Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område og om ophævelse af lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen

(Ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 8. oktober 2003, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen«.

2. Kapitel 1 ophæves.

3. I § 6, stk. 1, 1. pkt., ændres »i § 5« til: »efter kapitel 2 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)«.

4. I § 6, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 12, stk. 2« til: »§ 35, stk. 1, i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)«.

5. I § 7, stk. 6, 3. pkt., ændres »stk. 7, 3. pkt., nr. 1-4« til: »stk. 7, 4. pkt., nr. 1-4«.

6. I § 7, stk. 7, indsættes efter 1. pkt.:

»Det samme gælder for skoler, der ikke følger bestemmelserne i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) eller regler fastsat i medfør heraf eller undervisningsministerens pålæg efter § 36, stk. 2, i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven).«

7. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Rektor skal have undervisningskompetence i et eller flere fag inden for gymnasiets eller hf’s fagrække.«

8. § 10, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestyrelsen skal formidle samarbejde mellem skole og hjem, medvirke ved løsningen af sociale opgaver i tilknytning til skolen, fastsætte skolens ferieplan og medvirke ved byggesager og kan stille forslag til amtsrådet om bygningernes forbedring m.v.«

9. I § 11, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»§ 8, stk. 2, gælder tilsvarende.«

10. I § 12, stk. 1, ændres »stk. 2« til: »§ 35, stk. 1, i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)«.

11. § 12, stk. 2-4, ophæves.

12. § 15 ophæves.

13. I § 15 a udgår », bortset fra de i § 15, stk. 2, nævnte tilfælde,«.

14. I § 17, stk. 2, 1. pkt., ændres », hvor det på forhånd er planlagt, at undervisningen i et semester eller efter særlig tilladelse fra Undervisningsministeriet i op til et år skal foregå ved en udenlandsk uddannelsesinstitution,« til: »efter § 17, stk. 1, i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)«.

15. § 17, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-10 bliver herefter stk. 3-9.

16. I § 17, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »ekskursioner m.v.,«: »jf. § 16 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven),«.

17. I § 17, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »stk. 5 og 6« til: »stk. 4 og 5«.

18. I § 17, stk. 8, der bliver stk. 7, i § 17, stk. 10, der bliver stk. 9, og i § 17 a ændres »stk. 9« til: »stk. 8«.

19. I § 17 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Bestemmelserne i § 29, stk. 2 og 4, i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen gælder tilsvarende for kursister, som modtager undervisning med henblik på at tage en enkeltfagsstudentereksamen.«

20. I § 18 b, stk. 1, ændres », jf. § 30 a i lov om højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.« til: »efter lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen«.

21. I § 18 b, stk. 3, 3. pkt., ændres »§ 21, stk. 2,« til: »§ 45, stk. 2, i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)«.

22. I § 18 l, stk. 2, 1. pkt., udgår »§ 15, stk. 2, og«.

23. I § 18 l, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Det samme gælder for skoler, der ikke følger bestemmelserne i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) eller regler fastsat i medfør heraf eller undervisningsministerens pålæg efter § 36, stk. 2, i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven).«

24. I § 18 r, stk. 3, ændres »i gymnasiet, på studenterkursus og på 2-årige forløb til højere forberedelseseksamen« til: »på uddannelsen til studentereksamen og det 2-årige hf«.

25. Kapitel 4 ophæves.

26. § 21, stk. 2, ophæves.

27. § 22, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

28. § 23 a ophæves.

29. Kapitel 5 a ophæves.

§ 2

I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 23. oktober 2003, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen«.

2. Kapitel 1 og 2 ophæves.

3. I § 15, stk. 1, 1. pkt., ændres »Undervisningen« til: »Uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf)«.

4. I § 16, stk. 1, ændres »§ 21, stk. 2« til: »§ 31, stk. 1, i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven)«.

5. I § 17, stk. 1, ændres »de 2-årige hf-undervisningsforløb« til: »det 2-årige hf og hf-enkeltfag«, og »§ 11« ændres til: »§§ 6 og 7 i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven)«.

6. § 17, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

7. I § 18, stk. 1, ændres »denne lov« til: »lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven)«.

8. I § 18, stk. 6, 3. pkt., ændres »stk. 7, 3. pkt., nr. 1-4« til: »stk. 7, 4. pkt., nr. 1-4«.

9. I § 18, stk. 7, indsættes efter 1. pkt.:

»Det samme gælder for kurser, der ikke følger bestemmelserne i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) eller regler fastsat i medfør heraf eller undervisningsministerens pålæg efter § 32, stk. 2, i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven).«

10. I § 19, stk. 1, nr. 2 og 3, § 20, stk. 5, § 22, stk. 1 og 2, § 24, stk. 5-7, og § 25, stk. 2, ændres »rektor« til: »kursets leder«.

11. § 19, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kursets leder skal have undervisningskompetence i et eller flere fag inden for hf’s eller gymnasiets fagrække.«

12. § 20, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Bestyrelsen skal medvirke ved løsningen af sociale opgaver i tilknytning til kursus, fastsætte kursets ferieplan og medvirke ved byggesager og kan stille forslag til amtsrådet om bygningernes forbedring m.v.«

13. I § 21, stk. 1, ændres »Rektor er kursets daglige leder« til: »Kursets leder har den daglige ledelse«, og »stk. 2« ændres til: »§ 30, stk. 1, i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven)«.

14. § 21, stk. 2-4, ophæves.

15. I § 24, stk. 1, indsættes efter »finder«: »§ 19, stk. 2,«, og »stk. 3« ændres til: »stk. 7«.

16. § 25, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

17. § 26 med tilhørende overskrift ophæves.

18. Før § 26 a indsættes som overskrift:

»Påbud«.

19. I § 26 a udgår », bortset fra de i § 26, stk. 2, nævnte tilfælde,«.

20. I § 29, stk. 1, ændres »i henhold til denne lov« til: »efter lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven)«, og »stk. 7« ændres til: »stk. 6«.

21. I § 29, stk. 2, ændres »studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne« til: »hf-enkeltfagsundervisning«.

22. I § 29, stk. 4, 1. pkt., udgår »eller enkeltfagsstudentereksamen,«.

23. I § 29, stk. 5, 1. pkt., ændres », hvor det på forhånd er planlagt, at undervisningen i et semester eller efter særlig tilladelse fra Undervisningsministeriet i op til et år skal foregå ved en udenlandsk uddannelsesinstitution,« til: »efter § 13 i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven)«.

24. § 29, stk. 6, ophæves.

Stk. 7-15 bliver herefter stk. 6-14.

25. I § 29, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »ekskursioner m.v.,«: »jf. § 12 i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven),«.

26. I § 29, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres »stk. 8 og 9« til: »stk. 7 og 8«.

27. I § 29, stk. 11, der bliver stk. 10, i § 29, stk. 13, der bliver stk. 12, og i § 29 a ændres »stk. 12« til: »stk. 11«.

28. I § 29, stk. 15, der bliver stk. 14, ændres »stk. 2-14« til: »stk. 2-13«.

29. I § 30 b, stk. 1, ændres », jf. § 18 a i lov om gymnasiet m.v.« til: »efter lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen.«

30. I § 30 k, stk. 1, nr. 2, ændres »rektor« til: »leder«.

31. I § 30 m, stk. 2, 1. pkt., udgår »§ 26, stk. 2, og«.

32. I § 30 m, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Det samme gælder for kurser, der ikke følger bestemmelserne i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) eller regler fastsat i medfør heraf, eller undervisningsministerens pålæg efter § 32, stk. 2, i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven).«

33. Kapitel 6 ophæves.

34. § 32, stk. 2, ophæves.

35. § 33, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 1-3.

36. I § 33 a ændres »lov om gymnasiet m.v.« til: »lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen«, og »gymnasielovens § 23, stk. 2« til: »§ 23, stk. 2, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen«.

37. § 33 b ophæves.

38. I § 34, stk. 1, ændres »i henhold til denne lov« til: »efter lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven)«.

39. I § 35, stk. 1, ændres »Rektor for« til: »Kursets leder ved«.

40. I § 35, stk. 2 og 3, og § 35 b ændres »rektorer« til: »ledere«.

41. I § 36 ændres »gymnasiet m.v.« til: »institutioner for uddannelsen til studentereksamen.«

§ 3

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 28. november 2003, som ændret ved § 7 i lov nr. 1156 af 19. december 2003, foretages følgende ændring:

1. Efter § 37 og før overskriften »Klage« indsættes:

»§ 37 a. For undervisning efter lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) gælder § 17, stk. 1-8, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen tilsvarende.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan delegere sin beføjelse efter § 17, stk. 8, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen til institutionerne.

§ 37 b. Tilskud til befordring for elever, der modtager undervisning efter lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) ydes i henhold til § 28 i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen.«

§ 4

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 23. oktober 2002, som ændret ved § 4 i nr. 1080 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 1081 af 17. december 2002, § 3 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, § 1 i lov nr. 297 af 30. april 2003, § 7 i lov nr. 299 af 30. april 2003, § 16 i lov nr. 418 af 10. juni 2003, lov nr. 448 af 10. juni 2003 og § 2 i lov nr. 1228 af 27. december 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 67 a, stk. 1, ændres »gymnasiet m.v.« til: »institutioner for uddannelsen til studentereksamen.«

§ 5

I lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 532 af 25. juni 1999, som ændret ved § 7 i lov nr. 263 af 12. april 2000, § 48 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, § 1 i lov nr. 1077 af 17. december 2002 og § 5 i lov nr. 297 af 30. april 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 13 a ændres »gymnasiet m.v.« til: »institutioner for uddannelsen til studentereksamen.«

§ 6

I lov nr. 343 af 16. maj 2001 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, som ændret ved § 69 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 3 i lov nr. 297 af 30. april 2003, § 8 i lov nr. 299 af 30. april 2003 og lov nr. 1223 af 27. december 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 35 ændres »gymnasiet m.v.« til: »institutioner for uddannelsen til studentereksamen.«

§ 7

I lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre, jf. lovbekendtgørelse nr. 668 af 7. juli 2000, som ændret ved § 63 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 45 i lov nr. 418 af 6. juni 2002 og § 1 i lov nr. 1078 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 2, ændres »§ 17, stk. 2, i lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.« til: »§ 17, stk. 1, i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen.«

§ 8

I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 12. september 2000, som ændret ved § 13 i lov nr. 246 af 6. april 2001, § 46 i lov nr. 343 af 16. maj 2001, § 4 i lov nr. 149 af 25. marts 2002, § 9 i lov nr. 414 af 6. juni 2002, § 46 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, § 7 i lov nr. 297 af 30. april 2003, § 5 i lov nr. 401 af 28. maj 2003 og § 4 i lov nr. 447 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer i bilag 1 til loven:

1. Nr. 15 affattes således:

»15) Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).«

2. Nr. 40 affattes således:

»40) Lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven).«

3. Nr. 41 affattes således:

»41) Lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen og lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven).«

§ 9

Lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 834 af 8. oktober 2003, ophæves.

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2005, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 5 i lov om gymnasiet m.v., jf. § 1, nr. 2, ophæves med virkning fra den 1. januar 2005, dog således, at den, for så vidt angår optagelse til studenterkursus, først ophæves med virkning fra den 1. januar 2006.

Stk. 3. Kapitel 2 i lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. § 2, nr. 2, ophæves med virkning fra den 1. januar 2005.

Stk. 4. Kapitel 2 i lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen, jf. § 9, ophæves med virkning fra den 1. januar 2005.

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning, for så vidt angår §§ 1, 2 og 7, sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. februar 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ulla Tørnæs