Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 500 af 13. juni 2003 om fælles ledelse for flere folkeskoler foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 24, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003, fastsættes:«

2. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

» Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at oprette en fælles skolebestyrelse i en valgperiode, jf. lovens § 42, stk. 8, afgår de valgte skolebestyrelser på det tidspunkt, hvor den nyvalgte fælles skolebestyrelse i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning skal tiltræde for resten af de afgående skolebestyrelsers valgperiode. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tidspunktet for afholdelse af valg til den fælles skolebestyrelse, der i øvrigt afholdes efter reglerne i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, jf. dog stk. 2, 1. pkt.«

Stk. 3-4 bliver herefter stk. 4-5.

3. § 2, stk. 3, 1. pkt. , der bliver stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der oprettes en uformel lokal dialogkreds ved hver af de skoler, der omfattes af den fælles skolebestyrelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. marts 2004.

Undervisningsministeriet, den 11. marts 2004

P.M.V.
Kim Mørch Jacobsen
Direktør

/Henrik Thode