § 20, § 21, stk. 1, og § 36, stk. 2, kan undervisningsministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætte særlige regler om beregning og indbetaling af bidrag for enkelte arbejdsgivere eller grupper af arbejdsgivere.

Kapitel 7 a

Tilbagebetaling og udpantningsret

§ 23 a. Har den, der oppebærer ydelser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion i henhold til loven, givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelsen, kan Arbejdsgivernes Elevrefusion bestemme, at ydelsen bortfalder helt eller delvis, og at udbetalte ydelser skal tilbagebetales. Udbetalinger fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. i medfør af § 13, der er sket med urette, kan Arbejdsgivernes Elevrefusion kræve tilbagebetalt fra skolen.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Elevrefusion har udpantningsret for tilbagesøgning af de i stk. 1 nævnte ydelser samt for bidrag og renter, jf. kapitel 7.

Kapitel 8

Forskellige bestemmelser

§ 23 b. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion indsender et budget for de samlede udgifter efter denne lov til Undervisningsministeriet.

§ 24. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning. Disse dele udgør en helhed. Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede og godkendte årsregnskab sendes senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb til Undervisningsministeriet.

Stk. 3. Årsregnskabet opstilles på en overskuelig måde i overensstemmelse med denne lov og forskrifter i henhold til loven.

§ 25. Årsregnskabet for Arbejdsgivernes Elevrefusion skal revideres af mindst to revisorer, hvoraf mindst en skal være statsautoriseret revisor. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion udnævner revisorerne for 3 år ad gangen, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage.

Stk. 2. Ved revisorskift skal bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion og revisor give undervisningsministeren en redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold.

Stk. 3. Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal revisorerne ved påtegning på regnskabet bekræfte, at de har revideret dette.

Stk. 4. Revisorerne har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revision eller aflæggelse af regnskabet.

Stk. 5. Revisorerne har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af blot et bestyrelsesmedlem.

§ 26. Offentlige myndigheder, skoler, arbejdsgivere, elever og arbejdsmarkedets organisationer skal i ansøgningen samt efter anmodning give Arbejdsgivernes Elevrefusion og skolerne oplysninger, der har betydning for afgørelser om udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag efter loven. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form.

§ 27. Klager over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Elevrefusion efter denne lov kan inden fire uger efter meddelelsen af afgørelsen indbringes for et ankenævn. Ankenævnet består af en formand, der skal opfylde de almindelige betingelser for at kunne blive dommer, og fire andre medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af Dansk Arbejdsgiverforening, et medlem af Landsorganisationen i Danmark, et medlem af offentlige arbejdsgivere og et medlem af organisationer, der repræsenterer offentligt ansatte arbejdstagere, jf. dog § 41. Undervisningsministeren beskikker formanden. Medlemmerne beskikkes og udpeges for 3 år.

Stk. 2. Ankenævnet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Der betales et gebyr på 300 kr. for ankenævnets behandling af klager. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om gebyret.

§ 28. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme en anmodning fra Arbejdsgivernes Elevrefusion eller skolerne om oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, jf. § 26.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 29. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler kan med tillæg af omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Hypotekbankens afgørelser kan indbringes for finansministeren.

§ 30. Krav på arbejdsgiverbidrag, tilskud og andre ydelser efter denne lov forældes efter reglerne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer.

§ 31. Arbejdsgivernes Elevrefusion giver efter anmodning undervisningsministeren vederlagsfrit alle oplysninger af betydning for ordningerne efter denne lov, herunder oplysninger med henblik på en vurdering af de økonomiske forhold. Oplysningerne kan overføres i elektronisk form.

§ 32. I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 693 af 6. august 1992, foretages følgende ændringer:

(Udeladt).

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 33. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 169 af 12. marts 1992, ophæves, jf. dog § 34 og § 41.

§ 34. I bidrag efter § 18, stk. 2, ydes til private arbejdsgivere et fradrag for elever, der har påbegyndt praktikuddannelse inden den 1. juli 1992 efter reglerne i § 12, stk. 3-5, jf. § 2, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 169 af 12. marts 1992. Fradrag ydes ikke, hvis arbejdsgiveren er berettiget til et tilskud for eleven efter lovens § 16.

§ 35. Bidrag efter § 9 a og § 12 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 169 af 12. marts 1992, opkræves sidste gang for oktober kvartal 1992 til indbetaling pr. den 1. december 1992.

Stk. 2. Eventuelle overskud og restancer efter stk. 1 overføres til lovens andre ordninger. Eventuelt underskud afholdes af bidraget efter denne lovs § 18.

§ 36. Arbejdsgiverbidrag efter § 18 opkræves første gang for januar kvartal 1993 til indbetaling pr. den 1. marts 1993.

Stk. 2. Bidrag som nævnt i stk. 1 for arbejdsgivere, der hidtil ikke har været omfattet af Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 2 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 169 af 12. marts 1992, opkræves første gang for januar kvartal 1993 og indbetales pr. den 1. marts 1993. Ved beregning af bidraget medtages kun ATP-bidrag, der vedrører beskæftigelse efter den 1. oktober 1992.

§ 37. I statens tilskud til lønrefusion efter § 5, stk. 2, fragår restbeløb, der hidrører fra tidligere indbetalinger til Arbejdsgivernes Elevrefusion fra staten m.v.

§ 38. Tilskud efter kapitel 6 ydes for uddannelsesaftaler i den normale uddannelsestid, jf. dog § 16, stk. 3, nr. 3, der indgås og påbegyndes inden den 1. januar 1997. Tilskudsrater i henhold til § 16 udbetales første gang i løbet af april kvartal 1993.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud efter § 16 skal være modtaget af Arbejdsgivernes Elevrefusion senest den 1. april 1997.

§ 39. Reglerne i denne lov finder tilsvarende anvendelse for lærlinge og efg-elever.

§ 40. Nyvalg til den i § 3 nævnte bestyrelse finder sted pr. den 1. januar 1993.

§ 41. Det i § 18 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 169 af 12. marts 1992, nævnte ankenævn behandler klager, der er indgivet inden den 1. januar 1993.

§ 42. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 511 af 30. juni 1993, hvis § 1 har ændret §§ 3, 4, 6 og 16, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1993.

 

Lov nr. 452 af 14. juni 1995, hvis § 1 har ændret §§ 5, 16 og 38, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1995.

 

Lov nr. 412 af 22. maj 1996, der ændrer §§ 3, 4, 5, 15, 18, 20, 22 og 38, indsætter § 7 a, § 11, stk. 4, § 12 a, § 14, stk. 2, § 14 a, § 17 a, § 20, stk. 2, 4. pkt., og Kapitel 7 a og ophæver § 17, stk. 3, § 18, stk. 2, 2. pkt., og § 21, stk. 3, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. 1)   Loven træder i kraft den 1. januar 1997, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. 2)   § 1, nr. 1, 3, 5-8, 10 og 16, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende

 

Lov nr. 414 af 22. maj 1996, hvis § 3 ændrer §§ 8, 10, 13, 14 og 22 indeholder i § 4 følgende bestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997. Loven har tillige virkning for elever, der er under uddannelse i henhold til den hidtil gældende lov om skolepraktik i erhvervsuddannelserne, jf. stk. 2.

Stk. 2. Lov om skolepraktik i erhvervsuddannelserne, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 22. juni 1995, ophæves.

Stk. 3. (Udeladt).

 

Lov nr. 1236 af 27. december 1996, hvis § 1 ændrer §§ 16, 17 a, 20, 23 a, 28 og 38, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

 

Lov nr. 980 af 17. december 1997, hvis § 40 ændrer § 17 a, indeholder i § 42 følgende bestemmelse:

§ 42

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1998.

Stk. 2-5. (Udeladt).

 

Lov nr. 1118 af 29. december 1997, hvis § 1 vedrører §§ 14, 14 a, 15, 18, 19 og 22, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

 

Lov nr. 1324 af 20. december 2000, hvis § 1 ændrer §§ 4 og 5 og indsætter § 15 a, indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2001. § 1, nr. 3 3) , har virkning for lønrefusion for skoleophold, der påbegyndes efter den 31. december 2000. § 1, nr. 4 4) , har virkning for delaftaler og restuddannelsesaftaler, der påbegyndes efter den 31. december 2000.

 

Lov nr. 418 af 6. juni 2002, hvis § 50 ændrer § 22, stk. 1, 2. pkt., § 22, stk. 2, og § 23 a, stk. 1, 2. pkt., indeholder i § 39 følgende bestemmelse:

§ 39

Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog § 40.

Stk. 2-9. (Udeladt).

 

Lov nr. 1081 af 17. december 2002, hvis § 1 indsætter §§ 12 b og 12 c, ophæver §§ 15 a og 17 a og ændrer § 20, stk. 4, indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Der kan ikke udbetales tilskud efter § 17 a i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, som ophævet ved § 1, nr. 3, for perioden efter den 31. december 2002, uanset om uddannelsesaftalen er indgået før den 1. januar 2003.

Stk. 3. Ansøgning om præmie efter § 15 a og tilskud efter § 17 a i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion skal være modtaget af Arbejdsgivernes Elevrefusion senest den 1. maj 2003.

Stk. 4. (Udeladt).

 

Lov nr. 1228 af 27. december 2003, hvis § 1 indsætter § 1, stk. 2, § 8, stk. 3, § 15 b, § 22, stk. 3, og § 23 b, ændrer § 12 a, 12 c, stk. 1., 1. og 2. pkt., § 13, § 15, 18, stk. 2, § 19, stk. 1, 1. pkt., § 19, stk. 2, § 22, stk. 1, 1. pkt., § 22, stk. 2, og 23 a, stk. 1. 2. pkt., samt ophæver § 12 c, stk. 5, § 14 og § 18, stk. 3, indeholder i § 6 følgende bestemmelse:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Indbetaling til Undervisningsministeriet af bidrag fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til hel eller delvis finansiering af udgifterne til godtgørelse i henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. § 15 b og § 22, stk. 1, 1. pkt., i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved § 1, nr. 9 og 14, sker første gang den 1. april 2004 og består kun af bidragsindbetalinger, der vedrører perioden efter den 31. december 2003.

Stk. 3. Regler fastsat med hjemmel i § 15 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat med hjemmel i lov om erhvervsuddannelser eller ophæves.

Stk. 4. Ansøgning til Arbejdsgivernes Elevrefusion fra skoler om ydelse af refusion af de i § 13, 2. pkt., i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved § 1, nr. 6, nævnte udgifter skal være modtaget af Arbejdsgivernes Elevrefusion inden den 1. april 2009.

Stk. 5. Elever, som har påbegyndt skolepraktik inden den 1. januar 2004, bevarer retten til elevgodtgørelse efter de hidtidige regler, dog kun indtil udgangen af 2008.

Stk. 6. Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner efter den nye sats for uddannelsesaftaler, som er indgået og påbegyndt efter den 30. september 2003, jf. § 12 c, stk. 1, 3. pkt., i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4. Øvrige uddannelsesaftaler berettiger til tilskud efter den hidtil gældende sats på 1.000 kr. pr. aftale.

Stk. 7. (Udeladt).

Undervisningsministeriet, den 18. februar 2004

Ulla Tørnæs

/Kirsten H. Petersen

Officielle noter

1) Det vil sige den nye affattelse af § 4, stk. 1, § 5, § 14 a, § 17 a, § 18, stk. 1, § 18, stk. 3, § 20, stk. 3, § 22, stk. 1, 1. pkt., § 23 a og § 38, stk. 2.

2) Det vil sige den nye affattelse af § 3, § 4, stk. 3, § 7 a, § 11, stk. 4, § 12 a, § 14, stk. 2, § 15 og § 20, stk. 2, 4. pkt.

3) Det vil sige den nye affattelse af § 5, stk. 2.

4) Det vil sige § 15 a.