Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i leisure management

 

I medfør af § 5, stk. 1 – 3, og § 11, stk. 2 og 3, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål, varighed samt betegnelse

§ 1. Formålet med uddannelsen er, at de studerende erhverver sig et grundlag for at udøve erhvervsfunktioner og fungere selvstændigt i fritidsindustrien. Uddannelsen har et internationalt sigte og retter sig mod private og offentlige virksomheder og andre organisationer, primært i salgs-, marketing-, økonomi- og analysefunktioner.

Stk. 2. Den studerende skal gennem uddannelsen erhverve sig bred indsigt i såvel teoretiske som praktiske aspekter inden for erhvervsøkonomi, ledelse, marketing og organisation generelt og inden for fritidsindustrien specifikt, samt forudsætninger for at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse.

§ 2. Uddannelsen foregår på uddannelsesinstitutioner, der af Undervisningsministeriet er godkendt til at udbyde uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for uddannelsen i sin helhed, hvilket indebærer ansvar for indhold, sammenhæng og koordinering af uddannelsens teori og praktik.

Stk. 2. Uddannelsen er en semesteropdelt uddannelse, der er normeret til 3½ studenterårsværk, svarende til 210 ECTS-point. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Hvert semester varer 18 – 24 uger.

Stk. 3. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter studiestart. Uddannelsesinstitutionen kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere herfra.

§ 3. Uddannelsen giver ret til betegnelsen professionsbachelor i leisure management. Betegnelsen på engelsk er Bachelor of Leisure Management.

Kapitel 2

Uddannelsens tilrettelæggelse og indhold

§ 4. Uddannelsen tilrettelægges således, at teoretisk og praktisk uddannelse kombineres i en vekselvirkning med stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem forløbet.

Stk. 2. I uddannelsens teoretiske dele og praktikdele indgår undervisningsformer og læringsmiljøer, der udvikler de studerendes selvstændighed, samarbejdsevne, refleksion og evne til at skabe faglig fornyelse.

§ 5. Nationale og internationale forskningsresultater, der er relevante for uddannelsen, integreres i størst muligt omfang i undervisningen.

§ 6. I uddannelsen indgår, i det omfang det er relevant for det pågældende fagområde, undervisning i miljømæssige problemstillinger og i samspillet mellem forskellige kulturformer. Uddannelsen skal endvidere bidrage til at fremme de studerendes personlige udvikling samt bidrage til at udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

§ 7. Uddannelsen omfatter følgende:

1)   Leisure Management, svarende til minimum 55 ECTS-point., jf. stk. 2.

2)   Metode, svarende til minimum 20 ECTS-point, jf. stk. 3.

3)   Økonomi, svarende til minimum 30 ECTS-point, jf. stk. 4.

4)   Marketing, svarende til minimum 20 ECTS-point, jf. stk. 5.

5)   Organisation og ledelse, svarende til minimum 25 ECTS-point, jf. stk. 6.

6)   Praktik, svarende til 30 ECTS-point, jf. § 8.

7)   Bachelorprojekt, svarende til 20 ECTS-point, jf. § 9.

Stk. 2. Målet med det tværfaglige fagområde leisure management er, at den studerende erhverver sig kompetencer inden for udvalgte fagområder af særlig relevans for fritidsindustrien og bliver i stand til at anvende de kompetencer, der er erhvervet i andre fag, på de problemstillinger, der gør sig gældende i fritidsindustrien.

Stk. 3. Målet for fagområdet metode er, at den studerende erhverver sig kompetence til at løse samfundsvidenskabelige problemstillinger og bliver i stand til at forholde sig kritisk til metode- og teorivalg og at demonstrere indsigt i, hvilke konsekvenser valgene har for problemidentificering og løsningsforslag.

Stk. 4. Målet med fagområdet økonomi er, at den studerende erhverver sig kompetencer i erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger og bliver i stand til selvstændigt og i samarbejde med andre at gennemføre analyser af økonomiske problemstillinger og kunne inddrage økonomiske vurderinger som en del af beslutningsgrundlaget i ledelsesmæssige beslutninger.

Stk. 5. Målet med fagområdet marketing er, at den studerende erhverver sig kompetencer i problemstillinger inden for det afsætningsøkonomiske fagområde og bliver i stand til selvstændigt og i samarbejde med andre at fremsætte løsningsforslag og inddrage afsætningsøkonomiske vurderinger som en del af beslutningsgrundlaget for ledelsesmæssige beslutninger.

Stk. 6. Målet med fagområdet organisation og ledelse er, at den studerende erhverver sig kompetencer inden for organisations- og ledelsesteori, herunder psykologi og sociologi, og kan gennemføre analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger på såvel organisations-, gruppe- som individniveau. På dette grundlag skal den studerende kunne fremsætte løsningsforslag og inddrage disse vurderinger som en del af beslutningsgrundlaget i ledelsesmæssige beslutninger.

§ 8. Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre en professionsbasering og praksisnærhed. Praktikken tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende i forbindelse med træning af grundlæggende kompetencer inden for fritidsindustrien.

Stk. 2. Praktikken foregår på praktiksteder, der er godkendte af uddannelsesinstitutionen. Det påhviler uddannelsesinstitutionen at sikre, at praktikstedet forud for hver praktikperiode udarbejder en beskrivelse af praktikforløbet. Beskrivelsen skal godkendes af uddannelsesinstitutionen.

Stk. 3. Nærmere regler om praktikken, herunder om kriterier for godkendelse af praktiksteder og om de studerendes mødepligt i praktikken, fastsættes i studieordningen, jf. § 11, stk. 2, nr. 4.

§ 9. Målet med bachelorprojektet er, at den studerende gennem selvstændigt arbejde tilegner sig særlig indsigt i et afgrænset emne eller problem, der er centralt i forhold til uddannelsens mål.

Stk. 2. I projektet behandles med anvendelse af videnskabelig metode og inddragelse af erfaringer fra praktik en selvvalgt problemstilling, der skal godkendes af institutionen.

Kapitel 3

Eksamen m.v.

§ 10. Uddannelsen indeholder som minimum 6 eksterne prøver, hvoraf én prøve placeres inden udgangen af 2. semester og bachelorprojektet i 7. semester.

Stk. 2. Bachelorprojektet bedømmes ved en mundtlig prøve. Der gives en samlet karakter for det skriftlige arbejde og præstationen ved prøven. Prøven er individuel.

Stk. 3. Placeringen af de øvrige eksterne prøver og eventuelle interne prøver fastsættes i studieordningen.

Stk. 4. Praktikperioden bedømmes af institutionen efter regler fastsat i studieordningen. Der gives bedømmelsen Godkendt/Ikke godkendt.

Stk. 5. Før den studerende kan afslutte bachelorprojektet, skal praktikken og de øvrige eksterne og interne prøver være bestået.

Stk. 6. For eksamen, herunder prøveformer, bedømmelse, eksamensbevis, klage over eksamen m.v., gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (eksamensbekendtgørelsen), bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen).

Kapitel 4

Studieordningen

§ 11. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler for uddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde regler om:

1)   Undervisnings- og arbejdsformer, jf. § 4, stk. 2.

2)   Mål for samt indhold og tidsmæssigt omfang af de enkelte fag samt fagenes placering i studieforløbet. Omfanget af fagene fastsættes i ECTS-point, jf. § 7.

3)   Mål for samt indhold, tidsmæssigt omfang, placering og tilrettelæggelse af praktikken fastsat i ECTS-point, jf. § 8, stk. 2 og 3.

4)   Godkendelse af praktiksteder og de studerendes mødepligt til praktikken, jf. § 8, stk. 3.

5)   Udarbejdelse af bachelorprojekt, jf. § 9.

6)   Bedømmelse af de enkelte fag og af praktikken, jf. § 10.

7)   Overgangsregler, jf. § 12, stk. 2.

8)   Merit, jf. § 14.

Stk. 2. Ud over regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse indeholder studieordningen regler fastsat i henhold til eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

§ 12. Ved udarbejdelsen af studieordningen deltager en repræsentant for de studerende og en repræsentant for praktikstederne. Ved væsentlige ændringer af studieordningen tager institutionen kontakt til aftagerrepræsentanter og indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. censorbekendtgørelsen.

Stk. 2. Studieordningen, herunder væsentlige ændringer i denne, træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde overgangsregler.

Stk. 3. Censorformandskabet skal orienteres om studieordningen og væsentlige ændringer heri. Gældende studieordninger skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Kapitel 5

Andre regler

§ 13. Skift til samme uddannelse ved en anden institution kan først ske efter 1. studieår, og efter at 1. eksterne prøve er bestået. Institutionen kan dispensere herfra, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 14. Beståede uddannelseselementer ved en institution, der udbyder uddannelsen efter denne bekendtgørelse, ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved de andre institutioner, der udbyder uddannelsen.

Stk. 2. Institutionen kan herudover i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen godkende, at gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, der er bestået efter reglerne herom, træder i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelsesdele.

§ 15. Undervisningsministeriet kan godkende fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg.

§ 16. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

§ 17. Institutionens afgørelser i henhold til bekendtgørelsen kan indbringes for Undervisningsministeriet af den, afgørelsen angår, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, som videresender klagen til ministeriet ledsaget af en udtalelse. Institutionen giver klageren lejlighed til inden for en frist på mindst 1 uge at kommentere udtalelsen. Kommentaren medsendes til ministeriet.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2004.

Undervisningsministeriet, den 3. maj 2004

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Kirsten Lippert