Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 6. april 2004 i sag 40.2003

 

Elev A mod virksomhed B v/ C

 

HK/Service for elev A

(Faglig sekretær D)  

 

mod

 

Virksomhed B

(Direktør C)

 

I   sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand),   advokat Tine B. Skyum, uddannelseskonsulent Simon Neergaard-Holm (begge Danske Arbejdsgiverforening) og konsulent Ane K. Lorentzen og konsulent Astrid Dahl (begge Landsorganisationen i Danmark). Derudover har som særlig sagkyndig deltaget advokatfuldmægtig Illa Westrup, DH&S og faglig konsulent Hanne Christensen, HK

 

Mellem klageren, elev A, født den 21. marts 1979, og indklagede, virksomhed B v/ C, blev den   7. januar 2003 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle kontoruddannes med uddannelsesperiode fra den 13. januar 2003 til den 12. januar 2005.

 

Klageren har ved sin organisation, HK/Service, ved klageskrift modtaget den 25. juli 2003 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale   98.052,73 kr. til klageren.

 

Kravet er opgjort således:

 

Manglende løn   56.598,50 kr.

Udbetalt   9.200,00 kr.

Overarbejdsbetaling   12.324,08 kr.   59.722,58 kr.

Feriepenge     7.465,32 kr.

Trukket a conto april/maj   1.154,00 kr.

Uberettiget træk for mobiltelefon   2.200,00 kr.

Kørsel   1.357,20 kr.

P-afgifter   315,00 kr.

Betaling for brug af egen mobiltelefon   838,00 kr.

Erstatning for tab af uddannelsesgode   25.000,00 kr.

I alt   98.052,73 kr.

 

Posten vedrørende manglende løn hidrører navnlig fra den omstændighed, at parterne er uenige om, hvorvidt der fra medio april 2003 var aftalt en løn på 13.500 kr. månedligt. I posten indgår erstatning for løn i opsigelsesperioden, 20.-30. juni 2003 + 3 måneder.

 

Indklagede har anerkendt betaling af kørsel og p-afgifter og har i øvrigt påstået   frifindelse.

 

Parterne har givet personligt møde for nævnet og afgivet forklaring.  

 

Det fremgår af sagen, at klageren på lønsedler vedrørende 2. halvdel af april og 1. halvdel af maj har oppebåret en løn (for en halv måned) på 6.750 kr. På en lønseddel   for 2. halvdel af maj er   lønnen angivet som 4.600 kr., og der er fradrag for a conto løn og mobiltelefon. Ved et brev af 16. juni 2003 krævede HK på klagerens vegne betaling af løndifference, de tidligere nævnte fratrukne beløb og lønnen for 1. halvdel af juni, der ikke var betalt på dette tidspunkt. Det blev anført i brevet, at ansættelsesforholdet ved manglende betaling senest den 19. juni 2003 vil blive ophævet som groft misligholdt. Der er ikke fremlagt ophævelsesskrivelse, men parterne er enige om, at klageren hævede ansættelsesforholdet ved et brev af 20. juni 2003 og at indklagede efter en forhandling den 30. juni 2003 betalte 9.200 kr. som løn for juni 2003. Grundlaget for overarbejdsbetaling er ikke fremlagt.

 

Klageren har forklaret bl.a., at hun ved ansættelsen fik et løfte om lønforhandling efter udløbet af prøvetiden. Hun og C aftalte en dag under en biltur, at hun fra midten af april skulle have en månedsløn på 13.500 kr. som forfaldt ved to månedlige udbetalinger. C spurgte hende, hvad hun kunne forestille sig i løn og hun foreslog så de 13.500 kr., som han accepterede. De fremlagte lønsedler blev udfærdiget af revisor efter oplysninger fra C eller hende selv. Efter en uges ferie midt i maj sagde en nyansat økonomimedarbejder til hende, at hun ikke kunne få så høj en løn. Hun ville oprindelig selv have betalt sin firmamobiltelefon, men C sagde til hende, at firmaet nok skulle betale. Hun nedskrev sine arbejdstider i sin kalender, og det er grundlaget for kravet om betaling af overarbejde. Hun talte ikke under ansættelsen med C om dette, for man “tog og gav” og hun ville egentlig bare afspadsere timerne. Fra 1. maj 2003 arbejdede hun på kontoret i Billund, og der var hun stort set alene.

 

Indklagede har forklaret bl.a., at han ikke har aftalt en månedsløn på 13.500 kr. med indklagede. Det var der slet ikke grundlag for i den nystartede virksomhed. Det er klageren selv, der har meddelt revisor, at hun skulle have den høje løn, og det blev naturligvis lavet om, da hans nye økonomimedarbejder opdagede det i maj måned. Det var klagerens eget ønske at få en dyrere mobiltelefon end de øvrige medarbejdere, og aftalen var, at han skulle indkøbe den, og den skulle så fratrækkes i lønnen. Han kendte ikke før denne sag noget til klagerens krav om betaling for overarbejde.

 

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klagerens forklaring sammenholdt med lønsedlerne viser, at parterne har aftalt en månedsløn på 13.500 kr. Der er ikke grundlag for indklagedes lønfradrag og ansættelsesforholdet er ophævet med rette. Det må lægges til grund, at klageren har haft overarbejde som opgjort.

 

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at der ikke er indgået aftale om en løn på 13.500 kr.. Lønsedlerne, der viser dette, er fremkommet på klagerens eget initiativ uden bemyndigelse fra ham. De foretagne fradrag er berettigede som forklaret, og klageren har ikke krav på overarbejdsbetaling.

 

 

Tvistighedsnævnets bemærkninger:

 

6 medlemmer finder ikke grundlag for at antage, at klageren på eget initiativ og uden om arbejdsgiveren skulle have formået indklagedes revisor til at udfærdige lønsedler til hende med en højere løn, end den, der var aftalt. Det må herefter lægges til grund, at den løn, der fremgår af lønsedlerne for medio april til medio maj var aftalt mellem parterne ligesom det var aftalt, at lønnen forfaldt to gange månedligt. Klageren har herefter krav på yderlige løn som opgjort i klageskriftets påstandsspecifikationens 3 første poster, i alt 11.238,50 med fradrag af allerede udbetalt løn for juni, 9.200,00 kr., 2.038,50 kr., med tillæg af feriegodtgørelse i alt brutto 2.293,31 kr.

 

Indklagede ikke har godtgjort berettigelsen af fradraget på 2.200 kr. for mobiltelefon. Fradraget på 1.154,00 kr. for a conto løn er uberettiget, jf. ovenfor. Nævnet finder det antageliggjort, at klageren har haft telefonudgifter i indklagedes interesse som opgjort med 838,63 kr. Hertil skal endelig lægges de af indklagede anerkendte krav vedrørende kørsel og p-afgift, 1.672,20 kr. Herefter har klageren et krav på betaling af et nettobeløb på 5.864,83 kr.

 

Efter bevisførelsen findes der ikke grundlag for at tage klagerens krav på overarbejdsbetaling til følge.

Det må lægges til grund, at klageren berettiget har ophævet uddannelsesaftalen den 20. juni 2003, idet løn for 1. halvdel af juni 2003 trods påkrav, da ikke var betalt. Klageren findes som påstået at have krav på erstatning på 25.000 kr. som følge heraf. Herefter er klagerens samlede krav 33.158,14 kr.

 

1 medlem af nævnet finder, at på baggrund af ovenstående principper opgøres klagerens samlede krav til kr. 47.792,89, idet lønkravet er udregnet til kr. 8.985,50. Hertil kommer feriegodtgørelse for ansættelsesperioden med kr. 7.942,56 samt et netto krav på kr. 30.864,83 – som er kr. 25.000,00 for tab af uddannelsesgode samt de opgjorte kr. 5.864,83.

 

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s :

 

Indklagede, virksomhed B v/ C, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 33.158,14 kr.

 

Hver part bærer sine egne omkostninger.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.